Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 04 19
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 143 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 343 471 1 228
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 490 −6
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 262 981 1 234
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 299 −56
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 605 3 124
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 605 3 124
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 727 802 3 720
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 403 68
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 694 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 3 705 3 653
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 967 −927
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 873 599 579
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 635 755 836
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 237 844 −257
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 259 135 −1 550
Visas turtas 4 707 931 6 105
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 229 377 8 162
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 980 338 −47 972
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 393 906 −2 857
  2.2 Indėlių galimybė 586 429 −45 098
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 506 −58
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 416 467 34 054
  5.1 Valdžiai 285 810 31 932
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 658 2 123
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 239 646 9 174
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 080 1 198
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 916 −743
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 916 −743
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 255 634 2 290
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 166 0
Visi įsipareigojimai 4 707 931 6 105