Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 25 października 2018

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, będziemy kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na nowym poziomie 15 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2018 i przewidujemy, że jeśli średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych, zakupy zostaną następnie zakończone. Zamierzamy reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Napływające informacje, choć nieco słabsze, niż się spodziewano, są nadal ogólnie spójne ze scenariuszem dalszego powszechnego ożywienia gospodarczego w strefie euro i stopniowego narastania presji inflacyjnej. Mocne fundamenty gospodarki w dalszym ciągu utwierdzają nas w przekonaniu, że inflacja będzie stabilnie zbliżać się do docelowego poziomu i że trend ten utrzyma się także po stopniowym wygaszeniu zakupów aktywów netto. Jednocześnie wciąż wyraźnie widać obawy dotyczące protekcjonizmu, podatności gospodarek wschodzących na szoki i zmienności na rynkach finansowych. Aby podtrzymać dalsze narastanie wewnętrznej presji cenowej i inflację ogółem w średnim okresie, nadal potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali. Źródłem wsparcia monetarnego są w dalszym ciągu zakupy aktywów netto, które będą prowadzone do końca roku, oraz pokaźny zasób nabytych aktywów i ich przyszłe reinwestowanie, a także nasza rozszerzona zapowiedź (forward guidance) dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich swoich narzędzi, aby mieć pewność, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie zbliżać się do naszego celu inflacyjnego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w pierwszym i drugim kwartale 2018 wzrósł (kwartał do kwartału) o 0,4%. Napływające informacje, choć niego słabsze, niż się spodziewano, są nadal ogólnie spójne z naszym bazowym scenariuszem, który przewiduje dalsze powszechne ożywienie gospodarcze, podtrzymywane przez popyt wewnętrzny i dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Krótkookresowo na kształtowanie się wzrostu gospodarczego wpływają niedawne zmiany sytuacji w pewnych sektorach. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej w dalszym ciągu pobudzają popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest podtrzymywane przez trwający wzrost zatrudnienia i rosnące płace. Jednocześnie mocny popyt wewnętrzny, korzystne warunki finansowania i zyski przedsiębiorstw sprzyjają inwestycjom biznesowym. Inwestycje mieszkaniowe ciągle są mocne. Ponadto oczekujemy, że ożywienie w gospodarce światowej będzie nadal korzystnie oddziaływać, choć już słabiej, na eksport strefy euro.

Nadal ocenia się, że pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro zasadniczo się równoważą. Jednocześnie wciąż wyraźnie widać zagrożenia związane z protekcjonizmem, podatnością gospodarek wschodzących na szoki i zmiennością na rynkach finansowych.

Roczna inflacja HICP w strefie euro wzrosła we wrześniu 2018 do 2,1%, z 2,0% w sierpniu, do czego przyczynił się głównie wzrost inflacji cen energii i usług. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że w najbliższych miesiącach roczna inflacja ogółem będzie prawdopodobnie oscylować na obecnym poziomie. Wskaźniki inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie, ale i tak rosną w porównaniu z wcześniejszymi niskimi wartościami. Przy wysokim wykorzystaniu mocy produkcyjnych i zacieśnianiu się rynków pracy wewnętrzna presja kosztowa rośnie, a jej zasięg się rozszerza. Jeśli chodzi o oczekiwania na przyszłość, pod koniec roku inflacja bazowa powinna pójść w górę i w średnim okresie dalej rosnąć, pobudzana przez zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze i rosnącą dynamikę płac.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) we wrześniu 2018 wyniosła 3,5%, wobec 3,4% w sierpniu. Pomimo pewnej zmienności przepływów miesięcznych widać, że dynamikę M3 coraz bardziej pobudza kreacja kredytów przez banki. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza pozostał wąski agregat M1.

Wzrost kredytów dla sektora prywatnego ponownie się umocnił, kontynuując trend wzrostowy obserwowany od początku 2014. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw we wrześniu 2018 wzrosła do 4,3%, z 4,1% w sierpniu, natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 3,1%. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za trzeci kwartał 2018 wynika, że dynamikę akcji kredytowej nadal podtrzymują rosnący popyt na wszystkie kategorie kredytów oraz korzystne warunki zaciągania kredytów korporacyjnych i mieszkaniowych.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 wciąż wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie trwałego powrotu inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu wzmocnienia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Co do polityki fiskalnej, obecne powszechne ożywienie przemawia za odbudową buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które mają wysoki dług publiczny i utrzymanie w nich dobrej sytuacji fiskalnej wymaga ścisłego przestrzegania postanowień paktu stabilności i wzrostu. Podobnie kluczowym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzysta i konsekwentna realizacja unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów wzywa do podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami