Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejňuje siedmu správu o stave realizácie projektu SEPA: Migrácia pokračuje, je však potrebné stanoviť realistický a zároveň ambiciózny záväzný termín prechodu

22. októbra 2010

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila siedmu správu o stave realizácie Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). SEPA umožňuje zákazníkom uskutočňovať bezhotovostné platby v eurách v prospech príjemcov kdekoľvek v Európe pomocou jedného bankového účtu a jednotného súboru platobných nástrojov. V súčasnosti sa SEPA používa v 32 európskych krajinách. Schému SEPA úhrad už zaviedlo viac ako 4 400 bánk a na zavedenie schémy SEPA inkás sa pripravuje viac ako 3 000 bánk. V rámci zavádzania SEPA sa tak už dosiahol značný pokrok. K úspešnému dokončeniu projektu SEPA sú však potrebné ďalšie kroky zo strany európskych legislatívnych orgánov. Stanovenie záväzného termínu prechodu na platobné nástroje SEPA výrazne urýchli tempo prechodu a umožní dokončenie projektu SEPA podľa možnosti do konca roka 2012 v prípade úhrad a do konca roka 2013 v prípade inkás.

Významné úspechy

Siedma správa nazvaná „Od teórie k praxi“ prezentuje výsledky dosiahnuté v hlavných oblastiach. Zavedenie SEPA inkás v novembri 2009 napríklad prvýkrát umožnilo cezhraničnú realizáciu inkasných platieb. Do 1. novembra 2010 sa z právneho hľadiska zabezpečí dostupnosť platobných účtov pre SEPA inkasá, čo umožní ich praktické používanie v rámci celej Európy.

Okrem toho, vytvorením Rady SEPA sa zlepšila riadiaca štruktúra SEPA, čo umožňuje oficiálnejšiu účasť vysokých predstaviteľov spotrebiteľov, maloobchodníkov, veľkých podnikov, malých a stredných podnikov a verejnej správy na diskusiách o SEPA.

Medzi ďalšie oblasti, v ktorých sa dosiahol pokrok, patria transpozícia a implementácia smernice o platobných službách a štandardizácia v oblasti kariet.

Výzvy do budúcnosti a rozhodujúce predpoklady úspechu

Aj napriek uvedenému pokroku nedosiahol zatiaľ prechod na SEPA ako samoregulačný proces také výsledky, aké sa pôvodne očakávali. Cieľový dátum december 2010, ktorý si stanovil sám bankový sektor pre rozsiahle využívanie SEPA úhrad a inkás sa nepodarí dodržať. Do augusta 2010 tvorili SEPA úhrady len 9,3 % všetkých úhrad spracovaných v eurózone. Podiel SEPA inkás na celkovom objeme inkasných transakcií spracovaných v euróze zostáva od ich zavedenia v novembri 2009 na úrovni nižšej ako 1 %. Eurosystém preto jednoznačne podporuje snahu európskych legislatívnych orgánov o vytvorenie potrebného impulzu pre ďalší pokrok, ktorý umožní dokončenie projektu SEPA. Rozhodujúcim prvkom včasného a hladkého prechodu na SEPA bude pripravované nariadenie, v ktorom sa stanoví termín, resp. termíny prechodu na SEPA, kedy sa prestanú používať národné platobné nástroje. Eurosystém je tiež presvedčený, že európskym orgánom sa podarí rozptýliť obavy účastníkov trhu týkajúce sa pripravovaného nariadenia o termíne, resp. termínoch prechodu na SEPA.

Ďalšími rozhodujúcimi predpokladmi úspešnej realizácie projektu SEPA, ktorými je potrebné sa zaoberať, je poskytovanie inovatívnych služieb platobného styku (napr. on-line platieb a mobilných platieb), vytvorenie ďalšej európskej kartovej schémy a zvýšenie bezpečnosti kartových transakcií postupným ústupom od používania magnetických prúžkov na európskych kartách.

Podľa členky Výkonnej rady ECB Gertrudy Tumpelovej-Gugerellovej „projekt SEPA prechádza z fázy samovoľného vývoja a implementácie do fázy povinného prechodu, aby sa zabezpečilo jeho skutočné prijatie. SEPA čelí v tomto štádiu celému radu špecifických problémov, ktoré môžu trh a regulátori trhu zvládnuť len spoločnými silami. Dúfam, že sa v rozhodujúcich dvoch až troch rokoch ešte viac prehĺbi konštruktívna spolupráca medzi všetkými zúčastnenými stranami, aby sme spoločným úsilím dosiahli konečný cieľ: vytvorenie atraktívneho integrovaného a konkurenčného európskeho trhu služieb platobného styku v eurách.“

Správa, ktorá sa dnes zverejňuje v angličtine, bude neskôr k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch eurozóny.

Správu a ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke ECB v časti venovanej projektu SEPA (www.ecb.europa.eu a www.sepa.eu).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá