Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO OLAFIAKOSKEVASSA ASIASSA

31.7.2003

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 10.7.2003 tuomion asiassa C-11/00, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan keskuspankki. Komissio oli riitauttanut EKP:n 7.10.1999 tekemän päätöksen petostentorjunnasta (EKP/1999/5, 1999/726/EY).

EKP painottaa, että komission ja EKP:n välillä ei milloinkaan ole ollut erimielisyyttä siitä, etteikö petosten ja muun laittoman toiminnan torjunta yhteisössä olisi erittäin tärkeää. EKP pitää petosten torjuntaa erittäin tärkeänä toimintana. Niinpä EKP perusti 7.10.1999 tehdyllä päätöksellä riippumattoman petostentorjuntakomitean, jonka tehtävänä on tutkia petoksia ja muuta EKP:n taloudellisia etuja vahingoittavaa laitonta toimintaa ja raportoida siitä. EKP:n petostentorjuntakomitean toimintaedellytykset vastaavat Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) Euroopan parlamentin ja neuvoston petostentorjuntaa koskevassa asetuksessa määriteltyjä toimintaedellytyksiä. EKP hyväksyy yhteisöjen tuomioistuimen toteamuksen, jonka mukaan tätä petosten torjuntaa koskevaa asetusta voidaan soveltaa EKP:hen. Koska asetusta voidaan soveltaa EKP:hen, yhteisön järjestelmän on suojattava sen taloudellisia etuja petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta, kun tähän mennessä suojaamisesta on huolehdittu järjestelmän ulkopuolella.

EKP pitää myönteisenä, että yhteisöjen tuomioistuin korostaa EKP:n riippumattomuutta seuraavasti: "EY:n perustamissopimuksen laatijat pyrkivät ilmiselvästi varmistamaan, että EKP voi hoitaa riippumattomasti niitä tehtäviä, jotka sille tässä perustamissopimuksessa annetaan". OLAFin tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ei siis pitäisi heikentää EKP:n riippumattomuutta sen hoitaessa tehtäviään.

EKP noudattaa tätä yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin mukauttaakseen sisäiset sääntönsä ja menettelynsä siinä esitetyn oikeudellisen tulkinnan mukaiseksi. EKP ryhtyy myös tarvittaviin toimiin varmistaakseen tiiviin yhteistyön OLAFin kanssa petosten torjunnassa.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisöjen tuomioistuin toteaa OLAFin tutkimusten edellytyksiä ja sääntöjä EKP:ssä koskevasta päätöksenteosta, että "pois ei pidä sulkea sitä mahdollisuutta, että tällaista päätöstä tehdessään EKP ottaa tarvittaessa huomioon tehtäviensä toteuttamiseen mahdollisesti liittyvät erityispiirteet" ja että "EKP:n velvollisuutena on osoittaa, että sen tällaisten erityispiirteiden johdosta säätämät rajoitukset ovat välttämättömiä". EKP toteaa, että yhteisöjen tuomioistuin on ottanut huomioon tarpeen säilyttää tiettyjen EKP:n toimintaa koskevien tietojen luottamuksellisuus, jotta EY:n perustamissopimuksessa EKP:lle annettujen tehtävien hoitaminen ei vaarannu.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle