Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Publicering av ECB:s konvergensrapport 2012

30 maj 2012

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag sin konvergensrapport för 2012, där en bedömning görs om hur åtta medlemsstater i Europeiska unionen (EU) fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Rapporten behandlar Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige. Rapporten undersöker om dessa länder har uppnått en hög grad av varaktig konvergens (ekonomisk konvergens) och bedömer om de uppfyller de lagstadgade kraven för att de nationella centralbankerna skall kunna bli en del av Eurosystemet (rättslig konvergens). Vid bedömningen av konvergensens varaktighet tas i rapporten även hänsyn till både den nya och förstärkta ramen för ekonomisk styrning i EU och styrkan i den institutionella strukturen, inklusive statistikområdet, i respektive land.

Konvergensrapporten för 2012 visar följande resultat:

Prisstabilitet

Under 12-månadersperioden från april 2011 till mars 2012 var referensvärdet för prisstabilitetskriteriet 3,1 procent. Det har beräknats genom att lägga till 1,5 procentenheter till det ovägda aritmetiska medelvärdet av HIKP-inflationen under denna 12-månadersperiod i Sverige (1,3 procent), Irland (1,4 procent) och Slovenien (2,1 procent). Under referensperioden uppvisade tre av de granskade länderna (dvs. Bulgarien, Tjeckien och Sverige) en 12-månaders genomsnittlig inflation under referensvärdet. I de övriga fem länderna var inflationen väl över referensvärdet trots ett relativt svagt ekonomiskt klimat.

Offentliga sektorns budgetställning

Med undantag för Sverige var samtliga granskade medlemsstater, vid tidpunkten för denna rapport, underställda ett beslut av EU-rådet om att det föreligger ett alltför stort underskott. För 2011 uppvisade Sverige, Bulgarien och, som resultat av en engångsåtgärd, även Ungern, ett finansiellt underskott som del av BNP som var i linje med referensvärdet. De övriga länderna uppvisade ett finansiellt underskott som del av BNP som låg väl över referensvärdet på 3 procent, om än lägre än jämfört med åren före. För 2012, baserat på i dagsläget känd politik, prognostiserar Europeiska kommissionen att underskottet ligger kvar över referensvärdet på 3 procent bara i Litauen (på 3,2 procent).

Samtliga länder utom Ungern, uppvisade en offentlig skuldkvot av BNP på under 60 procent av referensvärdet. Enligt Europeiska kommissionens prognoser beräknas denna situation vara oförändrad 2012.

Växelkurs

Bland de länder som granskas i den här konvergensrapporten deltar Lettland och Litauen just nu i växelkursmekanismen (ERM2). Dessa båda medlemsstaters valutor har deltagit i ERM2 i mer än två år före konvergensbedömningen och deras centralkurser har inte devalverats under bedömningsperioden.

Långa räntor

Under 12-månadersperioden mellan april 2011 och mars 2012 var referensvärdet för de långa räntorna 5,8 procent. Den har beräknats genom att lägga till två procentenheter till det ovägda aritmetiska medelvärdet av de långa räntorna på statsobligationer, mätt över tolv månader, i Sverige (2,2 procent) Slovenien (5,4 procent) två av de tre länder med bäst resultat i fråga om prisstabilitet. Irland, som var tredje bästa land, uteslöts från beräkningen av referensvärdet eftersom den långa räntan på irländska statsobligationer just nu inte är ett lämpligt riktmärke för att beräkna uppnåendet av ekonomisk konvergens med tanke på de höga landspecifika riskpremier som för närvarande förekommer på marknaderna.

Under referensperioden låg de långa räntorna i sex av de åtta länderna (dvs. Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Polen och Sverige) under eller på referensvärdet på 5,8 procent för räntekriteriet. Bara i Ungern och Rumänien låg de långa räntorna på statsobligationer över detta riktmärke.

Rättslig konvergens

Inte i något av de åtta granskade länderna var den rättsliga ramen fullt kompatibel med alla krav för antagande av euron i enlighet med fördragen och stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. I alla granskade länder kvarstår oförenligheter vad gäller centralbankens oberoende. Detta rör speciellt centralbankernas institutionella, personliga och finansiella oberoende. Dessutom finns det i alla länder, utom Litauen, oförenligheter vad gäller förbudet mot monetär finansiering samt den rättsliga integreringen av respektive centralbank i Eurosystemet.

Genom att lägga fram denna rapport uppfyller ECB fördragets artikel 140 att rapportera till EU-rådet minst en gång vartannat år eller på begäran av en EU-medlemsstat med undantag ”om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen”.

För närvarande deltar 10 EU-länder inte fullt ut i EMU. Två av dem, Danmark och Storbritannien, har speciell status i enlighet med villkoren i de relevanta protokoll som är bifogade fördraget. Följaktligen behöver konvergensrapporter för dessa två medlemsstater bara utarbetas om länderna själva begär detta.

ECB:s konvergensrapport för 2012 finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media