Διεθνείς σχέσεις

Βασικά ζητήματα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις. Είναι το θεσμικό όργανο που ασκεί τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ και αποτελεί, μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το Ευρωσύστημα. Εγκρίνει την έκδοση του δεύτερου πιο διαδεδομένου νομίσματος στον κόσμο.

Το ευρώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Η ευημερία και οι προοπτικές της ζώνης του ευρώ εξαρτώνται από το διεθνές περιβάλλον. Επομένως, η καλή γνώση της παγκόσμιας οικονομίας είναι ουσιώδης για τη χάραξη οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ που εγγυώνται τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προάγουν την ευημερία. Οι οικονομικές εξελίξεις και πολιτικές στη ζώνη του ευρώ μπορούν να επηρεάσουν με τη σειρά τους την παγκόσμια οικονομία, για παράδειγμα μέσω των εμπορικών συναλλαγών, των επιτοκίων, των κεφαλαιακών ροών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η ΕΚΤ ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή είναι η κεντρική τράπεζα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και μέρος του Ευρωσυστήματος και επειδή εκδίδει το δεύτερο πιο διαδεδομένο νόμισμα παγκοσμίως.

Σημαντικά γεγονότα