Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

31 Αυγούστου 2000

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα αυξηθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 4,50%, το οποίο τίθεται σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2000.

  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 5,50%, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,50%, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι οι συνθήκες και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ είναι πολύ ευνοϊκές. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το ήπιο κλίμα, πρέπει να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Καθώς οι σημερινές συνθήκες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεν μπορούν να διορθωθούν μέσω της νομισματικής πολιτικής βραχυπρόθεσμα, η συγκράτηση των μεσοπρόθεσμων ανοδικών πιέσεων στις τιμές καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Οι σημερινές αποφάσεις στηρίζουν τις ευνοϊκές προοπτικές για υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ.

Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, μολονότι τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί από το Νοέμβριο του 1999 έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητά σταδιακά, οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο ρυθμός αύξησης του Μ3 συνεχίζει να αποκλίνει προς τα άνω από την τιμή αναφοράς του 4 1/2%. Παράλληλα, η επέκταση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, στο 10% περίπου, υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θεωρούν τις συνθήκες χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ πολύ ευνοϊκές. Στο πλαίσιο της ισχυρής επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας, η συνέχιση των συνθηκών άφθονης ρευστότητας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών.

Η εξέλιξη βασικών δεικτών που σχετίζονται με το δεύτερο πυλώνα κινείται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση. Η παρατεινόμενη υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ασκούν ολοένα και μεγαλύτερες ανοδικές πιέσεις στις τιμές εισαγομένων και στις τιμές καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ. Παράλληλα, πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ζώνη του ευρώ διανύει μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης και ότι οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι πολύ θετικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και να βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου κινδύνου διατάραξης της σταθερότητας των τιμών. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι τόσο η υγιής δημοσιονομική διαχείριση, και ιδίως η αυστηρή τήρηση των κριτηρίων που ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όσο και η συνέχιση των διαρθρωτικών μέτρων για την ενίσχυση της ευελιξίας των αγορών εργασίας και αγαθών θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαρκή αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.