Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

19. april 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.143 −14
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 343.471 1.228
  2.1 Terjatve do MDS 80.490 −6
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 262.981 1.234
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.299 −56
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.605 3.124
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.605 3.124
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 727.802 3.720
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.403 68
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.694 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3.705 3.653
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.967 −927
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.873.599 579
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.635.755 836
  7.2 Drugi vrednostni papirji 237.844 −257
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 259.135 −1.550
Skupaj sredstva 4.707.931 6.105
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.229.377 8.162
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.980.338 −47.972
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.393.906 −2.857
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 586.429 −45.098
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.506 −58
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 416.467 34.054
  5.1 Sektor država 285.810 31.932
  5.2 Druge obveznosti 130.658 2.123
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 239.646 9.174
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.080 1.198
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.916 −743
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.916 −743
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 255.634 2.290
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.166 0
Skupaj obveznosti 4.707.931 6.105