Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 maj 2017

30 maj 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 26 maj 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 278,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

26 maj 2017

6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

40 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 296,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 1 124,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 32,2 miljarder EUR till 209,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 194,5 miljarder EUR. Onsdagen den 24 maj 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 14 miljarder EUR och ersattes med en ny på 15,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 588,9 miljarder EUR (jämfört med 590,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,5 miljarder EUR till 2 002,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 26 maj 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,3 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,8 miljarder EUR

-

-0,0 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

219,3 miljarder EUR

+0,7 miljarder EUR

-0,6 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,7 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,4 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

89,2 miljarder EUR

+2,3 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 557,7 miljarder EUR

+11,3 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10 miljarder EUR till 1 159,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.102 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 321.157 546
  2.1 Fordringar på IMF 77.438 40
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.719 506
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.311 −2.347
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.905 −1.529
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.905 −1.529
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 783.458 1.961
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 15.916 1.939
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.304 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 238 22
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 75.885 −2.680
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.299.148 13.973
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.002.444 13.461
  7.2 Andra värdepapper 296.704 512
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 239.346 67
Summa tillgångar 4.195.685 9.991
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.124.129 966
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.748.426 −11.838
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.159.489 −10.020
  2.2 Inlåningsfacilitet 588.886 −1.837
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 51 18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.273 655
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 353.144 38.620
  5.1 Offentliga sektorn 209.286 32.176
  5.2 Övriga skulder 143.858 6.444
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 145.494 −16.537
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.859 −814
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.099 −541
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.099 −541
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 226.883 −534
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.298 15
Summa skulder 4.195.685 9.991

Kontakt för media