PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 mars 1999

Vid sitt sammanträde idag gick ECB-rådet igenom den senaste monetära, finansiella och ekonomiska utvecklingen. Med beaktande av tillgänglig information, bekräftade ECB-rådet sin tidigare bedömning av utsikterna för prisstabilitet. Mot bakgrund av detta beslutade rådet att samma villkor som för de tidigare huvudsakliga refinansieringstransaktionerna skall gälla för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som träder i kraft den 10 och den 17 mars 1999, dvs. de kommer att genomföras som fastränteanbud till en ränta på 3 %. Dessutom kommer räntan på utlåningsfaciliteten att fortsätta att vara 4,5% och räntan på inlåningsfaciliteten förblir 2,0%.

ECB-rådet beslutade idag även att för de nästkommande långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer anbudsförfarande med flera räntesatser (multipel ränta) att tillämpas från och med nästa transaktion av det här slaget (som kommer att träda i kraft den 25 mars 1999) tills annat anges.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media