Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē 2012. gada Konverģences ziņojumu

2012.30.05.

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) publicē 2012. gada Konverģences ziņojumu, kurā sniegts vērtējums par astoņu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu gūtajiem panākumiem, pildot saistības attiecībā uz Ekonomikas un monetārās savienības izveidi.

Ziņojumā aplūkotas Bulgārija, Čehijas Republika, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija un Zviedrija. Tajā vērtēts, vai šajās valstīs sasniegts augsts ilgtspējīgas konverģences līmenis (ekonomiskā konverģence) un panākta atbilstība tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas jāizpilda nacionālajām centrālajām bankām, lai kļūtu par Eurosistēmas neatņemamu sastāvdaļu (tiesiskā konverģence). Novērtējot konverģences ilgtspēju, ziņojumā arī pienācīgi ņemta vērā gan ES jaunā uzlabotā ekonomiskās pārvaldības sistēma, gan institucionālās vides potenciāls katrā valstī, t.sk. statistikas jomā.

2012. gada Konverģences ziņojumā atspoguļoti šādi rezultāti.

Cenu stabilitāte

12 mēnešu atsauces periodā no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada martam cenu stabilitātes kritērija atsauces vērtība bija 3.1%. To aprēķināja, pieskaitot 1.5 procentu punktus SPCI inflācijas Zviedrijā (1.3%), Īrijā (1.4%) un Slovēnijā (2.1%) nesvērtajam šo 12 mēnešu vidējam aritmētiskajam rādītājam. Atsauces periodā trijās šajā ziņojumā aplūkotajās valstīs, t.i., Bulgārijā, Čehijas Republikā un Zviedrijā, 12 mēnešu vidējā inflācija bija zemāka par atsauces vērtību. Pārējās piecās valstīs inflācija būtiski pārsniedza atsauces vērtību, neraugoties uz relatīvi nelabvēlīgo ekonomisko vidi vairākumā valstu.

Valdības budžeta stāvoklis

Uz visām aplūkojamām dalībvalstīm, izņemot Zviedriju, šā ziņojuma sagatavošanas laikā attiecas Eiropas Savienības Padomes (ES Padome) lēmums par pārmērīga budžeta deficīta esamību. 2011. gadā Bulgārijā, Zviedrijā un – vienreizēju pasākumu rezultātā – arī Ungārijā valdības budžeta bilances attiecība pret IKP atbilda atsauces vērtībai. Pārējās valstīs deficīts pārsniedza 3% no IKP, kaut arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem samazinājās. Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju par īstenoto politiku, Eiropas Komisija prognozē, ka 2012. gadā tikai Lietuvā budžeta deficīta attiecība pret IKP saglabāsies virs 3% atsauces vērtības (3.2%).

2011. gadā visās aplūkotajās valstīs, izņemot Ungāriju, valdības parāda attiecība pret IKP bija zemāka par atsauces vērtību (60% no IKP). Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm gaidāms, ka 2012. gadā situācija nemainīsies.

Valūtu kursi

No šajā Konverģences ziņojumā aplūkotajām valstīm Valūtas kursa mehānismā II (VKM II) pašlaik piedalās Latvija un Lietuva. Abu valstu valūtas piedalījušās VKM II vairāk nekā divus gadus pirms konverģences vērtēšanas, un neviena no tām aplūkojamā periodā nav devalvējusi savas valūtas centrālo kursu.

Ilgtermiņa procentu likme

12 mēnešu atsauces periodā no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada martam ilgtermiņa procentu likmju kritērija atsauces vērtība bija 5.8%. To aprēķināja, pieskaitot 2 procentu punktus valdības ilgtermiņa obligāciju procentu likmes šo 12 mēnešu vidējam aritmētiskajam rādītājam Zviedrijā (2.2%) un Slovēnijā (5.4%) – divās no trim dalībvalstīm, kur cenu stabilitāte ir vislielākā. Īrija, kas ir trešā no šīm valstīm, izslēgta no atsauces vērtības aprēķina, jo Īrijas valdības ilgtermiņa obligāciju procentu likmes pašlaik nav piemērota robežvērtība, lai novērtētu ekonomiskās konverģences procesa progresu, ņemot vērā šai konkrētajai valstij raksturīgās augstās riska prēmijas, kas dominē finanšu tirgos.

Atsauces periodā sešās no astoņām aplūkotajām valstīm (Bulgārijā, Čehijas Republikā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā) ilgtermiņa procentu likmes bija to konverģences kritērija (5.8%) līmenī vai zemākas par to. Tikai Ungārijā un Rumānijā valdības obligāciju peļņas likmes pārsniedza šo robežvērtību.

Tiesiskā konverģence

Nevienā no aplūkotajām astoņām valstīm tiesiskais regulējums pilnībā neatbilst visām euro ieviešanas prasībām, kas noteiktas Līgumos un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un ECB Statūtos. Visās aplūkotajās valstīs saglabājas neatbilstības saistībā ar centrālo banku neatkarību. Tas īpaši attiecas uz centrālo banku institucionālo, personisko un finansiālo neatkarību. Turklāt visās aplūkotajās valstīs, izņemot Lietuvu, pastāv neatbilstības attiecībā uz monetārās finansēšanas aizliegumu, kā arī attiecīgo centrālo banku tiesisko integrāciju Eurosistēmā.

Sagatavojot šo ziņojumu, ECB izpilda Līguma 140. panta prasību ziņot ES Padomei vismaz reizi divos gados vai pēc tādas ES dalībvalsts pieprasījuma, uz kuru attiecas izņēmums, "par panākumiem, ko guvušas dalībvalstis ar izņēmuma statusu, pildot saistības attiecībā uz ekonomikas un monetārās savienības izveidi".

10 ES dalībvalstis pašlaik vēl nav kļuvušas par pilntiesīgām Ekonomikas un monetārās savienības dalībniecēm. Divām no tām – Dānijai un Lielbritānijai – ir īpašs statuss saskaņā ar Līgumam pievienoto attiecīgo protokolu nosacījumiem. Tāpēc Konverģences ziņojumi par šīm abām valstīm jāsagatavo tikai pēc to pieprasījuma.

ECB 2012. gada Konverģences ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem