European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila Konvergenčno poročilo 2012

30. maj 2012

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila Konvergenčno poročilo 2012, ki ocenjuje napredek, ki ga je osem držav članic Evropske unije (EU) doseglo pri izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z uresničevanjem ekonomske in monetarne unije (EMU).

Poročilo obravnava Bolgarijo, Češko, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Švedsko. Preverja, ali so te države dosegle visoko stopnjo trajnostne konvergence (ekonomska konvergenca), ter ocenjuje skladnost s pravnimi zahtevami, ki jih morajo nacionalne centralne banke izpolniti za vključitev v Eurosistem (pravna konvergenca). Pri ocenjevanju trajnosti konvergence poročilo ustrezno upošteva tudi novi okrepljeni okvir gospodarskega upravljanja v EU in stabilnost institucionalnega okolja v vsaki državi, vključno s področjem statistike.

Izsledki Konvergenčnega poročila 2012 so predstavljeni v nadaljevanju.

Stabilnost cen

Referenčna vrednost pri kriteriju stabilnosti cen je v 12-mesečnem referenčnem obdobju od aprila 2011 do marca 2012 znašala 3,1%. Izračunana je bila s prištetjem 1,5 odstotne točke k netehtanemu aritmetičnemu povprečju stopnje inflacije, merjene s HICP, v teh 12 mesecih na Švedskem (1,3%), Irskem (1,4%) in v Sloveniji (2,1%). V referenčnem obdobju so tri pregledane države (Bolgarija, Češka in Švedska) zabeležile 12-mesečno povprečno stopnjo inflacije, ki je bila nižja od referenčne vrednosti. V ostalih petih državah je bila inflacija precej nad referenčno vrednostjo kljub relativno slabim gospodarskim razmeram v večini od njih.

Javne finance

Vse pregledane države razen Švedske so bile v času objave tega poročila predmet odločbe Sveta Evropske unije (Sveta EU) o obstoju čezmernega primanjkljaja. V letu 2011 so Bolgarija, Švedska in zaradi enkratnih ukrepov tudi Madžarska zabeležile razmerje med javnofinančnim saldom in BDP, ki je bilo skladno z referenčno vrednostjo. Druge države pa so imele primanjkljaj nad 3% BDP, čeprav se je ta v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjševal. Evropska komisija za leto 2012 na podlagi trenutno znanih politik napoveduje, da bo razmerje med primanjkljajem in BDP ostalo nad 3-odstotno referenčno vrednostjo samo v Litvi (na ravni 3,2%).

Razen na Madžarskem je stopnja javnega dolga v razmerju do BDP v vseh pregledanih državah leta 2011 ostala pod referenčno vrednostjo 60%. Po napovedih Evropske komisije naj bi takšna slika ostala nespremenjena tudi v letu 2012.

Devizni tečaj

Izmed držav, ki so pregledane v tem konvergenčnem poročilu, v mehanizmu deviznih tečajev II (ERM II) zdaj sodelujeta Latvija in Litva. Valuti obeh držav so v ERM II sodelovale več kot dve leti pred konvergenčnim pregledom in pri nobeni ni v obravnavanem obdobju centralni tečaj devalviral.

Dolgoročne obrestne mere

V 12-mesečnem referenčnem obdobju od aprila 2011 do marca 2012 je referenčna vrednost pri kriteriju dolgoročne obrestne mere znašala 5,8%. Izračunana je bila s prištetjem 2 odstotnih točk k povprečni dolgoročni obrestni meri na državne obveznice v teh 12 mesecih na Švedskem (2,2%) in v Sloveniji (5,4%), tj. dveh od treh držav z najboljšimi doseženimi rezultati glede stabilnosti cen. Irska, ki je tretja od teh držav, je bila izključena iz izračuna referenčne vrednosti, saj irske dolgoročne obrestne mere na državne obveznice trenutno niso primerna referenčna vrednost za ocenjevanje napredka pri ekonomski konvergenci, ker na finančnih trgih prevladujejo visoke premije za tveganje, specifične za Irsko.

V referenčnem obdobju so bile dolgoročne obrestne mere šestih od osmih pregledanih držav (Bolgarije, Češke, Latvije, Litve, Poljske in Švedske) na ravni 5,8-odstotne referenčne vrednosti ali pod njo. Donosnost državnih obveznic je bila nad referenčno vrednostjo samo na Madžarskem in v Romuniji.

Pravna konvergenca

Pravni okvir v nobeni od osmih pregledanih držav ni v celoti združljiv z vsemi zahtevami za uvedbo eura, kot jih določata Pogodbi in Statut Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evropske centralne banke. V vseh pregledanih državah še naprej obstaja nezdružljivost glede neodvisnosti centralne banke. To se nanaša zlasti na institucionalno, osebno in finančno neodvisnost centralne banke. Poleg tega v vseh pregledanih državah, razen v Litvi, obstaja nezdružljivost glede prepovedi denarnega financiranja ter pravne integracije zadevne centralne banke v Eurosistem.

ECB z izdelavo tega poročila izpolnjuje zahteve iz člena 140 Pogodbe, da mora Svetu EU vsaj enkrat na dve leti ali na prošnjo države članice EU z odstopanjem poročati »o napredku, ki so ga države članice z odstopanjem dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti glede uresničevanja ekonomske in monetarne unije«.

V ekonomski in monetarni uniji trenutno polnopravno ne sodeluje deset držav članic EU. Od teh imata dve, Danska in Združeno kraljestvo, v skladu z ustreznimi protokoli, ki so priloženi Pogodbi, poseben status. Konvergenčno poročilo se zanju zato pripravi samo v primeru, da pregled zahtevata sami.

Konvergenčno poročilo 2012, ki ga je pripravila ECB, je na voljo na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije