Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

αποφάσεις σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματιων ευρω και την κατανομη του νομισματικού εισοδήματος

6 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Όλα τα τραπεζογραμμάτια της κάθε ονομαστικής αξ\ας θα είναι πανομοιότυπα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία, και θα διακινούνται ελεύθερα σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι η ΕΚΤ και οι 12 εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ), οι οποίες συνολικά απαρτίζουν το Ευρωσύστημα, θα εκδίδουν τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Το μερίδιο της ΕΚΤ θα αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής αξ\ας των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία από τις αρχές του 2002, ενώ οι 12 ΕθνΚΤ θα εκδίδουν το υπόλοιπο 92% των τραπεζογραμματίων ευρώ. Στον ισολογισμό της κάθε ΕθνΚΤ θα απεικονίζεται το μερίδιο συμμετοχής της στην έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο μερίδιο συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το σύνολο των εκδοθέντων τραπεζογραμματίων του Ευρωσυστήματος θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση, την οποία δημοσιεύει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την αρχή της αποκέντρωσης όσον αφορά την εφαρμογή των λειτουργιών του Ευρωσυστήματος, οι 12 ΕθνΚΤ θα θέτουν σε κυκλοφορία, θα αποσύρουν και θα διαχειρίζονται όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζογραμματίων που εκδίδονται από την ΕΚΤ.

Απόφαση σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος από το οικονομικό έτος 2002

Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής δημιουργεί έσοδα που απορρέουν από την έκδοση νομίσματος, δηλαδή το λεγόμενο "νομισματικό εισόδημα". Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το εισόδημα αυτό, το οποίο δημιουργείται στη ζώνη του ευρώ, συγκεντρώνεται και κατανέμεται στις ΕθνΚΤ κατ1 αναλογία με τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εισοδηματικές θέσεις των ΕθνΚΤ δεν θα επηρεάζονται στο μέλλον από μεταβολές στην κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων.

Κατά την τριετία 1999-2001, το νομισματικό εισόδημα από τα κυκλοφορούντα εθνικά τραπεζογραμμάτια δεν συγκεντρώθηκε ούτε κατανεμήθηκε. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία θεσπίζει το καθεστώς που θα ισχύει από το 2002, συμπεριλαμβάνει όλα τα τραπεζογραμμάτια που περιλαμβάνονται στις νομισματικές υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ για το σκοπό του υπολογισμού του νομισματικού εισοδήματος. Οι επιδράσεις αυτού του συνυπολογισμού θα εκδηλωθούν σταδιακά στο πλαίσιο μεταβατικού καθεστώτος, το οποίο θα εφαρμοστεί προκειμένου να μετριάσει την επίπτωση στις τρέχουσες σχετικές εισοδηματικές θέσεις των ΕθνΚΤ. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τα τέλη του 2007, το νομισματικό εισόδημα που θα κατανέμεται στις ΕθνΚΤ θα προσαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των διαφορών μεταξύ της μέσης αξ\ας των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία της κάθε ΕθνΚΤ κατά την περίοδο Ιουλίου 1999-Ιουνίου 2001 και της μέσης αξ\ας των τραπεζογραμματίων που θα είχαν κατανεμηθεί σε αυτές, στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, βάσει της κλείδας συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Αυτή η προσαρμογή θα μειώνεται σε ετήσια διαστήματα έως τα τέλη του 2007. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το νομισματικό εισόδημα θα κατανέμεται κατά πλήρη αναλογία με τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου