Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

16 mars 2000

Vid sitt sammanträde idag, i vilket även R. Prodi (Europeiska kommissionens ordförande) deltog, fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 3,5 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 22 mars 2000.

  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 4,5 % gällande från den 17 mars 2000.

  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 2,5 % gällande från den 17 mars 2000.

Efter den sedvanliga analysen av utsikterna för prisutvecklingen i euroområdet, baserad på den senaste informationen om den monetära, finansiella och ekonomiska utveckling, bekräftade ECB-rådet den bedömning som ECB:s ordförande gav uttryck för i sitt inledningsanförande på presskonferensen efter ECB-rådets möte den 2 mars 2000, liksom i det påföljande numret av ECB:s månadsrapport. Som påpekades där, förefaller de ekonomiska villkoren och utsikterna för euroområdet vara bättre nu än vid något tillfälle under det senaste decenniet. Samtidigt sågs hoten uppåt mot prisstabiliteten ge anledning till vaksamhet. Dagens beslut avser att motverka dessa risker för pristryck uppåt, och bidrar därmed till att bibehålla de gynnsamma utsikterna för euroområdets ekonomi.

Vad gäller den första pelaren i eurosystemets penningpolitiska strategi tyder M3-tillväxtens utdragna avvikelse från referensvärdet, på 4 1/2 %, på att det finns rikligt med likviditet i euroområdet, speciellt när man tar hänsyn till den fortsatta starka ökningen i kreditgivning till den privata sektorn.

Beträffande den andra pelaren pekar de flesta indikatorer och prognoser på ett ökat tryck uppåt på konsumentpriserna på medellång sikt. De stora prisökningarna på olja och den tidigare nedgången av eurons växelkurs utövar ett tryck uppåt på importkostnader och producentpriser. I sammanhang med en kraftig konjunkturuppgång finns det risk för att denna utveckling, genom följdeffekter, skulle kunna ha ett varaktigt inflytande på konsumentpriserna.

Dagens höjning av ECB:s räntor följer de räntebeslut som togs den 4 november 1999 och den 3 februari 2000 som ett led i politiken att på ett tidigt stadium motverka och förebygga dessa uppkommande hot mot prisstabiliteten. Genom att säkerställa en icke-inflatorisk miljö kommer detta att bidra till att trygga hållbar ekonomisk tillväxt i euroområdet.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media