Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Обзор

Икономиката на еврозоната се възстановява бързо въпреки продължаващата несигурност, свързана с пандемията от коронавирус (COVID-19) и затрудненията в предлагането.[1] През второто тримесечие на 2021 г. тя отбеляза по-силен подем от очакваното и би трябвало да продължи бързия си растеж през второто полугодие, като до края на годината реалният БВП следва да надхвърли предкризисното си равнище. Впоследствие се очаква растежът да остане силен, но постепенно да се нормализира. Тази перспектива се основава на няколко допускания: бързо разхлабване на ограничителните мерки през втората половина на 2021 г., постепенно разрешаване на проблемите в предлагането от началото на 2022 г., значителна текуща подкрепа от страна на политиките (включително благоприятни условия за финансиране) и продължаващо възстановяване в световен план. Вътрешното търсене би трябвало да остане основният двигател на възстановяването, благоприятствано също от очаквания скок в реалния разполагаем доход и от намаляване на несигурността. Освен това частното потребление и жилищните инвестиции вероятно ще бъдат подпомогнати от големия обем натрупани спестявания. Очаква се реалният БВП да нарасне с 5% тази година, а през 2022 г. и 2023 г. прирастът му да се забави съответно до 4,6% и 2,1%. В сравнение с прогнозите на експерти на Евросистемата от юни 2021 г. предвиждането за тримесечния растеж през втората половина на 2021 г. е леко понижено поради по-продължителни от очакваното затруднения в предлагането, по-заразния делта вариант на коронавируса и по-силните постъпващи данни за първото полугодие, ограничаващи възможностите за по-силен растеж след това. Независимо от това прогнозата за прираста на реалния БВП е коригирана нагоре с 0,4 процентни пункта за 2021 г. като цяло. Прогнозите за 2022 г. и 2023 г. остават в общи линии непроменени.

Перспективата за инфлацията продължава да се характеризира с временно покачване през 2021 г., последвано от по-умерени равнища през 2022 г. и 2023 г. Очаква се средната ѝ стойност през 2021 г. да е 2,2%, обусловена от временни възходящи фактори. Сред тях са: възстановяване на инфлацията на енергоносителите в условията на силни базови ефекти; големи поскъпвания на факторите на производството, свързани с нарушения в предлагането; еднократни увеличения на цените на услугите след облекчаване на ограниченията, свързани с COVID-19; и отмяната на намалението на ставката на ДДС в Германия. С отслабването на всички тези фактори от началото на 2022 г. насетне и изглаждането на временните несъответствия между предлагането и търсенето се очаква ХИПЦ инфлацията да спадне до стойности от 1,7% и 1,5% съответно през 2022 г. и 2023 г. Ако се абстрахираме от тези предимно временни фактори, се очаква ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни да се засилва постепенно с напредъка на възстановяването, свиването на неизползвания икономически капацитет и постепенното прехвърляне на неотдавнашните увеличения на цените на суровините, включително петрола, върху потребителските цени. Прогнозира се нарастване и на цените на храните. Тези възходящи ефекти върху общата инфлация като цяло се компенсират през прогнозния период от по-бавно покачване на цените на енергоносителите, което се обуславя от техническите допускания за цените на петрола. В сравнение с прогнозите от юни 2021 г. както общата, така и базисната инфлация са коригирани нагоре за целия прогнозен период. Причините за тези корекции са: изненадващи актуални данни; някои по-продължителни случаи на възходящ натиск от нарушения в предлагането; по-добрата перспектива за търсенето; възходящи ефекти от по-високите цени на петрола и непетролните суровини; както и неотдавнашното понижаване на обменния курс на еврото.

Прогнози за растежа и инфлацията в еврозоната

(годишно процентно изменение)

Забележки: Данните за реалния БВП са сезонно и календарно изгладени. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите.

1 Реална икономика

Реалният БВП нарасна с 2,2% през второто тримесечие на 2021 г.[2] – 0,8 процентни пункта над стойността, предвидена в прогнозите от юни 2021 г. Подемът се дължи основно на вътрешно търсене и най-вече на частното потребление вследствие на увеличение в реалния разполагаем доход и съществен спад в нормата на спестяване. Въпреки че ограничителните мерки бяха само леко смекчени в сравнение с първото тримесечие и като цяло отговаряха на допускането в юнските прогнози, изненадващото повишение на икономическата активност изглежда отразява нейната по-ниска чувствителност към ограниченията заради COVID-19. Равнището на реалния БВП през второто тримесечие беше все пак с 2½% под нивото от четвъртото тримесечие на 2019 г.

Графика 1

Прираст на реалния БВП на еврозоната

(процентно изменение на тримесечна база, сезонно и календарно изгладени тримесечни данни)

Забележки: Данните са сезонни и календарно изгладени. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите. Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период. Тази диаграма не показва диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) не би уловило повишената несигурност, свързана с пандемията от COVID-19. Вместо това в каре 4 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19, свързаните с нея ограничителни мерки и степента на икономическите щети.

Очаква се ново подчертано увеличение на прираста на реалния БВП през третото тримесечие в условия на продължаващо разхлабване на ограничителните мерки и добри показатели за икономическите нагласи (графика 1). Приема се, че ограничителните мерки ще бъдат допълнително облекчени през третото и четвъртото тримесечие на годината. Очаква се обаче те да бъдат малко по-строги в сравнение с допусканията в прогнозите от юни 2021 г. предвид появата на делта варианта на COVID-19 и подновения ръст на новоустановени случаи през юли и август. Въпреки известен спад показателите за икономическите нагласи остават високи, което предполага, че оставащите ограничителни мерки няма да доведат до съществени смущения в икономиката. Затова се очаква прирастът на реалния БВП да остане силен през втората половина на 2021 г. въпреки леката низходяща корекция спрямо юнските прогнози. Тя отразява по-строгите ограничителни мерки и по-продължителните затруднения в предлагането спрямо предишните допускания, както и преценката, че изненадващите положителни данни от първата половина на годината намаляват възможностите за допълнителен силен подем през втората.

Прогнозира се прирастът на реалния БВП да се задържи силен през 2022 г., а през 2023 г. да се забави до по-нормален темп. Прогнозният тренд на БВП е основан на редица допускания. Сред тях са: пълна отмяна на ограничителните мерки най-късно до началото на 2022 г., нов спад в несигурността, силна увереност след постепенното преодоляване на пандемията от COVID-19 и продължаващото възстановяване в световен план (каре 2). Освен това се допуска, че настоящите затруднения в предлагането постепенно ще отзвучат към началото на 2022 г. Очаква се и „ЕС от ново поколение“ (NGEU) да стимулира инвестициите в някои държави. В по-общ план се приема, че фискалната, надзорната и паричната политика ще останат силно стимулиращи и по този начин ще се избегне възникване на тежък порочен кръг между реалната икономика и финансовия сектор. Като цяло прогнозата за реалния БВП е той да надхвърли предкризисното си равнище през четвъртото тримесечие на 2021 г. (графика 2) – едно тримесечие по-рано в сравнение с юнските прогнози, а до края на 2022 г. да достигне равнище, което е само малко по-ниско от очакваното преди пандемията.

Графика 2

Реален БВП на еврозоната

(верижен обем, 2019Q4=100)

Забележки: Данните са сезонни и календарно изгладени. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите. Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период за прогнозите от септември 2021 г.

Таблица 1

Макроикономически прогнози за еврозоната

(годишно процентно изменение)

Забележки: Данните за реалния БВП и неговите компоненти, разходите за труд на единица продукция, компенсацията на наето лице и производителността на труда са сезонно и календарно изгладени. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите. Тази таблица не показва диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) не би уловило повишената несигурност, свързана с пандемията от COVID-19. Вместо това в каре 4 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19, свързаните с нея ограничителни мерки и степента на икономическите щети.
1) Това включва търговията в рамките на еврозоната.

2) Подиндексът се основава на оценки за действителното въздействие на косвените данъци. Възможно е той да се различава от данните на Евростат, които се основават на допускане за пълно и незабавно пренасяне на въздействието от косвените данъци върху ХИПЦ.
3) Изчислено като бюджетно салдо на сектор Държавно управление без преходните ефекти на икономическия цикъл и мерките, класифицирани като временни съгласно определението на Европейската система на централните банки.
4) Позицията на фискалната политика се измерва като изменение на циклично изгладеното първично салдо без държавната помощ за финансовия сектор. Посочените стойности са също така коригирани с очакваните безвъзмездни средства по „ЕС от ново поколение“ в приходната част.

Очаква се частното потребление като основен двигател на възстановяването да нараства убедително през прогнозния период и да надмине равнището си от преди кризата до първото тримесечие на 2022 г. През второто тримесечие на 2021 г. частното потребление се възстанови много по-стабилно, отколкото се очакваше, но все пак остана около 6% под равнището си от преди пандемията. Тази изненада във възходяща посока вероятно отразява както по-голям спад в нормата на спестяване, така и по-силен растеж на реалните доходи. Доходите продължават да се определят главно от трудовите доходи, което обичайно означава относително по-висока пределна склонност към потребление. Очаква се частното потребление да продължи да нараства значително през второто полугодие. Това е свързано с облекчаването на ограничителните мерки, както и с големия обем натрупани спестявания, който позволява освобождаване на известно латентно търсене. В средносрочен план се предвижда растежът на частното потребление да продължи да изпреварва по-ниския тренд на растежа на реалните доходи, тъй като очакваното разсейване на несигурността ще създаде условия за допълнително намаляване на излишъка от спестявания.

Очаква се по-високите трудови доходи да подпомагат реалния разполагаем доход през целия прогнозен период. С продължаващото отваряне на икономиката и засилването на растежа на заетостта се очаква трудовите доходи да допринесат значително за реалния разполагаем доход. За разлика от това нетните фискални трансфери, след сериозния си положителен принос през 2020 г., ще възпират растежа на доходите от 2021 г. насетне. Това отразява очаквания край на мерките за подкрепа във връзка с COVID-19. Освен това според прогнозите реалният разполагаем доход ще бъде потискан от предвижданото увеличение на инфлацията на потребителските цени.

Очаква се през 2022 г. нормата на спестяване на домакинствата да падне под предкризисното си равнище с възстановяването на сектора на услугите и отслабването на подбудите за трупане на буферни спестявания. Предвижда се през следващите няколко тримесечия нормата на спестяване да спадне значително със свиването на дела на принудителните спестявания във връзка с очакваното разхлабване на ограничителните мерки. В допълнение се очаква буферните спестявания да се стопят поради намаляването на несигурността и по-добрите условия на пазарите на труда. Нормата на спестяване би трябвало да падне под предкризисното си равнище през 2022 г. и след това да продължи слабо да намалява. Съгласно предвижданията тя ще остане незначително под равнището, очаквано в базисната прогноза от преди пандемията, което ще доведе до известно намаляване на натрупаните по-рано свръхспестявания на домакинствата. Това би способствало за силен подем на потреблението. Все пак ролята, която се очаква да изиграят натрупаните спестявания във възстановяването на потреблението, е донякъде ограничена от факта, че те са съсредоточени в по-богатите и по-възрастните домакинства с по-ниска склонност към потребление.[3]

Каре 1
Технически допускания за лихвените проценти, цените на суровините и обменните курсове

В сравнение с прогнозите от юни 2021 г. техническите допускания включват по-ниски лихвени проценти, по-високи цени на петрола и поевтиняване на еврото. Техническите допускания за лихвените проценти и за цените на суровините се основават на пазарните очаквания към 16 август 2021 г. (крайна дата). Краткосрочните лихвени проценти се отнасят до тримесечния EURIBOR, като пазарните очаквания се извеждат от фючърсните лихви. Според тази методология средното равнище на краткосрочните лихвени проценти е -0,5% през всички години от прогнозния период. Пазарните очаквания за номиналната доходност на 10-годишните държавни облигации в еврозоната са за средно равнище от 0,0% през 2021 г. и 2022 г. и 0,1% през 2023 г.[4] В сравнение с прогнозите от юни 2021 г. пазарните очаквания за краткосрочните лихвени проценти са намалени незначително за 2023 г., а пазарните очаквания за номиналната доходност на 10-годишните държавни облигации в еврозоната са намалени с около 20 базисни пункта за 2021 г. и с 50-60 базисни пункта за 2022–2023 г.

Що се отнася до цените на суровините, прогнозите отчитат тренда на фючърсните пазари, изчислен според средната стойност през двуседмичния период, приключващ на крайната дата 16 август 2021 г. На тази основа се допуска, че цената на барел суров петрол тип „Брент“ ще се повиши от 42,3 щатски долара през 2020 г. до 67,8 щатски долара през 2021 г., след което ще спадне до 64,1 щатски долара до 2023 г. Този тренд означава, че в сравнение с прогнозите от юни 2021 г. цените на петрола в щатски долари са с около 3-4% по-високи за 2021–2023 г. Допускането за цените на неенергийните суровини в щатски долари е те да се повишат значително през 2021 г., по-умерено през 2022 г. и да се понижат слабо през 2023 г.

Приема се, че двустранните обменни курсове ще се задържат без промяна през прогнозния период – на средните равнища от двуседмичния период, завършващ на крайната дата 16 август 2021 г. Това означава среден обменен курс от 1,18 щатски долара за евро през периода 2022–2023 г., т.е. с около 3% по-нисък спрямо прогнозите от юни 2021 г. Допускането за ефективния обменен курс на еврото предполага поевтиняване с 1,5% след прогнозите от юни 2021 г.

Технически допускания

Очаква се оживлението в жилищните инвестиции да загуби инерция през прогнозния период. Според оценките жилищните инвестиции са се увеличили леко през второто тримесечие на 2021 г., след като вече са достигнали равнището си от преди пандемията през първото тримесечие. В краткосрочен план положителните ефекти Tobin’s Q, възстановяването на разполагаемия доход, по-голямото доверие на потребителите и високото ниво на натрупаните спестявания би следвало да подпомогнат жилищните инвестиции през втората половина на 2021 г. въпреки някои неблагоприятни фактори, дължащи се на допълнително затягане на ограничения в предлагането. През остатъка от прогнозния период инерцията при жилищните инвестиции би трябвало постепенно да се нормализира.

Очаква се бизнес инвестициите да останат устойчиви и да се възстановят в значителна степен през прогнозния период. През първата половина на 2021 г. бизнес инвестициите продължиха бавно да се качват към предкризисното си равнище, благоприятствани от възстановяването на търсенето, добрите условия за финансиране и положителните ефекти Tobin’s Q. Очаква се подемът им да се ускори през втората половина на 2021 г. с възстановяването на глобалното и вътрешното търсене и подобряването на прираста на печалбите. Той ще бъде подкрепен и от благоприятни условия за финансиране и положителното въздействие на програмата NGEU. Очаква се също така през целия прогнозен период бизнес инвестициите да бъдат стимулирани от инвестиции, свързани с цифровизация, както и от нисковъглеродния преход (включително в автомобилната индустрия, заради екологични нормативни изисквания и прехода към производство на електрически превозни средства). Като цяло се прогнозира връщане на бизнес инвестициите към равнището им от преди пандемията до края на 2021 г.

Каре 2
Международна среда

Очаква се през втората половина на 2021 г. икономическата активност в световен мащаб отново да набере скорост. Този период идва след умерен растеж през първото полугодие, когато световната икономика беше в по-слаба позиция. Първо, повишаването на броя заразени в развитите икономики принуди техните правителства да затегнат ограничителните мерки в началото на 2021 г. Впоследствие пандемичната обстановка се влоши значително в някои ключови икономики от възникващите пазари, което оказа влияние върху световната икономическа активност. Впоследствие с подобряването на глобалната епидемиологична обстановка противоепидемичните мерки бяха разхлабени и мобилността се увеличи. В резултат на това се очаква да се засили растежът в световен мащаб. Това се потвърждава от данните от конюнктурни анкети, които свидетелстват за силен импулс, воден от развитите икономики.

Прогнозираното увеличение на растежа в световен план продължава да бъде нестабилно, тъй като се осъществява на фона на продължителни затруднения в предлагането и разпространението на по-заразния делта вариант на COVID-19. Тези фактори сериозно затрудняват растежа и се отразяват неблагоприятно особено върху икономиките от възникващите пазари, където напредъкът по отношение на ваксинацията остава ограничен. В съчетание с по-ограничено пространство за маневриране на политиката и по-задълбочени вредни ефекти от пандемията, това обяснява различията в прогнозираната тенденция на възстановяване в сравнение с тези на развитите икономики.

Перспективите за растеж за някои ключови развити икономики бяха коригирани леко нагоре спрямо прогнозите от юни 2021 г. Промяната в профила на държавните разходи в САЩ и забавеното прогнозирано възстановяване в Япония доведоха до някои корекции във възходяща посока през 2022 г. Перспективите за растеж на икономиките от възникващите пазари са сравнително слабо променени. Като цяло световният реален БВП (без еврозоната) се очаква да се увеличи с 6,3% тази година, след което да се забави съответно до 4,5% и 3,7% през 2022 г. и 2023 г. Още в края на 2020 г. глобалната икономическа активност надвиши равнището си от преди пандемията. Предвижда се до края на прогнозния период тя да намали, макар и да не премахне разликата спрямо очакваната тенденция според прогнозите на експертите от декември 2019 г.

Подобрената перспектива за ключовите търговски партньори води до по-силно външно търсене към еврозоната. Очаква се то да нарасне с 9,2% през тази година и с 5,5% и 3,7% през периода 2022–2023 г., което представлява подобрение и за трите години спрямо прогнозите от юни 2021 г. Тези корекции отразяват тенденциите в развитите икономики. Външното търсене към еврозоната, което съгласно актуалните очаквания следва през 2022 г. да се върне към траекторията си от преди кризата, систематично търпи възходяща ревизия от прогнозите от юни 2020 г. насам. Тези корекции до голяма степен отразяват по-силната от прогнозираната по-рано интензивност на търговията по време на възстановяването, както и значително подобрените перспективи в САЩ.

Прогнозираното глобално възстановяване от предизвиканата от пандемията криза остава неравномерно. В развитите икономики извън еврозоната се очаква възстановяването да продължи безпрепятствено, достигайки своя предпандемичен тренд в началото на 2022 г., главно в САЩ. В Китай, който пръв беше засегнат от пандемията, но се възстанови най-бързо на фона на силна подкрепа от страна на политиката, реалният БВП достигна своята предкризисна траектория още в края на миналата година. За разлика от това възстановяването на други икономики от възникващите пазари се очаква да бъде бавно.

Международна среда

(годишно процентно изменение)

1) Изчислена като претеглена средна на вноса.
2) Изчислено като претеглена средна на вноса на търговските партньори на еврозоната.

След намаляването на пазарния дял на износа през 2021 г. във връзка с временни затруднения в предлагането се очаква износът да нарасне със стабилни темпове благодарение на силно външно търсене и повишаване на конкурентоспособността. Бързото нарастване на търсенето след втората половина на 2020 г. се очаква да продължи да бъде в основата на дисбаланса между световния капацитет за предлагане и условията на търсене и през 2021 г. Този дисбаланс, свързаните с COVID-19 карантинни мерки и екстремни събития доведоха до комбинация от логистични проблеми в световен мащаб и недостиг на някои ключови междинни материали, което оказа влияние върху износа на стоки от еврозоната. Като се има предвид, че продължава да има недостиг на някои междинни ресурси, много високи транспортни разходи и дълги срокове за доставка от страна на доставчиците, се предполага, че проблемите ще останат през цялата 2021 г. и постепенно ще отзвучат от началото на 2022 г. Търговията с услуги, и по-специално туризмът, се възстанови значително през лятото благодарение на успешните ваксинационни кампании, които позволиха възобновяването на функционирането на икономиките, въпреки че цялостната икономическа дейност в сектора остава доста под равнищата от преди кризата. Наред с премахването на пречките, това ще позволи на износа от еврозоната да се ускори в средносрочен план, като се има предвид силното външно търсене и подобряването на конкурентоспособността на износа след неотдавнашното понижаване на обменния курс на еврото. Очаква се нетният износ да има умерен положителен принос за годишния растеж на реалния БВП и през трите години на прогнозния период.

Равнището на безработицата намаля през второто тримесечие на 2021 г. и се очаква да остане като цяло непроменено през останалата част от годината, преди да спадне до равнището си от преди кризата в началото на 2023 г. По-силният от очакваното прираст на заетостта през второто тримесечие на 2021 г., свързан с по-силното възстановяване на икономическата активност, доведе до спад на безработицата. Временният недостиг на работна ръка, отразяващ нарастващото преразпределение на работните места и някои несъответствия, се очаква да се отрази на пазара на труда в краткосрочен план за конкретни държави и сектори. Допуска се, че голям дял от работниците по схеми за запазване на работни места ще се върнат към редовна заетост благодарение на силното възстановяване след пандемията. Съответно, считано от 2022 г., се очаква равнището на безработицата постепенно да намалее, а в началото на 2023 г. се очаква да спадне под равнището си от преди кризата.

Очаква се нарастването на производителността на труда на наето лице да се покачи рязко през 2021 г., след което постепенно да се нормализира през прогнозния период. След рязък спад през 2020 г. се очаква то да се увеличи с 1,5% през второто тримесечие на 2021 г. (в сравнение с предходното тримесечие) благодарение на намаляването на броя на лицата, обхванати от схеми за запазване на работни места. След като достигне най-високата си стойност през третото тримесечие на 2021 г., се очаква то постепенно да намалява. Профилът на повишаване на производителността на труда на отработен час е много по-устойчив в условията на пандемия, като общият брой отработени часове следват по-плътно динамиката на БВП.

В сравнение с прогнозите от юни 2021 г. растежът на реалния БВП е ревизиран нагоре за 2021 г. и остава като цяло непроменен за 2022 г. и 2023 г. Положителните статистически инерционни ефекти от възходящи корекции на данните през 2020 г. и по-силният резултат през първата половина на 2021 г. напълно неутрализират малко по-слабото възстановяване през втората половина на 2021 г. вследствие на по-строги противоепидемични мерки и по-продължителни затруднения в предлагането, отколкото се допускаше. Това доведе до възходяща ревизия на прогнозата за годината като цяло с 0,4 процентни пункта. За останалата част от прогнозния период низходящите ефекти от горепосочените неблагоприятни фактори и по-високите цени на петрола компенсират умерено положителното въздействие на по-ниските лихвени проценти по кредитите, по-слабия ефективен обменен курс на еврото и по-голямото външно търсене.

2 Фискална перспектива

От прогнозите от юни 2021 г. насам към базовия сценарий са добавени само ограничени допълнителни мерки за стимулиране. Прогнозата за извънредно фискално стимулиране в отговор на пандемията през 2020 г. беше ревизирана леко нагоре до 4,2% от БВП на еврозоната. Тъй като бюджетите за 2022 г. все още са в процес на изготвяне, няма много фискални новини от прогнозите от юни 2021 г. насам, но продължава да има сигнали за допълнителни стимули в размер на 0,2% от БВП през 2021 г. за преодоляване на кризата с COVID-19 и за възстановяване. Това отразява актуализираните оценки за фискалните разходи за мерките, разширените програми и приемането на нови мерки в много държави. Повечето от допълнителните мерки са временни, ще бъдат отменени през 2022 г. и са свързани главно със субсидии и трансфери към предприятия.

Като цяло дискреционното стимулиране, свързано с кризата и възстановяването, се оценява на 4,6% от БВП през 2021 г., 1,5% през 2022 г. и 1,2% през 2023 г. Що се отнася до състава на общото стимулиране, най-голям дял през 2021 г. все още имат субсидиите и трансферите, включително тези по схеми за запазване на работни места, като последните се очаква да бъдат почти изцяло отменени през 2022 г. Мерките, класифицирани като „потребление на сектор Държавно управление“, включват най-вече по-високи разходи за здравеопазване, включително заплати, свързани с ваксинационните кампании. В приходната част мерките се отнасят до намаляване на преките и косвените данъци. Допълнителните държавни инвестиции бяха ограничени през 2020 г., но имат по-висок дял в пакетите от стимули от 2021 г., главно благодарение на очакваното финансиране по „ЕС от ново поколение“. В допълнение към мерките за справяне с кризата с COVID-19 и за възстановяване правителствата в някои държави приеха допълнителни мерки за стимулиране[5].

Прогнозите сочат, че фискалната позиция на еврозоната, коригирана с безвъзмездните средства по „ЕС от ново поколение“, ще бъде експанзионистична през 2021 г., ще бъде съществено затегната през 2022 г. и ще остане като цяло неутрална през 2023 г. След силния подем през 2020 г. фискалната позиция, коригирана с въздействието от безвъзмездните средства по линия на NGEU върху приходната част, остава експанзионистична през 2021 г. Фискалното стимулиране през 2021 г., измерено чрез фискалната позиция, е по-голямо от предвиденото според мерките за справяне с кризата с COVID-19 и за възстановяване, най-вече поради мерки, които не са пряко свързани с кризата, включително по-силен растеж на структурните разходи и методологически различия. Като се има предвид временният характер на извънредните мерки, приети през 2021 г., и очакваното затихване на пандемията, се очаква фискалната позиция да бъде затегната осезаемо през 2022 г. и да остане като цяло неутрална през 2023 г. В сравнение с прогнозите от юни 2021 г. фискалната позиция е леко разхлабена през 2021 г. и е затегната за останалата част от прогнозния период, особено през 2022 г.

Очаква се бюджетният дефицит на еврозоната да намалее слабо през 2021 г. и по-отчетливо от 2022 г., като фискалните перспективи се подобряват спрямо прогнозите от юни 2021 г. Спадът на бюджетния дефицит през 2021 г. отразява по-добрия цикличен компонент и по-ниските лихвени плащания, които напълно неутрализират допълнителните мерки за стимулиране, които не са обхванати от безвъзмездните средства по линия на „ЕС от ново поколение“. Значителното подобрение на бюджетното салдо през 2022 г. се дължи главно на приключването на мерките за стимулиране, свързани с кризата с COVID-19, и на много по-благоприятния цикличен компонент. През 2023 г. при като цяло неутрална фискална позиция и по-добри циклични условия се предвижда общото бюджетно салдо да се подобри още, достигайки малко под -2% от БВП. Предвижда се лихвените плащания да продължат да спадат през прогнозния период и да възлизат на 1,0% от БВП през 2023 г. След рязкото увеличение през 2020 г. се очаква общият държавен дълг на еврозоната да достигне своя връх от около 99% от БВП през 2021 г. Последващият спад се дължи главно на благоприятния диференциал между лихвените проценти и растежа, но също така и на корекции на дефицита и дълга, които напълно компенсират продължаващите, макар и намаляващи, първични бюджетни дефицити. Фискалната перспектива е подобрена спрямо прогнозите от юни 2021 г. Тенденцията на бюджетния дефицит и на дълга на еврозоната беше ревизирана надолу за целия прогнозен период поради подобрения цикличен компонент и по-ниските лихвени плащания. Бюджетният дефицит и дългът през 2023 г. остават значително над равнището от преди кризата от 2019 г., главно поради по-високото съотношение на разходите.

3 Цени и разходи

Очаква се ХИПЦ инфлацията да продължи да нараства до края на тази година, да намалее през първата половина на 2022 г. и постепенно да се засили след това (графика 3). Очаква се общата инфлация да бъде средно 2,2% през 2021 г., достигайки най-високата си стойност от 3,1% през четвъртото тримесечие на 2021 г., след което да спадне до средно 1,7% през 2022 г. и 1,5% през 2023 г. Скокът на общата инфлация през 2021 г. отразява възходящи ефекти от предимно временни фактори, като например възстановяването на темпа на инфлацията на енергоносителите в условия на силни базови ефекти и преустановяването на намалението на ставката на ДДС в Германия. Поскъпването на факторите на производството, свързани с нарушения в предлагането, и еднократният ефект от отварянето на икономиката върху цените на услугите, наред с облекчаването на свързаните с COVID-19 ограничения през лятото, повишиха възходящия натиск върху инфлацията. Промените в ХИПЦ теглата предполагат известна колебливост на инфлационния профил през 2021 г., но средно през годината се очаква те да имат само слабо низходящо въздействие върху ХИПЦ инфлацията. Очаква се тези временни фактори да изчезнат от началото на 2022 г. Също така допълнителен низходящ базов ефект от рязкото нарастване на инфлацията през юли 2021 г. забавя годишната инфлация през третото тримесечие на 2022 г. След това се очаква ХИПЦ инфлацията постепенно да нараства през останалата част от прогнозния период, подкрепена от предвижданото икономическо възстановяване. Това се изразява в засилване на ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни през прогнозния период. Ако се абстрахираме от временното увеличение на инфлацията през 2021 г., в средносрочен план комбинацията от нарастващ ценови натиск във възходяща посока в резултат на възстановяването на търсенето, макар и той да остава донякъде на ниски нива, и косвените последици от предишни увеличения на цените на суровините, включително на петрола, следва да надделеят над намаляването на възходящия ценови натиск от ефектите на предлагането, свързани с пандемията. Предвижда се нарастването на натиска по линия на вътрешните разходи да бъде основният двигател на по-силната динамика на базисните потребителски цени, докато динамиката на външния ценови натиск се очаква да отслабне през втората половина на прогнозния период. Очаква се постепенно увеличение и на инфлацията на цените на храните в ХИПЦ. Умерено нарастващият възходящ ценови натиск върху общата инфлация от тези два компонента на ХИПЦ до известна степен се неутрализира през 2022 г. и 2023 г. от предвижданите спадове на енергийната инфлация в ХИПЦ, свързани с низходящия профил на кривата на петролните фючърси.

Очаква се разходите за труд на единица продукция да намалеят както през 2021 г., така и през 2022 г., което се дължи на колебанията, свързани със схемите за запазване на работни места, след което да се увеличат с 1,4% през 2023 г. След значителното увеличение през 2020 г. поради резкия спад на производителността на труда се очаква разходите за труд на единица продукция да бъдат възпирани от възстановяването на производителността на труда през 2021 г. и 2022 г., но постепенно да нараснат до 2023 г. Както производителността на труда, така и растежът на компенсацията на наето лице показват големи колебания при наличието на схеми за запазване на работни места за стимулиране на заетостта. Това доведе до понижаване на годишния темп на прираст на компенсацията на наето лице през 2020 г. и до последващо възстановяване през първата половина на 2021 г. Тъй като пазарите на труда постепенно се възстановяват през прогнозния период и въздействието на схемите отслабва, се очаква динамиката на компенсацията на наето лице да се нормализира, като годишният растеж е 2,5% през 2023 г. – малко над равнищата, наблюдавани преди пандемията. Това отразява главно подобрението на пазара на труда през прогнозния период. Не се очаква прогнозираното силно нарастване на общата инфлация в еврозоната през втората половина на 2021 г. да доведе до значителен вторичен ефект върху растежа на заплатите в средносрочен план.

Графика 3

ХИПЦ на еврозоната

(годишно процентно изменение)

Забележки: Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период. Тази диаграма не показва диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) не би уловило повишената несигурност, свързана с пандемията от COVID-19. Вместо това в каре 4 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19, свързаните с нея ограничителни мерки и степента на икономическите щети.

Очаква се динамиката на цените на вноса да бъде силно повлияна от движението на цените на петрола и на непетролните суровини и да отразява умерен външен ценови натиск към края на прогнозния период. Годишният темп на растеж на дефлатора на вноса се очаква да нарасне от -2,5% през 2020 г. на 5,4% през 2021 г., което до голяма степен отразява поскъпване на петрола и на непетролните суровини, но също така и поскъпване на други фактори на производството, свързани със затруднения в предлагането и поевтиняването на еврото, а впоследствие да спадне до 0,8% през 2023 г. В допълнение към допусканията за спад на цените на петрола, динамиката на цените в световен мащаб като цяло се очаква да остане умерена през прогнозния период и да допринесе за умерените перспективи за външен ценови натиск.

Спрямо прогнозите от юни 2021 г. прогнозата за ХИПЦ инфлацията беше ревизирана нагоре с 0,3 процентни пункта за 2021 г., с 0,2 процентни пункта за 2022 г. и с 0,1 процентни пункта за 2023 г. Корекциите във възходяща посока са свързани с ХИПЦ, без компонентите храни и енергоносители за целия прогнозен период, и с компонент енергоносители, особено през 2021 г. и 2022 г., докато компонент храни като цяло остава непроменен. Тези корекции отразяват редица елементи: наблюдавани в последно време изненадващи положителни данни; известен възходящ натиск от по-продължителни смущения в предлагането; подобрена перспектива за търсенето; понижение на обменния курс на еврото; и възходяща ревизия на техническите допускания за цените на петрола (каре 1).

Каре 3
Прогнози на други институции

Редица международни организации и институции от частния сектор са публикували прогнози за еврозоната. Тези прогнози обаче не са напълно съпоставими помежду си или с макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ, тъй като са завършени по различно време. Те също така вероятно се основават на различни допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19. Освен това тези прогнози използват различни методи за формулиране на допусканията за фискални, финансови и външни променливи, включително цените на петрола и на други суровини. И накрая, съществуват различия в методите за календарно изглаждане при различните прогнози (вижте таблицата).

Съпоставка на актуалните прогнози за прираста на реалния БВП и ХИПЦ инфлацията в еврозоната

(годишно процентно изменение)

Източници: MJEconomics за Барометър на еврозоната, 19 август 2021 г., данните за 2023 г. са взети от проучването от юли 2021 г.; Консенсусни икономически прогнози, 12 август 2021 г., данните за 2023 г. са взети от проучването от юли 2021 г.; Перспективи за световната икономика на МВФ, 27 юли 2021 г.; данните за 2023 г. са взети от проучването от април 2021 г.; ЕЦБ анкета на професионалните прогностици за третото тримесечие на 2021 г., проведена от 30 юни до 5 юли; Икономическа прогноза на Европейската комисия, лято 2021 г.; Междинни икономически прогнози на ОИСР – май 2021 г., Икономически прогнози 109.
Забележки: Макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ представят календарно изгладени годишни темпове на растеж, докато Европейската комисия и МВФ представят годишни темпове на растеж, които не са изгладени спрямо броя на работните дни на година. В други прогнози не се уточнява дали се посочват календарно изгладени или неизгладени данни. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите. Тази таблица не показва диапазони на прогнозите. Това отразява факта, че стандартното изчисление на диапазоните (въз основа на ретроспективни грешки в прогнозите) не би уловило повишената несигурност, свързана с пандемията от COVID-19. Вместо това в каре 4 са представени алтернативни сценарии, основаващи се на други допускания за бъдещото развитие на пандемията от COVID-19, свързаните с нея ограничителни мерки и степента на икономическите щети.

Прогнозите на експертите на ЕЦБ от септември 2021 г. са по-високи от тези на другите прогностици както за растежа, така и за инфлацията в началото на периода, но като цяло са в съответствие с прогнозите за 2023 г. Според прогностиците на другите институции и частния сектор прирастът на реалния БВП през 2021 г. се очаква да бъде 4,3% според (към момента малко остарялата) прогноза на ОИСР и 4,8% според Европейската комисия и Консенсусни икономически прогнози, като прогнозите на експертите на ЕЦБ са малко над този диапазон на ниво от 5,0%. Това може отчасти да е свързано с по-късна крайна дата, която позволява да се вземе предвид предварителната оценка за БВП през второто тримесечие на 2021 г. За 2022 г. и 2023 г. прогнозата от септември се движи в рамките на по-тесен диапазон от стойности. Що се отнася до инфлацията, прогнозата на експертите на ЕЦБ е малко по-висока както за 2021 г., така и за 2022 г., главно поради по-високата очаквана инфлация в по-нестабилните компоненти, докато за 2023 г. тя напълно съответства на повечето други прогнози.

Каре 4
Алтернативни сценарии за икономическата перспектива за еврозоната

С оглед на продължаващата несигурност относно бъдещото развитие на пандемията от COVID-19 и икономическите последици от нея в настоящото каре са представени два алтернативни сценария на прогнозите от септември 2021 г. Тези сценарии илюстрират редица възможни въздействия на пандемията от COVID-19 върху икономиката на еврозоната.

При лекия сценарий се предвижда преодоляване на здравната криза до края на 2021 г. и силен подем на икономическата активност, а при тежкия сценарий се допуска продължителна здравна криза до средата на 2023 г. и трайни загуби на БВП. В сравнение с базовия сценарий лекият предвижда по-висока ефективност на ваксините и срещу нови варианти на вируса, както и по-голямо приемане на ваксините от страна на обществеността, като в резултат ще се наблюдава едва слабо увеличаване на броя новозаразени с течение на времето. Това ще даде възможност за по-бързо облекчаване на ограничителните мерки и тяхното постепенно премахване до края на 2021 г., което ще доведе и до по-ограничени икономически разходи и до силно положителен ефект върху доверието[6]. За разлика от това при тежкия сценарий се предвижда възобновяване на пандемията през следващите месеци с разпространението на по-заразни варианти на вируса, което би означавало също намаляване на ефикасността на ваксините и ново затягане на ограничителните мерки, потискащо активността[7]. В сравнение с базовия сценарий тежкият се характеризира с по-изразени щети за икономиката, утежнени от повишената несъстоятелност и влошаващата се кредитоспособност на кредитополучателите, което се отразява неблагоприятно на очакваните загуби и капиталовите разходи на банките и следователно на предоставянето на кредити на частния сектор. Същевременно дори и при тежкия сценарий се допуска, че паричните, фискалните и пруденциалните политики ще ограничат значителното умножаване на финансовите ефекти. В общи линии подобни са сценариите за световната икономика, като при тежкия сценарий се допуска по-сериозно влошаване при икономиките от възникващите пазари (отчасти поради по-ниските равнища на ваксинация), отколкото в развитите икономики. Външното търсене към еврозоната в края на 2023 г. е с около 13% над равнището от преди кризата при лекия сценарий и с около 5% над него при тежкия сценарий, в сравнение с 10% при базовия сценарий.

Алтернативни макроикономически сценарии за еврозоната

(годишно процентно изменение, процент от работната сила)

Забележка: Данните за реалния БВП са сезонно и календарно изгладени. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите.

При лекия сценарий реалният БВП на еврозоната би отбелязал стремително нарастване и би се върнал до предкризисното си равнище още през третото тримесечие на 2021 г., а при тежкия сценарий би се доближил до това ниво едва в края на 2022 г. (графика А). Лекият сценарий сочи значително възстановяване през втората половина на 2021 г., подкрепено от силни положителни ефекти върху доверието. Това, наред с по-силното от очакваното нарастване на активността при услугите с висока степен на контакт, води до засилено увеличение на потреблението, по-ясно изразен спад в нормата на спестяване и по-рязък спад на безработицата в сравнение с базовия сценарий. В резултат на това до началото на 2022 г. икономическата активност би била над предвиденото в прогнозите от преди кризата от декември 2019 г. При тежкия сценарий икономическата активност би нараснала умерено през третото тримесечие на 2021 г. и би намаляла през четвъртото тримесечие в съответствие с подновеното затягане на противоепидемичните мерки. Икономическият растеж при тежкия сценарий би останал на по-ниски стойности спрямо базовия сценарий до края на 2022 г. Това се дължи на по-постепенното облекчаване на ограничителните мерки, допълнително утежнено от значителна несигурност, и на механизми за умножаване на неблагоприятните финансови ефекти. Макар домакинствата да продължават да бъдат предпазливи, като поддържат висока норма на спестяване, трайно високата безработица подчертава риска на пазара на труда, тъй като уязвимостта и несъстоятелността на предприятията засилват необходимостта от преразпределяне на работна сила. От края на 2022 г. се прогнозира малко по-висок растеж при тежкия сценарий в сравнение с базовия, като се има предвид значителният потенциал за наваксване и успешното адаптиране към новата среда.

Въпреки че е почти идентична в различните сценарии в краткосрочен план, ХИПЦ инфлацията спада до 1,7% и 1,2% през 2023 г. съответно при лекия и тежкия сценарий. Това отразява факта, че основните фактори за повишаване на инфлацията в краткосрочен план се отнасят еднакво и за двата сценария, докато в средносрочен план колебанията на ХИПЦ между сценариите отразяват главно различните реални икономически условия, и по-специално значително по-големия неизползван икономически капацитет при тежкия сценарий.

Графика A

Алтернативни сценарии за реалния БВП и ХИПЦ инфлацията в еврозоната

(верижен обем, 2019Q4=100 (лява скала); годишно процентно изменение (дясна скала))

Забележка: Данните за реалния БВП са сезонно и календарно изгладени. Вертикалната линия обозначава началото на прогнозния период. Данните за минали периоди може да се различават от последните публикации на Евростат поради публикуването на данни след крайната дата за прогнозите.

Сценариите са като цяло подкрепени от симулации на епидемиологични модели, които отчитат несигурността по отношение на вариантите на вируса, ефективността на ваксините и рисковете от повторно заразяване. ECB BASIR[8] представлява разширение на модела ECB-BASE[9], който разглежда специфични характеристики на кризата с COVID-19, като съчетава епидемиологичен модел, основаващ се на стандартна рамка „податливи-заразени-оздравели“ (SIR), с полуструктурен широкомащабен макроикономически модел. В диапазона от пандемични резултати, генерирани от модела ECB-BASIR, използвани за съпоставяне на сценариите, тежкият сценарий се характеризира с по-висок процент на заразяване, по-ниска ефективност на ваксините и по-висок риск от повторно заразяване, а лекият сценарий – обратното, т.е. с по-нисък процент на заразяване, по-висока ефективност на ваксините и по-нисък риск от повторно заразяване (графика Б). Според ECB-BASIR по-неблагоприятните характеристики на новия вариант на вируса, допускани за тежкия сценарий, водят до ефективна защита на по-малък дял от населението. Това води до силен ръст на броя заразени и хоспитализирани и изисква по-строги ограничителни мерки. По-строгите противоепидемични мерки оказват по-силно въздействие върху мобилността и следователно върху икономическата активност. За разлика от това, според резултатите от модела, по-благоприятната епидемиологична тенденция, допускана при лекия сценарий, предполага бързо облекчаване на ограничителните мерки и почти никакво по-нататъшно въздействие върху мобилността до края на 2021 г.

Графика Б

Симулации на пандемията с модела ECB-BASIR

(индекс, максимум = 100 (горна лява графика) и процент от населението във всички останали графики)

Източници: Доклади на Google Mobility, Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията и изчисления на ЕЦБ.
Забележки: Сивите зони представляват 90% доверителен интервал. Разпределението се получава чрез случайни симулации, като се взема предвид несигурността относно: i) степента на ваксинация U~[0,3% - 0,7%], като базовият сценарий допуска 50%; ii) ефективността на ваксинацията U~[40%-80%], като базовият сценарий допуска 60%, и несигурността относно повторно заразяване U~[0%-4%], като базовият сценарий допуска степен на повторно заразяване от 2%; iii) увеличаването на процента на новозаразени поради новия вариант на вируса N~(60%, 16%); iv) несигурността на параметъра SIR; v) несигурността N~(52%, 10%) относно ефектите от извлечените поуки (отслабване на макроикономическите ефекти от ограничителните мерки); и vi) ретроспективната несигурност, уловена в разликата между прогнозни и реални данни. Интензитетът на противоепидемичните мерки се оценява с времето от експертите на ЕЦБ въз основа на данните на Google Mobility.

Каре 5
Анализ на чувствителността

Прогнозите се основават в значителна степен на технически допускания по отношение на развитието на определени основни променливи. Като се има предвид, че някои от тези променливи могат да окажат силно въздействие върху прогнозите за еврозоната, изследване на чувствителността на последните към алтернативни тенденции на тези базисни допускания може да спомогне за анализиране на рисковете, свързани с прогнозите.

Този анализ на чувствителността има за цел да се оценят последиците от алтернативна динамика на цените на петрола. Техническите допускания за динамиката на цените на петрола се основават на петролните фючърси, докато валутните курсове се поддържат постоянни през прогнозния период. Анализират се две алтернативни тенденции на цената на петрола. Първата се основава на 25-ия перцентил на разпределението на функцията, осигурена от базираните на опции плътности за цените на петрола към 16 август 2021 г. – крайната дата за техническите допускания. Тази хипотеза предполага постепенен спад в цената на петрола до 47,9 щ.д./барел през 2023 г. или с около 25% под базисното допускане за същата година. Като се отчитат средните резултати от редица макроикономически експертни модели, тази хипотеза сочи лек възходящ ефект върху ръста на реалния БВП (около 0,1 процентни пункта през 2022 г. и 2023 г.) и по-ниска ХИПЦ инфлация – със съответно 0,1 процентни пункта през 2021 г., 0,5 процентни пункта през 2022 г. и 0,4 процентни пункта през 2023 г. Втората хипотеза се основава на 75-ия перцентил на същото разпределение и предполага повишаване на цената на петрола до 80,8 щ.д./барел през 2023 г., т.е. с малко над 25% над базисното допускане за същата година. Този тренд ще има същото въздействие върху инфлацията и растежа като този за 25-ия перцентил, но с противоположен знак.

© Европейска централна банка 2021

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0

Уебсайт www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

За специфичната терминология можете да използвате речника на ЕЦБ (само на английски език).

HTML ISSN 2529-4547, QB-CE-21-002-BG-Q

  1. Крайната дата за технически допускания, като например за цените на петрола и обменните курсове, е 16 август 2021 г. (каре 1). Макроикономическите прогнози за еврозоната бяха завършени на 26 август 2021 г. Настоящите прогнози обхващат периода 2021–2023 г. Прогнози с толкова дълъг хоризонт са свързани с много висока степен на несигурност и това следва да се има предвид при тълкуването им. Вижте статията „Оценка на макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата“ (An assessment of Eurosystem staff macroeconomic projections) в Месечния бюлетин на ЕЦБ от май 2013 г. Базисните данни в таблиците и графиките са поместени в удобен за използване формат на http://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html. Пълна база данни с предишни макроикономически прогнози на експерти на ЕЦБ и Евросистемата е налична на адрес https://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?node=5275746.
  2. Тази стойност е ревизирана нагоре спрямо предварителната оценка от 2,0%, публикувана първоначално от Евростат и включена в прогнозите на експерти на ЕЦБ, които са представени в графики 1 и 2.
  3. Вижте също каре 2, озаглавено „Динамика на нормата на спестяване на домакинствата и последствия за икономическата перспектива за еврозоната“, Макроикономически прогнози на експерти на Евросистемата за еврозоната, юни 2021 г.
  4. Допускането за номиналната доходност на десетгодишните държавни облигации в еврозоната се основава на среднопретеглената доходност на десетгодишните референтни облигации на държавите, претеглена спрямо годишните стойности за БВП и продължена във времето с очаквания тренд, изведен от изчислената от ЕЦБ десетгодишна номинална доходност на всички облигации в еврозоната, като първоначалната разлика между двата статистически реда се поддържа постоянна за целия прогнозен период. Спредовете между доходността на държавните облигации в отделните държави и съответната средна доходност за еврозоната се приемат за постоянни за целия прогнозен период.
  5. Правителствените съобщения относно бюджетната подкрепа във връзка с неотдавнашните наводнения и други екстремни метеорологични явления, освен в някои ограничени случаи, не бяха включени в базовия сценарий, тъй като мерките все още не са достатъчно ясно определени.
  6. В базовия сценарий е заложено пълно премахване на ограничителните мерки в началото на 2022 г.
  7. С оглед на трудностите да се предвидят времевите параметри на ново засилване на пандемията, сценарият взема предвид възможността за нова вълна на вируса след началото на 2022 г., като икономическите въздействия се разпределят през целия период до преодоляването на здравната криза.
  8. Вижте Angelini, E., Damjanović, M., Darracq Pariès, M. and Zimic, S., “ECB-BASIR: a primer on the macroeconomic implications of the Covid-19 pandemic” („ECB-BASIR: въведение в макроикономическите последици от пандемията от COVID-19“), Поредица „Работни материали“, ЕЦБ, № 2431, Франкфурт на Майн, юни 2020 г.
  9. Вижте Angelini, E., Bokan, N., Christoffel, K., Ciccarelli, M. and Zimic, S., "Introducing ECB-BASE: The blueprint of the new ECB semi-structural model for the euro area, („Въведение в ECB-BASE: Подробен план за новия полуструктурен модел на ЕЦБ за еврозоната“), Работни документи на ЕЦБ № 2315, септември 2019 г.
Annexes
9 September 2021