Menu

Digitálne euro

Digitalizácia sa rozšírila do všetkých oblastí nášho života a zmenila spôsob, akým platíme.

V tejto novej ére by digitálne euro občanom v eurozóne naďalej zaručovalo beznákladový prístup k jednoduchému, všeobecne akceptovanému, bezpečnému a dôveryhodnému platobnému prostriedku.

Digitálne euro by bolo aj naďalej eurom: ako bankovky, len v digitálnej podobe. Išlo by o elektronickú formu peňazí vydávanú Eurosystémom (ECB a národnými centrálnymi bankami), dostupnú všetkým občanom a podnikom.

Digitálne euro by nenahradilo hotovosť; bolo by jej doplnkom. Eurosystém bude naďalej zabezpečovať prístup k eurovej hotovosti pre všetkých v celej eurozóne.

Digitálne euro by rozšírilo a zjednodušilo možnosti realizácie platieb a popri hotovosti by prispelo k finančnej inklúzii.

„Euro patrí Európanom a my ho chránime. V prípade potreby by sme mali byť pripravení vydať digitálne euro.“

Christine Lagardová, prezidentka ECB

Prečo digitálne euro?

Digitálne euro by predstavovalo rýchly, jednoduchý a bezpečný nástroj na realizáciu každodenných platieb.

Mohlo by podporiť digitalizáciu európskeho hospodárstva a aktívne podnecovať inovácie v oblasti maloobchodných platieb.

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny posudzujú jeho prínosy a riziká, aby peniaze Európanom i naďalej dobre slúžili.

Správa o digitálnom eure

Aké sú ďalšie výhody digitálneho eura?

Digitálne euro by spájalo efektívnosť digitálneho platobného nástroja s bezpečnosťou peňazí centrálnej banky.

Pomohlo by riešiť situácie, v ktorých ľudia prestávajú uprednostňovať hotovosť, a zároveň zabránilo závislosti na digitálnych platobných prostriedkoch vydávaných a riadených mimo eurozóny, ktoré by mohli ohroziť finančnú stabilitu a menovú suverenitu.

Jednou z hlavných priorít by bola ochrana súkromia, aby digitálne euro mohlo prispievať k zachovávaniu dôvery v platby v digitálnom veku.

Kedy bude digitálne euro pripravené?

ECB sa zatiaľ nerozhodla, či bude digitálne euro vydávať. V súčasnosti je tento projekt v prípravnej fáze: vyvíjame koncepciu, uskutočňujeme praktické testy, zhromažďujeme pripomienky od širokej verejnosti a komunikujeme so zainteresovanými stranami.

O tom, či sa projekt digitálneho eura začne realizovať, rozhodneme okolo polovice roka 2021, aby sme boli pripravení na možnosť vydania digitálneho eura v budúcnosti.

„Musíme zabezpečiť, aby naša mena bola pripravená na budúcnosť. Nečinnosť neprichádza do úvahy.“

Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB

Vykonali sme analýzu možných prínosov a ťažkostí spojených s digitálnym eurom.

Ako môže vyzerať?

Odborníci z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny stanovili viacero základných požiadaviek, ktoré musí digitálne euro spĺňať, napr. jednoduchá dostupnosť, odolnosť, bezpečnosť, efektívnosť, ochrana súkromia a súlad s právnymi predpismi. Tieto požiadavky nám pomôžu pri definovaní jeho možnej podoby.

Digitálne euro by bolo navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné so súkromnými platobnými riešeniami a umožňovalo tak poskytovať spotrebiteľom celoeurópske riešenia a dodatočné služby.

Bude digitálne euro spravovať ECB?

ECB spravuje euro, či už v podobe bankoviek alebo v digitálnej podobe, v mene občanov Európy.

Chceme zabezpečiť, aby bola zachovaná hodnota našich peňazí a aby akákoľvek forma digitálneho eura bola v konečnom dôsledku chránená a regulovaná centrálnou bankou.

Prečo by digitálne euro nebolo kryptoaktívom?

Kryptoaktíva sa zásadným spôsobom líšia od peňazí centrálnej banky: ich ceny sú nestále, pretože nemajú žiadnu vnútornú hodnotu a nestojí za nimi žiadna spoľahlivá inštitúcia.

Ľudia používajúci digitálne euro by mali rovnakú mieru dôvery ako pri hotovosti, pretože obe formy sú kryté centrálnou bankou. Kryptoaktíva, ako napríklad stablecoin, takéto krytie nedokážu poskytnúť.

ECB vysvetľuje: Čo je to bitcoin?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Podobne ako euro, ktoré sa už stalo súčasťou nášho každodenného života, by aj podoba digitálneho eura mala spĺňať potreby širokého spektra používateľov.

Pri posudzovaní možností je preto potrebné zohľadniť všetky jeho dôsledky, napríklad na menovú politiku a finančnú stabilitu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do 12. januára zapojili do verejnej konzultácie – prijali sme viac ako 8 000 pripomienok. Výsledky plánujeme zverejniť v priebehu jari.

Máte ešte ďalšie otázky? Napíšte nám e-mail.

Tlačová správa

Nové obzory pre celoeurópske platby

Platobný styk v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami a centrálne banky v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu. Platobný styk v Európe sa musí opierať o konkurenčný a inovatívny trh, ktorý dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľov a zároveň zachovávať európsku suverenitu. Vzhľadom na tieto okolnosti sme vypracovali komplexnú stratégiu platieb v digitálnom veku.

Pozrite si hlavné momenty z konferencie ECB

Digitálne euro pre digitálny vek

Digitálne euro by bolo digitálnym symbolom napredovania a integrácie v Európe, uviedol pri prezentácii správy o digitálnom eure člen Výkonnej rady Fabio Panetta. ECB od zavedenia eura zodpovedá za udržiavanie dôvery verejnosti v menu. Digitálne euro by bolo spolu s hotovosťou prístupné všetkým a prinieslo by viac možností realizácie platieb.

Pozrite si vystúpenie v Európskom parlamente

Podcast

Podcast ECB: prišiel čas zaviesť digitálne euro?

Čo je to digitálne euro? Aké by boli jeho výhody a ako by ovplyvnilo spôsob, akým realizujeme platby? Kedy by mohlo byť pripravené? Diskusiu s Ulrichom Bindseilom, ktorý je v ECB zodpovedný za odbor trhových infraštruktúr a platobného styku, moderuje Michael Steen.

Viac (len v angličtine)

Prejavy, rozhovory a publikácie od členov Výkonnej rady ECB