Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

DOM AV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL IOLAF-MÅLET

31 juli 2003

Den 10 juli 2003 avkunnade Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) dom i mål C-11/00 Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken, i vilket kommissionen väckt talan om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut 1999/726/EG av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5).

ECB understryker att det alltid har rått full enighet mellan kommissionen och ECB om behovet av att bekämpa bedrägeri och annan olaglig verksamhet inom gemenskapen. ECB lägger stor vikt vid bedrägeribekämpning. Genom beslut av den 7 oktober 1999 upprättade ECB därför ett omfattande bedrägeribekämpningsprogram, under ansvar av en oberoende kommitté. Programmets syfte är att förebygga och uppdaga bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada ECBs ekonomiska intressen. Det återspeglade systemet som upprättats genom den europeiska förordningen avseende undersökningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). ECB bekräftar domstolens utslag att denna europeiska förordning är tillämplig på ECB och att det därför finns behov att tillgodose skyddet av ECBs finansiella intressen mot bedrägeri och annan olaglig verksamhet enligt dessa allmänna europeiska regler och inte fristående såsom hittills har varit fallet.

ECB välkomnar att EG-domstolen understryker ECBs oberoende genom att fastställa att "det är uppenbart att EG-fördragets upphovsmän hade för avsikt att garantera att ECB är i stånd att fullgöra sina uppgifter enligt fördraget på ett oberoende sätt". Att den europeiska förordningen tillämpas på utredningar som utförs av OLAF skall därför inte innebära att ECBs uppgifter inte kan verkställas på ett oberoende sätt.

Med beaktande av EG-domstolens utslag i målet kommer ECB att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sina interna regler och förfaranden till den rättsliga ram som ges genom EG-domstolens dom. ECB kommer också att vidta de åtgärder som erfordras för att säkerställa ett nära samarbete med OLAF vad gäller bedrägeribekämpning.

I detta avseende välkomnar ECB att EG-domstolen understryker att "det kan följaktligen inte uteslutas att vissa särskilda förhållanden som har samband med fullgörandet av ECBs uppgifter i förekommande fall beaktas av ECB" när sådana villkor och förfaranden antas som krävs för verksamhet i samband med OLAF i förhållande till ECB "men det åligger ECB att styrka att de begränsningar som den uppställer i det avseendet är nödvändiga". ECB noterar att domstolen har erkänt att vissa känsliga uppgifter om ECBs verksamhet måste kunna omfattas av sekretess för att inte äventyra att de uppgifter som genom EG-fördraget har anförtrotts ECB skall kunna fullgöras.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media