Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ

Франкфурт на Майн, 3 февруари 2022 г.

Добър ден, със заместник-председателя Ви приветстваме на нашата пресконференция.

Възстановяването на икономиката на еврозоната продължава, а положението на пазара на труда се подобрява все повече при силна подкрепа от страна на политиките. Вероятно е обаче през първото тримесечие растежът да остане слаб, тъй като сегашната вълна на пандемията продължава да възпрепятства икономическата активност. Недостиг на материали, оборудване и работна сила продължава да възпира производството в редица отрасли. Високите енергийни цени се отразяват неблагоприятно на доходите и вероятно ще потиснат разходите. Икономиката обаче е все по-слабо засегната от всяка следваща вълна на пандемията и факторите, които ограничават производството и потреблението, би трябвало постепенно да отслабнат, позволявайки на икономиката отново да отбележи отчетлив подем по-нататък през годината.

Инфлацията нарасна рязко през последните месеци и през януари беше още по-изненадващо висока. Това се дължеше основно на по-високите енергийни цени, които оказаха натиск за повишаване на цените в много сектори, както и на поскъпване на храните. Инфлацията вероятно ще се задържи на повишено равнище по-дълго от очакваното преди, но ще спадне по-нататък през годината.

Затова Управителният съвет потвърди решенията, приети на заседанието му по паричната политика през декември, както е изложено подробно в прессъобщението, публикувано днес в 13:45 ч. Съответно ние ще продължим да свиваме поетапно темпа на покупките на активи през идните тримесечия, а в края на март ще прекратим нетните покупки по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP). С оглед на несигурността в момента повече от всякога е необходимо да запазим гъвкавост и различни варианти в провеждането на паричната политика. Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Сега ще обясня по-подробно как виждаме развитието на икономиката и инфлацията, а след това ще говоря за оценката ни на финансовите и паричните условия.

Икономическа активност

През последното тримесечие на миналата година темпът на икономическия растеж спадна до 0,3%. Въпреки това в края на 2021 г. производството достигна равнището си от преди пандемията. По редица причини икономическата активност и търсенето вероятно ще останат слаби в началото на тази година. Първо, ограничителните мерки засягат потребителските услуги, особено пътуванията, туризма, хотелиерството и ресторантьорството и развлекателната индустрия. Макар че броят на заразените все още е много висок, пандемията вече не нанася толкова вреди на икономическия живот. Второ, високите енергийни цени отслабват покупателната способност на домакинствата и печалбата на фирмите и това ограничава потреблението и инвестициите. И трето, недостигът на оборудване, материали и работна ръка в някои сектори продължава да възпрепятства промишленото производство, забавя строителството и възпира възстановяването в някои сегменти на сектора на услугите. Има признаци, че тези затруднения може би започват да отслабват, но ще продължат още известно време.

Отвъд краткосрочната перспектива растежът би трябвало да се възстанови осезаемо през 2022 г., обусловен от силно вътрешно търсене. С по-нататъшното подобрение на условията на пазара на труда, по-голям брой заети и по-малък брой хора, обхванати в схеми за запазване на работни места, би трябвало домакинствата да се радват на по-високи доходи и разходите им да се увеличат. Възстановяването в световен план и продължаващата подкрепа от страна на фискалната и паричната политика също допринасят за тази положителна перспектива. Целенасочени фискални мерки и структурни реформи за подобряване на производителността, които са приспособени към условията в различните държави от еврозоната, запазват ключовата си роля да допълват ефикасно паричната ни политика.

Инфлация

През януари инфлацията нарасна до 5,1% след 5,0% през декември 2021 г. Тя вероятно ще остане висока в краткосрочен план. Енергийните цени продължават да са главната причина за засиления темп на инфлация. На тяхното пряко въздействие се дължи над половината от общата инфлация през януари, като разходите за енергия водят и до повишаване на цените в много сектори. Цените на храните също се увеличиха поради сезонни фактори, повишените транспортни разходи и поскъпването на торовете. Освен това покачването на цените разшири обхвата си – отчетливо нарастване отбелязаха цените на голям брой стоки и услуги. Повечето показатели на основната инфлация регистрираха повишение през последните месеци, макар че ролята на временни фактори, свързани с пандемията, означава, че остава несигурно колко продължително ще е увеличението. Пазарни показатели сочат отслабване на динамиката на енергийните цени в хода на 2022 г., а ценовият натиск, произтичащ от глобални затруднения във веригите на доставки, също би трябвало да намалее.

Условията на пазара на труда продължават да се подобряват, макар че като цяло нарастването на заплатите остава слабо. С течение на времето връщането на икономиката към пълен капацитет би трябвало да подпомогне по-бързо нарастване на заплатите. Пазарните измерители на дългосрочните инфлационни очаквания остават като цяло стабилни, на равнища малко под 2%, от последното ни заседание по паричната политика насам. Актуалните показатели, основани на конюнктурни анкети, са на ниво около 2%. Тези фактори ще допринесат допълнително за основната инфлация и ще спомогнат общата инфлация да се стабилизира трайно на целевото равнище от 2%.

Оценка на рисковете

Все така смятаме, че рисковете за икономическата перспектива са като цяло балансирани в средносрочен план. Възможно е икономическите резултати да се окажат по-силни от очакваното, ако доверието на домакинствата нарасне и те спестяват по-малко от очакваното. От друга страна, макар че свързаната с пандемията несигурност донякъде отслабна, геополитическото напрежение се засили. Освен това продължително високи цени на енергоносителите биха могли да забавят потреблението и инвестициите в по-голяма степен от очакваното. Бързината на преодоляването на затрудненията във веригите на доставки също представлява риск за перспективата за растежа и инфлацията. В съпоставка с очакванията ни от декември рисковете за перспективата за инфлацията клонят във възходяща посока, особено в краткосрочен план. Ако ценовият натиск доведе до по-голямо от очакваното увеличение на заплатите или ако икономиката се върне по-бързо към пълния си капацитет, е възможно инфлацията да се окаже по-висока.

Финансови и парични условия

Пазарните лихвени проценти отбелязаха покачване от заседанието ни през декември насам. Засега обаче разходите на банките за финансиране остават ограничени. Лихвите по банковите кредити за предприятията и домакинствата са все така на безпрецедентно ниско равнище, а условията за финансиране на икономиката се запазват благоприятни. Кредитирането за фирмите се ускори и при краткосрочните, и при по-дългосрочните кредити. Силното търсене на ипотечни кредити поддържа кредитирането за домакинствата. Сега рентабилността на банките е същата като преди пандемията, а балансите им остават стабилни.

Според последното ни проучване на банковото кредитиране търсенето на кредити от фирмите е отбелязало силно нарастване през последното тримесечие на 2021 г. Това е обусловено както от по-големите нужди от оборотен капитал заради затрудненията във веригите на доставки, така и от засиленото финансиране на по-дългосрочни инвестиции. Наред с това банките продължават да гледат като цяло снизходително на кредитните рискове, най-вече поради това, че оценяват положително икономическата перспектива.

Заключение

Накратко, икономиката на еврозоната продължава да се възстановява, но се очаква през първото тримесечие растежът да остане слаб. Макар че перспективата за инфлацията е несигурна, тя вероятно ще се задържи на повишено равнище по-дълго от очакваното преди, но ще отслабне по-нататък през годината. Ще продължим да следим постъпващите данни и да подлагаме на внимателна оценка последиците за средносрочната перспектива за инфлацията. Имаме готовност да коригираме всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигурим стабилизирането на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

А сега сме готови да отговорим на Вашите въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите