SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. august 2008

26. august 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. august 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 22 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 169,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,2 mia. euro til 109,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 6,5 mia. euro til 683,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,6 mia. euro til 51,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 25,1 mia. euro til 450,9 mia. euro. Onsdag den 20. august 2008 udløb en primær markedsoperation på 176 mia. euro, og en ny på 151 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,6 mia. euro til 214,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.282 −22
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.998 −613
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.291 29
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.707 −642
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 58.425 −708
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.807 −481
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.807 −481
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 451.016 −25.072
5.1 Primære markedsoperationer 151.000 −25.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.012 5
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −75
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.259 333
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 109.788 −223
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.457 1
9 Andre aktiver 380.925 1.535
Aktiver i alt 1.434.957 −25.250
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 683.725 −6.465
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 214.351 −18.505
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 214.258 −18.554
2.2 Indlånsfacilitet 90 49
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 −21
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 58.389 848
5.1 Offentlig forvaltning og service 51.433 612
5.2 Andre forpligtelser 6.956 236
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 81.421 −290
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.329 163
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.283 −1.165
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.283 −1.165
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 148.175 185
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.673 0
Passiver i alt 1.434.957 −25.250
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt