Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De monetaire-beleidsstrategie van de ECB

8 mei 2003

Na meer dan vier jaar monetaire-beleidsvoering voor het eurogebied, heeft de Raad van Bestuur van de ECB de monetaire-beleidsstrategie aan een grondige evaluatie onderworpen.

Deze strategie, die op 13 oktober 1998 werd bekendgemaakt, bestaat uit drie hoofdelementen: een kwantitatieve definitie van prijsstabiliteit, een vooraanstaande rol voor de geldhoeveelheid bij de beoordeling van risico's voor prijsstabiliteit, en een breed gefundeerde beoordeling van de vooruitzichten voor de prijsontwikkeling.

De ruim vier jaar tenuitvoerlegging van de strategie zijn bevredigend verlopen. Desalniettemin achtte de Raad van Bestuur het nuttig de strategie in het licht van deze ervaring te evalueren, daarbij het publieke debat en een reeks door staf van het Eurosysteem uitgevoerde studies meewegend.

"Prijsstabiliteit wordt gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP) voor het eurogebied met minder dan 2%. Prijsstabiliteit moet worden gehandhaafd op de middellange termijn." Vandaag heeft de Raad van Bestuur deze definitie (die de Raad in 1998 had bekendgemaakt) bevestigd. Tegelijkertijd is de Raad van Bestuur overeengekomen dat de Raad zich er in het streven naar prijsstabiliteit op zal richten de inflatie dicht bij 2% te handhaven op de middellange termijn. Deze verduidelijking onderstreept de door de ECB aangegane committering een toereikende veiligheidsmarge te verschaffen ter bescherming tegen de risico's van deflatie, en gaat tevens in op het probleem van de mogelijke aanwezigheid van een meetfout in de HICP en de implicaties van inflatieverschillen binnen het eurogebied.

De Raad van Bestuur bevestigde dat zijn monetaire-beleidsbeslissingen zullen blijven worden gebaseerd op een veelomvattende analyse van de risico's voor prijsstabiliteit. In de loop der tijd is de analyse in het kader van de beide pijlers van de monetaire-beleidsstrategie verdiept en uitgebreid. Dit proces zal worden voortgezet. De Raad van Bestuur wenst echter de communicatie over de onderlinge toetsing van informatie bij het opmaken van zijn samenhangende, algehele beoordeling van de risico's voor prijsstabiliteit, te verhelderen.

Voor dit doel zal de inleidende verklaring van de President bij de persconferentie vanaf vandaag een nieuwe structuur hebben. Deze verklaring zal beginnen met de economische analyse om de korte- tot middellange-termijnrisico's voor prijsstabiliteit in kaart te brengen. Zoals in het verleden, zullen een analyse van schokken die van invloed zijn op de economie van het eurogebied en projecties van essentiële macro-economische variabelen, hier deel van uitmaken.

Dit zal worden gevolgd door de monetaire analyse om de middellange- tot lange-termijntendensen van de inflatie te beoordelen, gezien de nauwe relatie die bestaat tussen de geldhoeveelheid en de prijzen over langere tijdshorizons. Zoals in het verleden, zal de monetaire analyse rekening houden met de ontwikkelingen in een breed scala van monetaire indicatoren, met inbegrip van M3 en de componenten en tegenposten daarvan (met name krediet), en met verschillende maatstaven van overliquiditeit.

Deze nieuwe indeling van de inleidende verklaring zal beter illustreren dat deze twee perspectieven elkaar aanvullende analytische kaders bieden die de Raad van Bestuur van hulp zijn bij zijn algehele beoordeling van de risico's voor prijsstabiliteit. In dit opzicht dient de monetaire analyse voornamelijk als een middel tot onderlinge toetsing, vanuit middellange- tot lange-termijnperspectief, van de korte- tot middellange-termijnindicaties die door de economische analyse worden verschaft.

Teneinde de nadruk te leggen op de langere-termijnaard van de referentiewaarde voor de geldgroei als een maatstaf voor de beoordeling van monetaire ontwikkelingen, heeft de Raad van Bestuur tevens besloten niet langer jaarlijks een herbeoordeling van de referentiewaarde uit te voeren. De Raad zal echter de onderliggende voorwaarden en aannames blijven beoordelen.

De ECB zal vandaag op haar website een aantal door haar staf opgestelde achtergrondstudies publiceren die, samen met reeds eerder gepubliceerde documenten, als informatiebron dienden bij de overwegingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de monetaire-beleidsstrategie van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media