Medzinárodné záležitosti

Hlavné otázky

Európska centrálna banka (ECB) je v medzinárodných ekonomických a finančných záležitostiach kľúčovou inštitúciou. Vykonáva menovú politiku eurozóny. Spolu s národnými centrálnymi bankami krajín, ktoré prijali euro, tvorí Eurosystém. Schvaľuje vydávanie druhej najviac používanej meny na svete.

Eurozóna tvorí neoddeliteľnú súčasť svetového hospodárstva. Prosperita a perspektíva eurozóny závisia od medzinárodného prostredia. Pri určovaní hospodárskych politík v eurozóne, ktoré chránia finančnú stabilitu a podporujú prosperitu, je preto nevyhnutné dobre rozumieť fungovaniu svetového hospodárstva. Hospodársky vývoj a hospodárske politiky v eurozóne môžu zasa ovplyvňovať svetové hospodárstvo, napríklad prostredníctvom obchodu, úrokových mier, kapitálových tokov a výmenných kurzov.

ECB hrá na globálnej úrovni mimoriadne dôležitú úlohu, keďže je centrálnou bankou druhej najväčšej ekonomiky sveta a súčasťou Eurosystému, a keďže vydáva druhú najpoužívanejšiu medzinárodnú menu.

Hlavné udalosti