PRESSMEDDELANDE

ECB-yttrande över utnämningen av en ledamot till ECBs direktion

30 april 2003

Europeiska centralbankens råd (ECB) har antagit ett yttrande över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot till ECBs direktion.

ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Gertrude Tumpel-Gugerell, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Enligt detta yttrande från ECB och ett yttrande från Europaparlamentet skall den nya direktionsledamoten tillsättas genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå i de medlemsstater som antagit den gemensamma valutan.

ECBs yttrande kommer inom kort att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, och yttrandet finns tillgängligt på ECBs webbplats på samtliga officiella gemenskapsspråk.

Kontakt för media