Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECBs penningpolitiska strategi

8 maj 2003

Efter att i mer än fyra år ha bedrivit penningpolitiken för euroområdet har ECB-rådet gjort en grundlig utvärdering av ECBs penningpolitiska strategi.

Denna strategi, som presenterades den 13 oktober 1998, består av tre delar: en kvantitativ definition av prisstabilitet, en framträdande roll för penningmängden i bedömningen av hot mot prisstabiliteten samt en bred bedömning av utsikterna för prisutvecklingen.

Mer än fyra år av genomförande har fungerat tillfredsställande. Inte desto mindre bedömde ECB-rådet det som motiverat att utvärdera strategin mot bakgrund av denna erfarenhet och därvid ta hänsyn till den allmänna debatten och ett antal studier av personal inom Eurosystemet.

"Prisstabilitet definieras som en årlig ökning under 2 % i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) för euroområdet. Prisstabilitet skall upprätthållas på medellång sikt." ECB-rådet bekräftade idag att denna definition (som offentliggjordes 1998) ligger fast. Samtidigt enades ECB-rådet om att i sin inriktning på prisstabilitet försöka hålla inflationen nära 2 % på medellång sikt. Detta klargörande understryker ECBs åtagande att upprätthålla en tillräcklig säkerhetsmarginal mot deflationshot. Det bemöter även frågan om möjliga mätfel i HIKP och effekterna av inflationsskillnader inom euroområdet.

ECB-rådet bekräftade att de penningpolitiska besluten även fortsättningsvis kommer att baseras på omfattande analys av hoten mot prisstabilitet. Analysen under den penningpolitiska strategins båda pelare har med tiden breddats och fördjupats. Detta förfarande kommer även att gälla framöver. ECB-rådet önskar emellertid tydliggöra den kommunikation om information för avstämning som rådet behöver för att komma fram till enhälliga utlåtande om hoten mot prisstabilitet.

Herr ordförandes inledningsanförande kommer hädanefter att följa en ny struktur. Således kommer det att inledas med ekonomisk analys för att identifiera hoten mot prisstabiliteten på kort och medellång sikt. Precis som tidigare kommer det att omfatta en analys av chocker som drabbar euroområdets ekonomi och framtidsbedömningar av centrala makroekonomiska variabler.

Därefter följer den monetära analysen som granskar inflationstrender på medel till lång sikt med anledning av att det på sikt finns nära samband mellan penningmängd och priser. Precis som tidigare kommer den monetära analysen att ta hänsyn till utvecklingen inom en mängd monetära indikatorer, däribland M3, dess komponenter och motparter, särskilt krediter, och olika mått på överskottslikviditet.

Inledningsanförandets nya disposition kommer bättre att åskådliggöra att dessa båda perspektiv ger ett kompletterande analytiskt ramverk till stöd för ECB-rådets övergripande bedömning av hoten mot prisstabilitet. I det avseendet tjänar den monetära analysen endast som ett verktyg för dubbelkoll i ett medelfristigt till långt perspektiv medan indikationer på kort till medellång sikt kommer från ekonomisk analys.

För att understryka att referensvärdet för penningmängdstillväxt skall ses som ett riktvärde på lång sikt i utvärderingen av penningmängdsutvecklingen beslutade ECB-rådet också att inte längre göra en årlig revidering av referensvärdet. Däremot kommer underliggande förhållanden och antaganden att fortsätta att utvärderas regelbundet.

ECB offentliggör idag på sin webbplats ett antal bakgrundsstudier utarbetade av bankens experter. Dessa dokument har, tillsammans med tidigare publicerade dokument, tjänat som underlag för ECB-rådets överväganden om ECBs penningpolitiska strategi.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media