Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2006

Operativa frågor

Indikativa tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder

Den 26 juli 2006 godkände ECB-rådet indikativa tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder för 2007. Ytterligare uppgifter finns i två pressmeddelanden som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 28 juli 2006 på alla officiella gemenskapsspråk.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Banka Slovenijes uppkoppling till Target

Den 3 augusti 2006 godkände ECB-rådet Banka Slovenijes uppkoppling till Target med verkan från 1 januari 2007. I samband med detta antogs en ny riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2005/16 av den 30 december 2005 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) (ECB/2006/11). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 12 augusti 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

Gränsöverskridande användning av säkerheter

Den 3 augusti 2006 beslöt ECB-rådet att förlänga korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) som används för gränsöverskridande överföringar av säkerheter till efter 2007 för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och intradagskrediter.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om konsumentskyddslagstiftning i Grekland

Den 25 juli 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Bank of Greece, ett yttrande om ett förslag enligt vilket Bank of Greece, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, även skall vara behörig inom området konsumentskydd (CON/2006/38). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om banktillsyn i Polen

Den 2 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Polens nationalförsamling, ett yttrande om en ändring av sammansättningen av kommissionen för banktillsyn (CON/2006/39). Yttrandet, tillsammans med tillhörande pressmeddelande, finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om pantsättning av fordringar som säkerhet till Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 3 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Belgiens finansministerium, ett yttrande om en ändring i stadgarna för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique avseende pantsättning av fordringar till denna som säkerhet för dess kredittransaktioner (CON/2006/40). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om kassakrav i Slovenien

Den 10 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Banka Slovenije, ett yttrande om kassakrav (CON/2006/41). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om villkoren för anslutning av cypriotiska kooperativa kreditinstitut

Den 23 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Cyprus Cooperative Societies’ Supervision and Development Authority, ett yttrande om villkoren för kooperativa kreditinstituts anslutning till en central företagsenhet (CON/2006/42). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om utbytet till sedlar och mynt i euro i Slovenien

Den 25 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Banka Slovenije, ett yttrande om den rättsliga grunden för utbytet till sedlar och mynt i euro samt förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part (CON/2006/43). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om översyn av Banca d’Italias stadgar

Den 25 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Banca d’Italia, ett yttrande om en allmän översyn av stadgarna för Banca d'Italia (CON/2006/44). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om regler för reproducering av sedlar i Tjeckien

Den 28 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Ceská národní banka, ett yttrande om reproducering av sedlar, mynt och andra penningsymboler i Republiken Tjeckien (CON/2006/45). Rapporten finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Ungerns betalningslagstiftning

Den 30 augusti 2006 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank och det ungerska finansministeriet, ett yttrande om ett utkast till ungersk lagstiftning om betalningstransaktioner, samt betalningstjänster och elektroniska betalningsinstrument (CON/2006/46). Rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Betalningsmedel

ECB-riktlinje om växling av sedlar

Den 24 juli 2006 antog ECB-rådet en riktlinje om växling av sedlar efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna i samband med införandet av euron (ECB/2006/10). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 5 augusti 2006 och finns även på ECB:s webbplats.

Kontakt för media