Sprawy międzynarodowe

Informacje ogólne

Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z najważniejszych instytucji na światowej scenie gospodarczo-finansowej: po pierwsze, prowadzi politykę pieniężną strefy euro, po drugie, wraz z bankami centralnymi państw, które wprowadziły euro, tworzy Eurosystem, po trzecie, zatwierdza emisję euro – drugiej pod względem powszechności używania waluty na świecie.

Strefa euro jest integralną częścią gospodarki światowej, więc jej bieżąca i przyszła sytuacja zależy od koniunktury międzynarodowej. Dobra znajomość funkcjonowania gospodarki światowej jest zatem niezbędna do takiego kształtowania polityki gospodarczej, by chronić stabilność finansową i budować dobrobyt w strefie euro. Z kolei sytuacja gospodarcza w strefie euro i polityka w tej dziedzinie wpływają na stan gospodarki światowej, na przykład poprzez wymianę handlową, stopy procentowe, przepływy kapitałowe czy kursy walutowe.

Jako bank centralny drugiej co do wielkości gospodarki na świecie oraz członek Eurosystemu, a także emitent drugiej pod względem powszechności stosowania waluty międzynarodowej EBC odgrywa szczególnie ważną rolę na arenie międzynarodowej.

Główne wydarzenia