Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Uttalande av Europeiska kommissionen, ECB och IMF om det första uppdraget för granskning av situationen i Grekland

5 augusti 2010

Representanter för Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) besökte Aten mellan den 26 juli och den 5 augusti 2010 för den första kvartalsvisa granskningen av den grekiska regeringens ekonomiska program, vilket stöds med ett lån på 80 miljarder EUR från länder i euroområdet och ett stand by-avtal med IMF på 30 miljarder EUR. Strategin och de viktigaste politiska åtgärderna förblir samma som beskrevs i avsiktsförklaringen och avtalet om ekonomiska och finansiella frågor från maj 2010.

Vår övergripande bedömning är att programmet fått en bra start. Alla kvantitativa resultatmål från slutet av juni har uppfyllts, genom ett kraftfullt genomförande av det finanspolitiska programmet, och viktiga reformer ligger före tidplanen. Det återstår dock viktiga utmaningar och risker.

Nedgången i ekonomin ligger i linje med de framtidsbedömningar för programmet som gjordes i maj: BNP förväntas minska med 4 procent 2010 och cirka 2½ procent 2011. Inflationen är högre än väntat. Vi har justerat vår uppskattning för 2010 till 4¾ procent till följd av ökade indirekta skatter. Utan tecken på andrahandseffekter väntas inflationen minska snabbt.

Vad gäller de offentliga finanserna ligger myndigheternas utgifter betydligt under budgetnivåerna på statlig nivå. Detta uppväger avvikelser som orsakats till följd av problem med kontrollen av utgifter på subnationell nivå (lokala myndigheter, sjukhus, socialförsäkringsfonder) och det övergripande underskottsmålet för slutet av juni har uppfyllts. För att hantera potentiella risker för budgetmålen är det viktigt att skärpa kontrollen och övervakningen av utgifterna ytterligare, särskilt på subnationell nivå. En annan viktig utmaning är att förstärka skattehanteringen ytterligare, inbegripet att minska skatteflykten bland höginkomsttagare och välbärgade. Detta är mycket viktigt för att säkra skatteintäkter och främja den allmänna rättvisan i anpassningsprogrammet.

Inom finanssektorn har det skett en måttlig försämring vad gäller kapitaltäckning eftersom andelen nödlidande lån ökat i linje med förväntningarna. Europeiska banktillsynskommitténs nyligen genomförda stresstester omfattade över 90 procent av det grekiska banksystemets tillgångar och alla utom en statsägd bank klarade testerna. Dessa hjälpte alltså till att minska volatiliteten på marknaden. Vi välkomnar att regeringen har infört en strategisk granskning av banksektorn och en förhandskontroll för statliga banker. Den finansiella stabilitetsfonden, vilken snart kommer att vara operativ, är en viktig nödskyddsmekanism för att hantera potentiella kapitalbrister. Vi anser att det belopp på 10 miljarder EUR som öronmärkts för den finansiella stabilitetsfonden inom ramen för programmet är tillräckligt. Under den kommande perioden är det fortsatt viktigt att noga övervaka finanssektorn.

När det gäller strukturreformer så görs imponerande framsteg. Uppdraget välkomnar det grekiska parlamentets godkännande av den stora pensionsreformen, vilken är långtgående enligt internationella normer. En betydande arbetsmarknadsreform har också kommit ett gott stycke på vägen. Genomförandet av den aktuella skattereformen och budgetreformen är av största vikt för att ytterligare förstärka konsolideringen av de offentliga finanserna. Andra reformer som planerats för snart genomförande är inom transportområdet, där framsteg redan gjorts genom liberaliseringen av godstransporter på väg, och inom energiområdet. Det är fortfarande avgörande för programmets framgång att återställa konkurrenskraften och stärka den potentiella tillväxten. Utmaningen för regeringen är i det här sammanhanget att övervinna det djupt rotade motståndet från vissa intressegrupper mot tillgängliggörande av reglerade yrken, avreglering, införande av tjänstedirektivet och avlägsnande av hinder för turismens och detaljhandelns utveckling.

Den grekiska regeringen har fortfarande inte tillträde till internationella kapitalmarknader, utom för placeringen av kortfristiga statsskuldväxlar. Stämningsläget på marknaden verkar nu emellertid förbättras. Tack vare den andningspaus som det storskaliga internationella finansiella stödet innebär är de grekiska myndigheternas viktigaste utmaning nu att kunna uppvisa starka resultat när det gäller genomförandet av politiken för att därigenom åter få tillträde till internationella kapitalmarknader.

Kommande steg: Det avtal som representanterna träffat med de grekiska myndigheterna kommer att bana väg för slutförandet av den första granskningen inom ramen för låneavtalet (euroområdet) och stand by-avtalet (IMF), efter godkännade av kommissionen, Eurogruppen och IMF:s förvaltning och direktion. Ett sådant godkännande möjliggör utbetalning av 9 miljarder EUR (6,5 miljarder EUR från euroområdets medlemsstater och 2,5 miljarder EUR från IMF).

Uppdraget för nästa granskning av programmet har planerats till oktober 2010.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media