Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

31 augusti 2000

ECB-rådet fattade följande penningpolitiska beslut vid sitt sammanträde idag:

  1. Lägsta anbudsränta för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 4,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 6 september 2000.

  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 5,50 % gällande från den 1 september 2000.

  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 3,50 % gällande från den 1 september 2000.

ECB-rådet anser att villkoren och utsikterna för ekonomisk tillväxt i euroområdet är mycket gynnsamma. För att denna gynnsamma situation skall kunna bibehållas måste prisstabilitet säkerställas på medellång sikt. Det aktuella läget påverkas i stor utsträckning av oljeprisernas och växelkursens utveckling och kan på kort sikt inte nämnvärt påverkas av penningpolitiken. Det är således mycket viktigt att prisnivån på medellång sikt hålls under kontroll. Dagens penningpolitiska beslut utgör ett stöd för de gynnsamma utsikterna för hög ekonomisk tillväxt i euroområdet.

Vad gäller den första pelaren i ECB:s penningpolitiska strategi håller de åtgärder som vidtagits sedan november 1999 gradvis på att få effekt. De senaste uppgifterna tyder ändå på att penningmängdsmåtet M3 har fortsatt att öka utöver referensvärdet på 4½ %. Tillväxten i krediter till den privata sektorn på runt 10 % tyder samtidigt på att hushåll och företag betraktar finansieringsvillkoren som förmånliga. Mot bakgrund av att den ekonomiska aktiviteten är stark skulle en fortsatt riklig likviditetssituation i euroområdet utgöra ett hot mot prisstabiliteten.

Vad gäller den andra pelaren pekar utvecklingen av de viktigaste indikatorerna i samma riktning. Eurons ihållande depreciering och nya oljeprisökningar har lett till ökat tryck uppåt på importpriserna och på konsumentpriserna i euroområdet. Samtidigt bekräftar de senaste uppgifterna att euroområdet har gått in i en period av stark tillväxt och att utsikterna ser fortsatt mycket goda ut.

ECB-rådet kommer även fortsättningsvis att slå vakt om prisstabiliteten i euroområdet och att noga bevaka alla nya hot mot prisstabiliteten. Samtidigt understryker rådet att sunda offentliga finanser, särskilt en strikt tillämpning av kriterierna i Stabilitets- och tillväxtakten, samt fortsatta strukturåtgärder för att öka flexibiliteten på arbets- och varumarknaden kommer att vara nyckeln till framgång för att varaktigt öka tillväxtpotentialen i euroområdet.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.