SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs pengepolitiske strategi

8. maj 2003

Efter at have ført pengepolitik i euroområdet i mere end fire år har Styrelsesrådet for ECB nu gennemgået ECBs pengepolitiske strategi.

Strategien, der blev annonceret den 13. oktober 1998, består af tre hovedelementer: en kvantitativ definition af prisstabilitet, en fremtrædende rolle for pengemængden ved vurderingen af risici for prisstabiliteten og en bredt funderet vurdering af udsigterne for prisudviklingen.

Strategien har i de forløbne fire år fungeret tilfredsstillende. Styrelsesrådet har ikke desto mindre skønnet, at det ville være nyttigt at evaluere strategien i lyset af de høstede erfaringer med mulighed for at inddrage den offentlige debat og en række studier udarbejdet af de ansatte i Eurosystemet.

"Prisstabilitet defineres som en år-til-år stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for euroområdet på under 2 pct. Prisstabilitet skal fastholdes på mellemlangt sigt." Styrelsesrådet har i dag bekræftet denne definition (som blev annonceret i 1998). Samtidig har Styrelsesrådet vedtaget, at det i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om prisstabilitet vil sigte mod en fastholdelse af inflationstakten på tæt ved 2 pct. på mellemlangt sigt. Denne præcisering understreger ECBs bestræbelser på at opnå en tilstrækkelig sikkerhedsmargin som værn mod risikoen for deflation. Den tager endvidere hensyn til spørgsmålet om en mulig skævhed i målingen i HICP samt konsekvenserne af inflationsforskelle i euroområdet.

Styrelsesrådet bekræfter, at de pengepolitiske beslutninger fortsat vil blive truffet på baggrund af en omfattende analyse af risici for prisstabiliteten. Analysen inden for de to søjler af den pengepolitiske strategi er med tiden blevet udvidet og mere detaljeret. Denne praksis vil fortsætte. Styrelsesrådet ønsker imidlertid at forbedre formidlingen af det krydstjek af information, der foregår, inden den samlede vurdering af risiciene for prisstabilitet foreligger.

Derfor vil formandens indledende bemærkninger fremover blive struktureret anderledes. Formanden vil begynde sin redegørelse med den økonomiske analyse for at udpege de faktorer, der på kort og mellemlangt sigt udgør en risiko for prisstabiliteten. Den økonomiske analyse vil som hidtil indeholde en analyse af stød, der rammer euroområdets økonomi, samt fremskrivninger af vigtige makroøkonomiske variabler.

Herefter følger den monetære analyse med henblik på at vurdere tendenserne i inflationsudviklingen på mellemlangt til langt sigt i lyset af den tætte sammenhæng mellem pengemængde og prisniveau over længere tidshorisonter. Som det hidtil har været tilfældet, vil der ved udarbejdelsen af den monetære analyse blive taget hensyn til udviklingen i en lang række monetære indikatorer, herunder M3 og dets komponenter og modposter, især udlån, og forskellige mål for overskudslikviditet.

De indledende bemærkningers nye format vil bedre kunne illustrere, hvordan perspektiverne i de to analyseværktøjer komplementerer hinanden og understøtter Styrelsesrådets samlede vurdering af de faktorer, der udgør en risiko for prisstabiliteten. I denne forbindelse tjener den monetære analyse primært til – ud fra et mellemlangt til langt perspektiv - at krydstjekke de kort- til mellemsigtede data, der stammer fra den økonomiske analyse.

For at understrege at referenceværdien for væksten i pengemængden, der anvendes som sammenligningsgrundlag ved vurderingen af den monetære udvikling, har en mere langsigtet karakter, har Styrelsesrådet også besluttet, at referenceværdien ikke længere skal tages op til fornyet overvejelse en gang om året. Styrelsesrådet vil dog fortsat vurdere de underliggende forhold og antagelser.

På ECBs websted offentliggøres i dag en række baggrundsstudier udarbejdet af de ansatte i ECB, der sammen med tidligere offentliggjort baggrundsdokumentation har udgjort fundamentet for Styrelsesrådets overvejelser om ECBs pengepolitiske strategi.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt