SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 25. oktober 2018

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet, som også havde deltagelse af næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer fortsat, at de forbliver på deres nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, vil vi fortsætte nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet APP på det nye månedlige niveau på 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018. Under forudsætning af nye data, som bekræfter vores inflationsudsigter på mellemlangt sigt, forventer vi, at nettoopkøbene derefter vil ophøre. Det er vores hensigt at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter afslutningen af vores nettoopkøb, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Selvom de seneste data er noget svagere end forventet, er de stadig stort set i overensstemmelse med en vedvarende bredt funderet vækst i euroområdets økonomi og gradvis stigende inflationspres. Den underliggende styrke i økonomien understøtter fortsat vores tillid til, at den vedvarende konvergens i inflationen i retning af vores mål vil fortsætte og også blive fastholdt efter en gradvis afvikling af vores nettoopkøb. Samtidig er der stadig stor usikkerhed i relation til protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder. Der er fortsat behov for en betydelig grad af pengepolitisk stimulus til at understøtte den yderligere opbygning af indenlandske prispres og udviklingen i den samlede inflation på mellemlangt sigt. Denne støtte vil også fremover blive tilvejebragt af nettoopkøbene indtil årets udgang, af de betydelige beholdninger af erhvervede aktiver og de dertil knyttede geninvesteringer samt af vores styrkede forward guidance om ECB's officielle renter. I alle tilfælde er Styrelsesrådet rede til at tilpasse alle sine instrumenter – alt efter omstændighederne – for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg i både 1. og 2. kvartal 2018 med 0,4 pct. kvartal til kvartal. Selvom de seneste data er noget svagere end forventet, er de stadig stort set i overensstemmelse med vores grundscenarie, der indebærer en vedvarende bredt funderet vækst i euroområdets økonomi, understøttet af den indenlandske efterspørgsel og en fortsat forbedring på arbejdsmarkedet. Udviklingen inden for visse sektorer har på det seneste haft en indvirkning på vækstprofilen på kort sigt. Vores pengepolitiske foranstaltninger fortsætter med at understøtte den indenlandske efterspørgsel. Det private forbrug fremmes af væksten i beskæftigelsen og de stigende lønninger. Samtidig understøttes erhvervsinvesteringerne af en solid indenlandsk efterspørgsel, gunstige finansieringsforhold og virksomhedernes rentabilitet. Boliginvesteringerne er stadig robuste. Desuden ventes væksten i den globale aktivitet at fortsætte med at stimulere euroområdets eksport, omend i mindre grad.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet vurderes fortsat at være stort set afbalancerede. Samtidig er der stadig stor usikkerhed i relation til protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder.

Den årlige HICP-inflation i euroområdet steg fra 2,0 pct. i august 2018 til 2,1 pct. i september 2018. Dette afspejlede hovedsagelig større inflation i energi- og fødevarepriser. På grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den samlede årlige inflation sandsynligvis svinge omkring det nuværende niveau i de kommende måneder. Selvom målene for den underliggende inflation fortsat er generelt afdæmpede, har de været stigende i forhold til tidligere lavpunkter. Det indenlandske omkostningspres er tiltagende i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold. Mod slutningen af året ventes den underliggende inflation at stige, og den ventes at stige yderligere på mellemlangt sigt, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og en stigende lønvækst.

For så vidt angår den monetære analyse, steg væksten i den brede pengemængde (M3) fra 3,4 pct. i august til 3,5 pct. i september 2018. Bortset fra en vis volatilitet i de månedlige strømme understøttes M3-væksten i stigende grad af bankernes kreditgivning. Det snævre pengemængdemål (M1) ydede stadig det største bidrag til væksten i den brede pengemængde.

Væksten i udlån til den private sektor blev yderligere styrket og fortsatte den stigende tendens, der er observeret siden begyndelsen af 2014. Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber steg fra 4,1 pct. i august til 4,3 pct. i september 2018, mens den årlige vækst i udlån til husholdningerne var uændret i forhold til måneden før (3,1 pct.). Undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet i 3. kvartal 2018 viser, at udlånsvæksten fortsat understøttes af stigende efterspørgsel inden for alle kategorier af udlån og bankernes gunstige udlånsvilkår for lån til virksomheder og lån til boligkøb.

Gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger, som er gennemført siden juni 2014, understøtter stadig lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger, adgangen til finansiering – især for små og mellemstore virksomheder – og kreditstrømme i hele euroområdet i betydelig grad.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at der stadig er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen til et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Hvad angår finanspolitikken, er den bredt funderede vækst et argument for at genopbygge finanspolitiske stødpuder. Dette er især vigtigt i lande, hvor den offentlige gæld er høj, og hvor fuld overholdelse af stabilitets- og vækstpagten er vigtig for at sikre sunde budgetstillinger. På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af EU's ramme for økonomisk og finanspolitisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet opfordrer til, at der træffes konkrete og målrettede foranstaltninger til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

De er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt