Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 май 2017 г.

30 май 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 26 май 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 278,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

26 май 2017 г.

6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

40 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 296,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1 млрд. евро до 1124,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 32,2 млрд. евро до 209,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,8 млрд. евро до 194,5 млрд. евро. На 24 май 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 14 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 15,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически непроменено в сравнение с предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 588,9 млрд. евро (при 590,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,5 млрд. евро до 2002,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 26 май 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,8 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

219,3 млрд. евро

+0,7 млрд. евро

-0,6 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,7 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,4 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

89,2 млрд. евро

+2,3 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1557,7 млрд. евро

+11,3 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 10 млрд. евро до 1159,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 102 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 321 157 546
  2.1 Вземания от МВФ 77 438 40
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 243 719 506
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 311 −2 347
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 15 905 −1 529
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 905 −1 529
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 783 458 1 961
  5.1 Основни операции по рефинансиране 15 916 1 939
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 304 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 238 22
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 75 885 −2 680
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 299 148 13 973
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 002 444 13 461
  7.2 Други ценни книжа 296 704 512
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 239 346 67
Общо активи 4 195 685 9 991
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 124 129 966
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 748 426 −11 838
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 159 489 −10 020
  2.2 Депозитно улеснение 588 886 −1 837
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 51 18
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 273 655
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 353 144 38 620
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 209 286 32 176
  5.2 Други задължения 143 858 6 444
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 145 494 −16 537
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 859 −814
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 099 −541
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 099 −541
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 226 883 −534
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 298 15
Общо пасиви 4 195 685 9 991

Данни за контакт за медиите