Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 maj 2008

20 maj 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 maj 2008 motsvarade minskningen på 19 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 160,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 112,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 671,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 11 miljarder EUR till 65,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 42 miljarder EUR till 486,4 miljarder EUR. Onsdagen den 14 maj 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 150 miljarder EUR och ersattes med en ny på 191,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,3 miljarder EUR till 233,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.609 −19
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 138.408 1.084
2.1 Fordringar på IMF 9.433 703
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.975 381
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 47.793 −411
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.321 −82
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.321 −82
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 486.640 41.598
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 191.499 41.497
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 295.026 2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 115 101
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.932 −643
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 112.212 1.604
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.010 1
9 Övriga tillgångar 358.954 4.884
Summa tillgångar 1.440.879 48.016
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 671.118 −2.406
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 233.356 37.876
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 233.151 38.310
2.2 Inlåningsfacilitet 46 −432
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 159 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 172 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 72.899 11.311
5.1 Offentliga sektorn 65.377 11.062
5.2 Övriga skulder 7.522 249
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 65.963 288
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.852 401
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.396 −703
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.396 −703
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 143.806 1.136
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.938 115
Summa skulder 1.440.879 48.016
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media