Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 augusti 2008

26 augusti 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 augusti 2008 motsvarade minskningen på 22 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 169,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 109.8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 6,5 miljarder EUR till 683,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 51,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 25,1 miljarder EUR till 450,9 miljarder EUR. Onsdagen den 20 augusti 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 176 miljarder EUR och ersattes med en ny på 151 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,6 miljarder EUR till 214,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.282 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.998 −613
2.1 Fordringar på IMF 9.291 29
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.707 −642
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 58.425 −708
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.807 −481
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.807 −481
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 451.016 −25.072
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 151.000 −25.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.012 5
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −75
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.259 333
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 109.788 −223
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.457 1
9 Övriga tillgångar 380.925 1.535
Summa tillgångar 1.434.957 −25.250
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 683.725 −6.465
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 214.351 −18.505
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 214.258 −18.554
2.2 Inlåningsfacilitet 90 49
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 −21
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 58.389 848
5.1 Offentliga sektorn 51.433 612
5.2 Övriga skulder 6.956 236
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 81.421 −290
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.329 163
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.283 −1.165
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.283 −1.165
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 148.175 185
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.673 0
Summa skulder 1.434.957 −25.250
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media