Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar den sjunde lägesrapporten om SEPA: övergången till SEPA fortsätter men kräver att realistiska och samtidigt ambitiösa slutdatum fastställs

22 oktober 2010

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag den sjunde lägesrapporten om det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). SEPA möjliggör kontantlös betalning i euro inom Europa från ett enda konto och med en enda uppsättning betalningsinstrument. För närvarande deltar 32 europeiska länder i SEPA. Fler än 4400 banker har anslutit sig till SEPA:s system för kontoöverföringar och fler än 3000 banker har anmält sig till SEPA:s autogirosystem. Mycket har med andra ord uppnåtts i arbetet med att genomföra SEPA. Det är dock nödvändigt att europeiska lagstiftare vidtar ytterligare åtgärder för att SEPA ska kunna genomföras fullt ut. En obligatorisk tidsgräns för övergången till SEPA:s betalningsinstrument kommer i detta avseende att skynda på övergången rejält så att SEPA kan genomföras fullt ut – helst före slutet av 2012 för kontoöverföringar och före slutet av 2013 för autogiroöverföringar.

Stora framsteg

I den sjunde lägesrapporten "Från teori till praktik" beskrivs de framsteg som gjorts inom viktiga områden. Lanseringen av SEPA-autogiro i november 2009 har till exempel möjliggjort gränsöverskridande autogirobetalningar för första gången. Den 1 november 2010 kommer kontotillgängligheten för SEPA-autogiro att var rättsligt garanterad, vilket innebär att det blir möjligt att använda SEPA-autogiro i hela Europa.

Dessutom har SEPA:s förvaltningsstruktur förbättrats i och med det nya SEPA-rådet, vilket innebär att representanter för konsumenter, återförsäljare, bolag, små och medelstora företag samt offentliga myndigheter kan delta i diskussionerna om SEPA under mer formella former.

Andra framsteg är införlivandet och genomförandet av direktivet om betaltjänster och standardiseringen av kortanvändning.

Kommande utmaningar och nyckelfaktorer för framgång

Trots dessa framsteg har inte övergången till SEPA som en självreglerande process uppnått de förväntade resultaten. Banksektorns självpåtagna tidsfrist – december 2010 – för allmän användning av kontantöverföringar och autogiro inom SEPA kommer inte att hållas. Fram till augusti 2010 utgjordes endast 9,3 procent av alla kontantöverföringar i euroområdet av SEPA-överföringar. Sedan lanseringen i november 2009 ligger andelen SEPA-autogiroöverföringar på klart under 1 procent av alla autogiroöverföringar som utförts i euroområdet. Eurosystemet ger därför de europeiska lagstiftarna sitt fulla stöd när det gäller att vidta alla nödvändiga åtgärder för att SEPA ska kunna genomföras fullt ut. Den planerade förordningen om slutdatum för övergången till SEPA enligt vilken användning av nationella betalningsinstrument ska upphöra, kommer att utgöra en nyckelfaktor för att en smidig övergång till SEPA ska kunna ske i tid. Eurosystemet är även övertygat om att den oro som har uttryckts av marknadsaktörer angående den planerade förordningen om slutdatum för övergången till SEPA kommer att bemötas av de europeiska myndigheterna på ett tillfredsställande sätt.

Andra nyckelfaktorer för SEPA:s framgång som fortfarande måste bemötas är: nyskapande betaltjänster (t.ex. betaltjänster online och via mobiltelefoner), ett nytt europeiskt kortsystem samt förbättrad säkerhet för korttransaktioner, vilket kan uppnås genom att magnetremsan gradvis avskaffas på europeiska kort.

Enligt Gertrude Tumpel-Gugerell, ledamot i ECB:s direktion, rör sig SEPA från den marknadsdrivna utformnings- och genomförandefasen till den obligatoriska övergångsfas som syftar till att säkerställa att det nödvändiga införandet faktiskt blir av. SEPA står nu inför ett antal specifika utmaningar som bara marknaden och lagstiftarna kan lösa tillsammans, enligt Gertrude Tumpel-Gugerell. Hon hoppas att det nära samarbetet mellan alla inblandade blir ännu mer konstruktivt under de avgörande kommande två-tre åren så att de gemensamma insatserna kan bidra till att slutmålet uppnås: en attraktiv, integrerad och konkurrenskraftig europeisk marknad för betaltjänster i euro.

Rapporten publiceras på engelska idag och kommer att bli tillgänglig på övriga officiella EU-språk senare.

För att läsa rapporten och för mer information kan du besöka SEPA-sidan på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu och www.sepa.eu).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media