SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOLS DOM IOLAF-SAGEN

31. juli 2003

Den 10. juli 2003 afsagde De Europæiske Fællesskabers Domstol (Domstolen) dom i sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, i hvilken Kommissionen anfægtede gyldigheden af ECBs afgørelse 1999/726/EF af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig (ECB/1999/5).

ECB understreger, at Kommissionen og ECB altid har været enige om behovet for at bekæmpe svig og enhver anden form for ulovlig aktivitet i Fællesskabet. ECB tillægger bestræbelserne på at bekæmpe svig stor betydning. Det var i den ånd, at ECB i kraft af sin afgørelse af 7. oktober 1999 iværksatte en omfattende ordning under et uafhængigt udvalg, som havde til formål at forebygge og afsløre svig og enhver anden form for ulovlig aktivitet, der kunne skade ECBs finansielle interesser. Ordningen afspejlede den ordning, der blev oprettet ved fællesskabsforordningen om undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). ECB anerkender Domstolens dom, som siger, at denne fællesskabsforordning finder anvendelse på ECB, og at beskyttelsen af ECBs finansielle interesser mod svig og enhver anden form for ulovlig aktivitet derfor skal varetages i henhold til den almindelige europæiske ordning og ikke særskilt, som det hidtil har været tilfældet.

ECB noterer med tilfredshed, at Domstolen understreger ECBs uafhængighed, idet Domstolen fastslår, at "det er åbenbart, at ophavsmændene til EF-traktaten har villet sikre, at ECB er i stand til uafhængigt at gennemføre de opgaver, den har fået pålagt ved denne traktat". Anvendelsen af fællesskabsforordningen om undersøgelser foretaget af OLAF må derfor ikke gå ud over en uafhængig udførelse af ECBs opgaver.

For fuldt ud at leve op til Domstolens dom i denne sag vil ECB træffe de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse sine interne regler og procedurer til de retlige rammer, som Domstolen opstiller med dommen, og for at sikre et tæt samarbejde med OLAF i bekæmpelsen af svig.

I den forbindelse noterer ECB med tilfredshed, at Domstolen har understreget, at "det [ikke kan] udelukkes, at visse særlige forhold, der er forbundet med gennemførelsen af ECB’s opgaver, i givet fald tages i betragtning af ECB", når de betingelser og procedurer, der er nødvendige for at regulere OLAFs aktiviteter i forhold til ECB, skal vedtages, og at "det påhviler ECB at bevise, at de begrænsninger, den herved fastsætter, er nødvendige". ECB bemærker Domstolens anerkendelse af, at visse former for følsomme oplysninger vedrørende ECBs aktiviteter er fortrolige, således at de opgaver, som traktaten tildeler ECB, ikke bringes i fare.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt