Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

19 april 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.143 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 343.471 1.228
  2.1 Fordringar på IMF 80.490 −6
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 262.981 1.234
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.299 −56
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.605 3.124
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.605 3.124
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 727.802 3.720
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.403 68
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.694 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 3.705 3.653
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.967 −927
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.873.599 579
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.635.755 836
  7.2 Övriga värdepapper 237.844 −257
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 259.135 −1.550
Summa tillgångar 4.707.931 6.105
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.229.377 8.162
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.980.338 −47.972
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.393.906 −2.857
  2.2 Inlåningsfacilitet 586.429 −45.098
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.506 −58
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 416.467 34.054
  5.1 Offentliga sektorn 285.810 31.932
  5.2 Övriga skulder 130.658 2.123
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 239.646 9.174
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.080 1.198
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.916 −743
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.916 −743
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 255.634 2.290
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.166 0
Summa skulder 4.707.931 6.105