Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2005

Operativa frågor

Euro Money Market Study 2004

Euro Money Market Study 2004, publicerades den 3 maj 2005. Rapporten och pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem

Offentligt samråd om driftskontinuitet för betalningssystem

ECB-rådet beslutade att inleda ett offentligt samråd om driftskontinuitet för betalningssystem. Tillkännagivandet därom och diskussionsunderlaget publicerades på ECB:s webbplats den 10 maj 2005. Berörda parter uppmanas att lämna kommentarer senast den 29 juli 2005.

Broschyrer om korrespondentcentralbanksmodellen

ECB-rådet godkände publicering av en uppdaterad version av broschyren om korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM). Den publicerades på ECB:s webbplats på engelska den 17 maj 2005 och publiceras senare även på andra officiella gemenskapsspråk.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – juni 2005

Den 19 maj 2005 godkände ECB-rådet rapporten för juni 2005 om finansiell stabilitet i euroområdet. Den kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. I rapporten görs en omfattande utvärdering för att bedöma kapaciteten för att absorbera störningar i det finansiella systemet i euroområdet. I den undersöks även de viktigaste riskerna för och svagheterna i stabiliteten i euroområdets finansiella system.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om en ungersk förordning om transaktionskoder för centralbankens informationssystem

Den 28 april 2005 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om ett utkast till en ungersk förordning om kravet att tillhandahålla transaktionskoder för Magyar Nemzeti Banks informationssystem (CON/2005/10). Yttrandet publicerades på ECB:s webbplats den 28 april 2005.

ECB-yttrande om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

Den 4 maj 2005 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2005/11) Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 18 maj 2005 och på ECB:s webbplats den 19 maj 2005.

Organisationsstyrning

ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden under 2006

ECB-rådet och allmänna rådet godkände tidsplanen för sammanträden under 2006. Alla detaljer därom finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats den 18 maj 2005.

Kontakt för media