SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 7. marts 2019

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet, som også havde deltagelse af næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser har vi vurderet udsigterne for økonomien og inflationen grundigt og har i denne forbindelse også taget stabens seneste makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet i betragtning. Som resultat heraf traf Styrelsesrådet følgende beslutninger som led i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om prisstabilitet.

For det første besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer nu, at de forbliver på deres nuværende niveau mindst indtil udgangen af 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For det andet er det fortsat vores hensigt fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor vi begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

For det tredje besluttede vi at iværksætte en ny serie kvartalsvise målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), som begynder i september 2019 og slutter i marts 2021, hver med en løbetid på to år. Disse nye operationer vil bidrage til at fastholde bankernes gunstige udlånsvilkår og en gnidningsløs pengepolitisk transmission. Inden for rammerne af TLTRO-III får modparterne mulighed for at låne op til 30 pct. af beholdningerne af godkendte lån pr. 28. februar 2019 til en rente indekseret til renten ved de primære markedsoperationer for hver enkelt operations løbetid. Som det er tilfældet med det igangværende TLTRO-program, vil TLTRO-III omfatte incitamenter til at fastholde gunstige kreditvilkår. Nærmere oplysninger om de præcise vilkår ved TLTRO-III bliver meddelt senere.

For det fjerde vil vi fortsat gennemføre vores långivningstransaktioner som auktioner til fast rente med fuld tildeling, så længe det er nødvendigt og i hvert fald indtil udgangen af den reservekravsperiode, der begynder i marts 2021.

Dagens pengepolitiske beslutninger blev truffet for at sikre, at inflationsudviklingen forbliver på et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Selvom der er tegn på, at nogle af de idiosynkratiske indenlandske faktorer, der lægger en dæmper på væksten, er begyndt at aftage, peger svækkelsen af de økonomiske data i retning af en betydelig nedgang i den økonomiske vækst, som vil fortsætte ind i det indeværende år. Den vedvarende usikkerhed om geopolitiske faktorer, truslen om protektionisme og sårbarheder i vækstøkonomierne synes at sætte sine spor i de økonomiske forventninger. Endvidere er den underliggende inflation fortsat afdæmpet. Den svagere økonomiske vækst lægger en dæmper på justeringen af inflationen i retning af vores mål. Samtidig fortsætter positive finansieringsforhold, fremgangen på arbejdsmarkedet og stigende lønvækst med at understøtte væksten i euroområdet og et gradvis stigende inflationspres. Dagens beslutninger vil understøtte den yderligere opbygning af indenlandske prispres og udviklingen i den samlede inflation på mellemlangt sigt. Vores forward guidance om ECB's officielle renter vil fortsat bidrage med betydelig pengepolitisk stimulus, som vil blive forstærket af geninvesteringerne af de betydelige beholdninger af erhvervede aktiver og den nye serie af TLTRO. I alle tilfælde er Styrelsesrådet rede til at tilpasse alle sine instrumenter – alt efter omstændighederne – for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg med 0,2 pct. kvartal-til-kvartal i 4. kvartal 2018 efter en vækst på 0,1 pct. i 3. kvartal. De seneste data er stadig svage, især i fremstillingssektoren, hvilket afspejler en nedgang i den udenlandske efterspørgsel, der forstærkes af visse lande- og sektorspecifikke faktorer. Effekten af disse faktorer viser sig at være mere langvarig, hvilket tyder på, at vækstudsigterne på kort sigt bliver svagere end hidtil forventet. Fremover forventes effekten af disse negative faktorer at aftage. Væksten i euroområdet vil fortsat blive understøttet af gunstige finansieringsforhold, yderligere fremgang i beskæftigelsen og stigende lønninger samt den aktuelle – omend noget langsommere – vækst i den globale aktivitet.

Denne vurdering stemmer i store træk overens med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra marts 2019. Her ventes den årlige vækst i realt BNP at stige med 1,1 pct. i 2019, 1,6 pct. i 2020 og 1,5 pct. i 2021. Sammenlignet med Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra december 2018 er udsigten for væksten i realt BNP blevet nedjusteret betydeligt i 2019 og en anelse i 2020.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet er stadig nedadrettede. Dette skyldes den vedvarende usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer, truslen om protektionisme og sårbarheder i vækstøkonomierne.

Ifølge Eurostats foreløbige skøn faldt den årlige HICP-inflation i euroområdet fra 1,4 pct. i januar til 1,5 pct. i februar 2019. Dette afspejler en noget højere inflation i energi- og fødevarepriser. På grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den samlede inflation sandsynligvis forblive stort set på det nuværende niveau, før den begynder at falde hen imod udgangen af året. Mål for den underliggende inflation er stadig generelt afdæmpede, men lønomkostningspresset har taget til i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold. På mellemlangt sigt ventes den underliggende inflation at stige, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og stigende lønvækst.

Denne vurdering er også stort set på linje med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra marts 2019. Her ventes en årlig HICP-inflation på 1,2 pct. i 2019, 1,5 pct. i 2020 og 1,6 pct. i 2021. Sammenlignet med Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra december 2018 er udsigterne for HICP-inflationen blevet nedjusteret i fremskrivningsperioden, hvilket især afspejler de mere afdæmpede vækstudsigter på kort sigt.

For så vidt angår den monetære analyse, faldt væksten i den brede pengemængde (M3) fra 4,1 pct. i december 2018 til 3,8 pct. i januar 2019. M3-væksten understøttes stadig af bankernes kreditgivning, til trods for den seneste afdæmpning i udviklingen af kreditgivningen. Det snævre pengemængdemål (M1) ydede fortsat det største bidrag til væksten i den brede pengemængde.

Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber faldt fra 3,9 pct. i december 2018 til 3,3 pct. i januar 2019, hvilket afspejler en basiseffekt, men også i nogle lande den typiske forsinkede reaktion på afdæmpningen af den økonomiske aktivitet, mens den årlige vækst i udlån til husholdningerne forblev på 3,2 pct. Låneforholdene for virksomheder og husholdninger er stadig gunstige, da de pengepolitiske foranstaltninger, som er gennemført siden juni 2014, fortsat understøtter adgangen til finansiering − især for små og mellemstore virksomheder. De pengepolitiske foranstaltninger, der er truffet beslutning om i dag, og navnlig den nye serie af TLTRO, vil bidrage til at sikre, at bankernes udlånsvilkår også er gunstige fremover.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at der stadig er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen til et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Dette er især vigtigt i betragtning af den generelt begrænsede gennemførelse af de landespecifikke henstillinger for 2018, som det for nylig blev meddelt af Europa-Kommissionen. Hvad angår finanspolitikken, understøttes den økonomiske aktivitet af den marginalt ekspansive finanspolitik i euroområdet og virkningen af de automatiske stabilisatorer. Samtidig er der behov for, at lande, hvor den offentlige gæld er høj, fortsætter genopbygningen af finanspolitiske stødpuder. Alle lande bør fortsætte med at øge deres bestræbelser på at opnå en mere vækstfremmende sammensætning af de offentlige finanser. På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af Den Europæiske Unions ramme for finanspolitisk og økonomisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet ser med tilfredshed på det igangværende arbejde og opfordrer til, at der træffes yderligere konkrete og målrettede foranstaltninger til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt