Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 26. maijā

2017. gada 30. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 26. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 278.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 26. maijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas

40 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 296.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 1 124.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 32.2 mljrd. euro (līdz 209.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 194.5 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 24. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 14 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 15.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 588.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 590.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.5 mljrd. euro (līdz 2 002.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 26. maijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.3 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.8 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

219.3 mljrd. euro

+0.7 mljrd. euro

–0.6 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.7 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.4 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

89.2 mljrd. euro

+2.3 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 557.7 mljrd. euro

+11.3 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10 mljrd. euro (līdz 1 159.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 102 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 321 157 546
  2.1 SVF debitoru parādi 77 438 40
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 719 506
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 311 −2 347
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 905 −1 529
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 905 −1 529
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 783 458 1 961
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 15 916 1 939
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 304 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 238 22
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 75 885 −2 680
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 299 148 13 973
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 002 444 13 461
  7.2 Pārējie vērtspapīri 296 704 512
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 239 346 67
Kopā aktīvi 4 195 685 9 991
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 124 129 966
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 748 426 −11 838
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 159 489 −10 020
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 588 886 −1 837
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 51 18
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10 273 655
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 353 144 38 620
  5.1 Saistības pret valdību 209 286 32 176
  5.2 Pārējās saistības 143 858 6 444
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 145 494 −16 537
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 859 −814
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 099 −541
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 099 −541
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 226 883 −534
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 15
Kopā pasīvi 4 195 685 9 991

Kontaktinformācija presei