Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2005

Operationele aangelegenheden

Euro Money Market Study 2004

Op 3 mei 2005 is de Euro Money Market Study 2004 [Rapport betreffende de eurogeldmarkt, 2004] gepubliceerd. Dit rapport en het begeleidende persbericht zijn te vinden op de website van de ECB.

Betalingssystemen

Publieke consultatie betreffende bedrijfscontinuïteit van betalingssystemen

De Raad van Bestuur heeft besloten een publieke consultatie te doen plaatsvinden met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit van betalingssystemen. De aankondiging van de consultatie en een issues paper zijn op 10 mei 2005 gepubliceerd op de website van de ECB. Belanghebbenden wordt verzocht hun commentaar op het issues paper uiterlijk 29 juli 2005 in te zenden.

Brochure betreffende het Correspondentenmodel voor Centrale Banken

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een geactualiseerde versie van de brochure betreffende het Correspondentenmodel voor Centrale Banken. Deze brochure is op 17 mei 2005 in het Engels gepubliceerd op de website van de ECB en zal daarna tevens in andere officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar komen.

Financiële stabiliteit en toezicht

Financial Stability Review – Juni 2005

Op 19 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de uitgave (gedateerd juni 2005) van de Financial Stability Review [Rapport betreffende financiële stabiliteit] van het eurogebied, die in de komende weken zal worden gepubliceerd. De Review verschaft een veelomvattende beoordeling van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve schokken op te vangen en bestudeert de belangrijkste bronnen van risico’s voor en kwetsbaarheden van de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake een Hongaarse verordening betreffende transactiecodes voor het informatiesysteem van de centrale bank

Op 28 april 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een Hongaarse ontwerpverordening betreffende het vereiste van te verstrekken transactiecodes voor betalingen voor het informatiesysteem van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2005/10). Het Advies is op 28 april 2005 in het Engels gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten

Op 4 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de EU-Raad, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93 wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft (CON/2005/11). Dit Advies is op 18 mei 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 19 mei 2005 op de website van de ECB.

Organisatorische aangelegenheden

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad in 2006

De Raad van Bestuur en de Algemene Raad hebben de kalenders voor hun vergaderingen in 2006 goedgekeurd. De volledige gegevens zijn te vinden in een persbericht dat op 18 mei 2005 is gepubliceerd op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media