Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Марио Драги, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ
Франкфурт на Майн, 7 март 2019 г.

Дами и господа, за двама ни със заместник-председателя е удоволствие да Ви приветстваме на нашата пресконференция. Сега ще Ви запознаем с резултатите от днешното заседание на Управителния съвет, на което присъства и заместник-председателят на Комисията г‑н Домбровскис.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ извършихме задълбочена оценка на перспективите за икономиката и инфлацията, вземайки предвид и най-новите експертни макроикономически прогнози за еврозоната. В резултат на това Управителният съвет взе следните решения, насочени към постигането на целта за поддържане на ценова стабилност.

Първо, решихме да запазим непроменени основните лихвени проценти на ЕЦБ. Понастоящем очакваме те да се задържат на сегашното си равнище най-малко до края на 2019 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Второ, възнамеряваме да продължим да реинвестираме в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Трето, решихме да започнем нова поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-III), които ще се провеждат веднъж на тримесечие. Те ще започнат през септември 2019 г., ще приключат през март 2021 г. и всяка ще бъде с двегодишен матуритет. Тези нови операции ще допринесат за запазването на благоприятни условия на банково кредитиране и за гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. В ЦОДР-III контрагентите ще имат право да вземат в заем до 30% от размера на допустимите към 28 февруари 2019 г. кредити, при лихвен процент, който се индексира спрямо лихвения процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на всяка операция. Подобно на неприключилата програма за ЦОДР, в ЦОДР‑III ще бъдат вградени стимули за запазване на благоприятни кредитни условия. Повече подробности за точните условия на ЦОДР-III ще бъдат оповестени своевременно.

Четвърто, ще продължим да провеждаме кредитните си операции по тръжна процедура с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и най-малко до края на периода на поддържане на резервите, който започва през март 2021 г.

Днешните решения по паричната политика бяха приети с цел да се осигури устойчивото напредване на инфлацията към равнища под, но близо до 2% в средносрочен план. Въпреки че са налице признаци, че някои специфични вътрешни фактори, възпиращи растежа, започват да отзвучават, по-слабите икономически данни показват значително забавяне на икономическия подем, което ще продължи през тази година. Запазването на несигурността, свързана с геополитически фактори, на заплахата от протекционизъм и на уязвимостите във възникващите пазари, изглежда, се отразява върху икономическите нагласи. Нещо повече, базисната инфлация все още е потисната. По-слабата инерция на икономиката забавя доближаването на инфлацията към целевото равнище. Същевременно благоприятните условия за финансиране, положителната динамика на пазара на труда и засилващият се растеж на заплатите все така подкрепят икономическия подем в еврозоната и постепенното нарастване на инфлационния натиск. Днешните решения ще подпомогнат по-нататъшното засилване на вътрешния ценови натиск и динамиката на общата инфлация в средносрочен план. Съществен стимул от страна на паричната политика все така ще бъде осигуряван от нашия ориентир за основните лихвени проценти на ЕЦБ, подсилен от реинвестирането на значителния обем придобити активи и от новата поредица ЦОДР. Във всеки случай Управителният съвет има готовност да внесе корекции във всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури по-нататъшното устойчиво доближаване на инфлацията до определеното от него целево равнище.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. През четвъртото тримесечие на 2018 г. реалният БВП на еврозоната нарасна с 0,2% на тримесечна база, след като през третото тримесечие бе отбелязал прираст от 0,1%. Постъпващите данни продължават да са слаби, особено в преработващата промишленост, в отражение на забавянето на външното търсене, съчетано с определени специфични фактори по държави и сектори. Въздействието на тези фактори се оказва малко по-продължително, което дава основание да се предположи, че перспективите за растежа в краткосрочен план ще са по-слаби от очакваното преди. В перспектива ефектът от тези неблагоприятни фактори се очаква да отзвучи. Икономическият подем в еврозоната все така ще бъде подпомаган от благоприятните условия за финансиране, по-нататъшното нарастване на заетостта и увеличаващите се заплати, както и от продължаващия, макар и малко по-бавно, подем в световната икономика.

Тази оценка е като цяло отразена в макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ за еврозоната от март 2019 г. Тези прогнози предвиждат годишен прираст на реалния БВП от 1,1% през 2019 г., 1,6% през 2020 г. и 1,5% през 2021 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата от декември 2018 г. прогнозите за прираста на реалния БВП са ревизирани надолу – значително за 2019 г. и леко за 2020 г.

Рисковете, свързани с перспективите за растеж на еврозоната, все още клонят в низходяща посока поради продължаващата несигурност, породена от геополитически фактори, заплахата от протекционизъм и уязвимости във възникващите пазари.

Според предварителната оценка на Евростат годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната беше 1,5% през февруари 2019 г. след 1,4% през януари в отражение на малко по-високата инфлация на цените на енергоносителите и храните. Въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно общата инфлация да се задържи около сегашното си равнище, преди да намалее към края на годината. Измерителите на базисната инфлация остават като цяло слаби, но натискът от страна на разходите за труд се засили и разшири в условията на високо равнище на натоварване на производствените мощности и затягане на условията на пазарите на труда. В перспектива се очаква базисната инфлация да се повишава в средносрочен план, подпомагана от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически подем и увеличаващия се растеж на заплатите.

Тази оценка е като цяло отразена и в макроикономическите прогнози на експерти на ЕЦБ за еврозоната от март 2019 г., които предвиждат годишна ХИПЦ инфлация от 1,2% през 2019 г., 1,5% през 2020 г. и 1,6% през 2021 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата от декември 2018 г. перспективата за ХИПЦ инфлацията е ревизирана надолу за целия прогнозен период, в отражение по-специално на по-слабата перспектива за растежа в краткосрочен план.

Що се отнася до паричния анализ, прирастът на широкия паричен агрегат (M3) намаля до 3,8% през януари 2019 г. след 4,1% през декември 2018 г. Прирастът на М3 все така се опира на отпускането на кредити от банките, независимо от забавянето на кредитната динамика в последно време. Тесният паричен агрегат М1 продължава да има най-голям принос за растежа на широките пари.

Годишният темп на прираст на кредитите за нефинансови предприятия спадна до 3,3% през януари 2019 г. спрямо 3,9% през декември 2018 г., отразявайки базов ефект, но също така, в някои държави, и типично изоставащата във времето реакция спрямо забавянето на икономическата активност; същевременно годишният темп на прираст на кредитите за домакинства остана на равнище от 3,2%. Кредитните условия за фирмите и домакинствата все още са благоприятни, тъй като мерките по паричната политика, които се прилагат от юни 2014 г., продължават да подпомагат достъпа до финансиране, особено за малки и средни предприятия. Мерките по политиката, за които бе взето решение днес, и особено новата поредица от ЦОДР ще допринесат за това условията за банково кредитиране да се задържат благоприятни и занапред.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава, че все още е необходима съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да продължи устойчивото доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

За да се извлече максимална полза от нашите мерки по паричната политика, други области на политиките трябва да допринесат по-решително за увеличаване на потенциала за дългосрочен растеж и за намаляване на уязвимостта. Осъществяването на структурните реформи в държавите от еврозоната трябва да бъде ускорено значително, за да се увеличи устойчивостта, да се намали структурната безработица и да се засилят производителността и потенциалът за растеж в еврозоната. Това е особено важно с оглед на ограниченото като цяло изпълнение на специфичните препоръки по държави за 2018 г., за което наскоро съобщи Европейската комисия. Що се отнася до фискалната политика, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната и действието на автоматични стабилизиращи механизми подпомагат икономическата активност. Същевременно държавите с висок държавен дълг трябва да продължат да възстановяват фискалните си буфери. Всички държави следва да увеличат усилията си за постигане на композиция на публичните финанси, която в по-голяма степен да благоприятства растежа. Аналогично, прозрачното и последователно прилагане на рамката на Европейския съюз за фискално и икономическо управление, с течение на времето и във всички държави, продължава да е от решаващо значение за засилване на устойчивостта на икономиката на еврозоната. Приоритет остава подобряването на функционирането на икономическия и паричен съюз. Управителният съвет приветства усилията, които се полагат в тази област, и призовава за по-нататъшни конкретни и решителни стъпки за доизграждане на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

А сега сме на Ваше разположение за въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите