Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

19.04.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 143 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 343 471 1 228
  2.1 SVF debitoru parādi 80 490 −6
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 262 981 1 234
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 299 −56
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 605 3 124
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 605 3 124
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 727 802 3 720
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 403 68
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 694 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 705 3 653
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 967 −927
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 873 599 579
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 635 755 836
  7.2 Pārējie vērtspapīri 237 844 −257
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 259 135 −1 550
Kopā aktīvi 4 707 931 6 105
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 229 377 8 162
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 980 338 −47 972
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 393 906 −2 857
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 586 429 −45 098
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −18
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 506 −58
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 416 467 34 054
  5.1 Saistības pret valdību 285 810 31 932
  5.2 Pārējās saistības 130 658 2 123
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 239 646 9 174
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 080 1 198
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 916 −743
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 916 −743
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 255 634 2 290
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 166 0
Kopā pasīvi 4 707 931 6 105