Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zveřejnila svou Konvergenční zprávu 2012

30. května 2012

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila svou Konvergenční zprávu 2012, která hodnotí pokrok dosažený osmi členskými státy Evropské unie (EU) při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování Hospodářské a měnové unie (HMU).

Zpráva se zabývá Bulharskem, Českou republikou, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Švédskem. Zpráva vyhodnocuje, zda bylo v uvedených zemích dosaženo vysokého stupně udržitelné konvergence (hospodářská konvergence), a posuzuje soulad se statutárními požadavky, které národní centrální banky musí splnit, aby se staly nedílnou součástí Eurosystému (právní konvergence). Při hodnocení udržitelnosti konvergence zpráva rovněž zohledňuje jak nový zdokonalený rámec správy ekonomických záležitostí EU, tak sílu institucionálního prostředí v jednotlivých zemích včetně statistiky.

Konvergenční zpráva 2012 popisuje následující výsledky:

Cenová stabilita

Pro dvanáctiměsíční referenční období od dubna 2011 do března 2012 dosáhla referenční hodnota pro kritérium cenové stability úrovně 3,1 %. Tato hodnota byla vypočtena přičtením 1,5 procentního bodu k neváženému aritmetickému průměru dvanáctiměsíční inflace měřené HICP ve Švédsku (1,3 %), v Irsku (1,4 %) a Slovinsku (2,1 %). Během referenčního období u tří zemí hodnocených v této zprávě (tj. Bulharska, České republiky a Švédska) je jejich dvanáctiměsíční průměrná míra inflace nižší než referenční hodnota. V ostatních pěti zemích inflace, navzdory poměrně slabému ekonomickému prostředí ve většině zemí, výrazně převyšuje referenční hodnotu.

Stav veřejných financí

S výjimkou Švédska se na všechny hodnocené členské státy v době vypracování této zprávy vztahovalo rozhodnutí Rady EU o existenci nadměrného schodku. V roce 2011 vykázaly Bulharsko, Švédsko a v důsledku jednorázových opatření Maďarsko poměr salda veřejných financí k HDP v souladu s referenční hodnotou. Ostatní země vykázaly schodek přes 3 % HDP, i když v porovnání s předchozími roky tento schodek klesal. Pro rok 2012 prognózy Evropské komise na základě nyní známých opatření očekávají, že poměr schodku k HDP zůstane nad referenční hodnotou 3 % pouze v Litvě (na úrovni 3,2 %).

Všechny sledované země kromě Maďarska vykázaly v roce 2011 ukazatel veřejného dluhu k HDP pod referenční hodnotou 60 % HDP. Podle projekcí Evropské komise se očekává, že tento stav zůstane v roce 2012 beze změny.

Směnný kurz

Ze zemí, které jsou v této konvergenční zprávě posuzovány, se v současné době účastní mechanismu směnných kurzů II (ERM II) Lotyšsko a Litva. Měny obou těchto zemí se před hodnocením konvergence účastnily ERM II déle než dva roky a jejich centrální parity nebyly ve sledovaném období devalvovány.

Dlouhodobé úrokové sazby

Pro dvanáctiměsíční sledované období od dubna 2011 do března 2012 dosáhla referenční hodnota kritéria dlouhodobých úrokových sazeb úrovně 5,8 %. Byla vypočtena přičtením 2 procentních bodů k průměru dlouhodobých úrokových sazeb ze státních dluhopisů ve sledovaném dvanáctiměsíčním období ve Švédsku (2,2 %) a Slovinsku (5,4 %), tj. ve dvou ze tří zemí s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability. Irsko, které je třetí z těchto zemí, bylo z výpočtu referenční hodnoty vyloučeno, neboť dlouhodobé úrokové sazby dluhopisů irské vlády vzhledem k vysokým rizikovým prémiím země na finančních trzích v současnosti nejsou vhodným ukazatelem pro hodnocení stavu hospodářské konvergence.

Během referenčního období mělo šest z osmi sledovaných členských zemí (Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko) dlouhodobé úrokové sazby pod 5,8% referenční hodnotou pro konvergenční kritérium úrokových sazeb nebo na této úrovni. Výnosy státních dluhopisů tuto hodnotu překračovaly jen v Maďarsku a Rumunsku.

Právní konvergence

V žádné z osmi hodnocených zemí není právní rámec plně slučitelný se všemi požadavky pro přijetí eura, které jsou stanoveny ve Smlouvách a Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a ECB. Ve všech hodnocených zemích nadále trvá nesoulad týkající se nezávislosti centrálních bank. To se týká zejména institucionální, personální a finanční nezávislosti centrálních bank. Kromě toho ve všech hodnocených zemích s výjimkou Litvy existuje nesoulad týkající se zákazu měnového financování a právní integrace příslušných centrálních bank do Eurosystému.

Vypracováním této zprávy ECB splňuje požadavky článku 140 Smlouvy, podle nichž je povinna nejméně jednou za dva roky nebo na žádost členského státu s dočasnou výjimkou pro zavedení eura podat Radě EU zprávu „o pokroku dosaženém členskými státy, na které se vztahuje výjimka, při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie“.

V současné době se HMU zatím neúčastní plně 10 členských států EU. Dvě z těchto zemí, konkrétně Dánsko a Spojené království, mají v souladu s podmínkami příslušných protokolů připojených ke Smlouvě zvláštní postavení. V důsledku toho je třeba konvergenční zprávy pro tyto dva členské státy vypracovávat pouze tehdy, pokud o to požádají.

Konvergenční zpráva ECB je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média