Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

BESLUT OM UTGIVNING AV EUROSEDLAR OCH FÖRDELNING AV MONETÄRA INKOMSTER

6 december 2001

Beslut om utgivning av eurosedlar

Från den 1 januari 2002 kommer eurosedlar att vara lagliga betalningsmedel i alla länder i euroområdet. Alla eurosedlar i samma valör är identiska oavsett i vilket land de har satts i omlopp och sedlarna kommer att kunna användas över hela euroområdet utan inskränkning.

Europeiska centralbankens råd har beslutat att Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbankerna som ingår i Eurosystemet skall ge ut eurosedlar.

ECB kommer att tilldelas en andel om 8 procent av det totala värdet av de eurosedlar som är i omlopp fr.o.m. början av 2002, medan 92 procent ges ut av de tolv nationella centralbankerna. Varje nationell centralbank kommer i balansräkningen att redovisa en andel av de utgivna eurosedlarna motsvarande dess inbetalda andel av ECB:s kapital. Eurosystemets totala utgivning av eurosedlar kommer att redovisas i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning, som offentliggörs av ECB.

I enlighet med den princip om decentralisering som gäller för genomförande av Eurosystemets transaktioner kommer alla eurosedlar att sättas i omlopp, dras in och fysiskt hanteras av de tolv nationella centralbankerna. Detta gäller även för de sedlar som givits ut av ECB.

Beslut om fördelning av monetära inkomster från och med budgetåret 2002

Genomförandet av penningpolitiken genererar monetära inkomster, även kallade seigniorageinkomster. I enlighet med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken skall dessa inkomster, som genereras inom euroområdet, läggas samman och fördelas på de nationella centralbankerna i förhållande till deras respektive inbetalda andelar av ECB:s kapital på ett sätt som säkerställer att de nationella centralbankernas relativa inkomstpositioner i framtiden inte påverkas av förändringar i sedelcirkulationen.

Under de tre åren 1999-2001 har det inte förekommit någon sammanläggning och fördelning av seigniorageinkomster från de nationella sedlarna i omlopp. Enligt ECB-rådets beslut som gäller regler som skall tillämpas från och med 2002 skall alla sedlar ingå i de nationella centralbankernas monetära skulder för beräkning av monetära inkomster. Inräkningen av sedlarna i monetära skulder genomförs successivt enligt övergångsregler för att mildra effekten på de nationella centralbankernas relativa inkomstpositioner i dagsläget. Under övergångsperioden fram till och med 2007 kommer de monetära inkomster som skall fördelas på de nationella centralbankerna att justeras för skillnaderna mellan det genomsnittliga värdet på sedlar i omlopp för varje nationell centralbank under perioden från och med juli 1999 till och med juni 2001 och det genomsnittliga värdet på de sedlar som skulle ha fördelats på dem under den perioden enligt ECB:s fördelningsnyckel. Denna justering kommer att minskas stegvis varje år fram till och med slutet av 2007 och därefter kommer de monetära inkomsterna att fördelas fullt ut i förhållande till de nationella centralbankernas inbetalda andelar av ECB:s kapital.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media