Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Vyhlásenie EK, ECB a MMF k prvej kontrolnej misii v Grécku

5. augusta 2010

Tímy odborníkov z Európskej komisie (EK), Európskej centrálnej banky (ECB) a Medzinárodného menového fondu (MMF) uskutočnili v Aténach v dňoch 26. júla až 5. augusta 2010 prvé štvrťročné hodnotenie ekonomického programu gréckej vlády, ktorý ťaží z pôžičky poskytnutej krajinami eurozóny vo výške 80 mld. EUR a dohody o pohotovostnom úvere MMF vo výške 30 mld. EUR. Stratégia a základné princípy zostávajú nezmenené v podobe opísanej v Liste o zámere a Memorande o hospodárskej a finančnej politike z mája 2010.

Naše hodnotenie vo všeobecnosti potvrdzuje dobré naštartovanie programu. Kvantitatívne kritériá ku koncu júna boli všetky splnené. Najvýraznejší pokrok sa zaznamenal v oblasti implementácie fiškálneho programu a viaceré dôležité reformy sa realizujú v časovom predstihu. Napriek tomu zostávajú otvorené niektoré závažné otázky a riziká.

Kontrakcia ekonomiky je v súlade s májovými projekciami programu, ktoré očakávajú pokles HDP o 4 % v roku 2010 a o približne 2½ % v roku 2011. Inflácia presahuje očakávania v dôsledku zvyšovania nepriamych daní – náš odhad na rok 2010 sme upravili na 4¾ %. Keďže neexistujú žiadne náznaky sekundárnych účinkov, inflácia by sa mala podľa očakávaní rýchlo znižovať.

V rozpočtovej oblasti orgány na štátnej úrovni udržiavajú úroveň výdavkov výrazne pod limitmi rozpočtu. Tým sa vykompenzovali sklzy spôsobené problémami v kontrole výdavkov na subnárodnej úrovni (miestne samosprávy, nemocnice, fondy sociálneho zabezpečenia) a celkový rozpočtový cieľ ku koncu júna sa podarilo splniť. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, na potlačenie potenciálnych rizík nesplnenia rozpočtových cieľov je nevyhnutné sprísniť kontrolu a monitorovanie výdavkov, najmä na subnárodnej úrovni. Kľúčovou výzvou je aj ďalšie posilnenie daňovej správy vrátane zníženia daňových únikov jednotlivcami s vysokými príjmami a veľkým majetkom. Tieto kroky sú nevyhnutné na zabezpečenie daňových príjmov a zvýšenie celkovej spravodlivosti programu adaptácie.

Vo finančnom sektore bolo zaznamenané mierne zhoršenie kapitálovej primeranosti, keďže v súlade s očakávaniami došlo k zvýšeniu objemu problémových úverov. Nedávnymi stresovými testmi Výboru európskych orgánov bankového dohľadu, ktorým sa podrobilo viac ako 90 % aktív gréckeho bankového systému, úspešne prešli všetky až na jednu štátnu banku, čo prispelo k zníženiu trhovej volatility. Vítame skutočnosť, že vláda požiadala o uskutočnenie strategického hodnotenia bankového sektora a o uplatňovanie náležitej starostlivosti v štátnych bankách. Fond finančnej stability (Financial Stability Fund – FSF), ktorý bude čoskoro funkčný, bude predstavovať dôležitý podporný mechanizmus pri riešení potenciálneho nedostatku kapitálu. Podľa nášho názoru je výška prostriedkov vyčlenených na fond FSF v rámci programu (10 mld. EUR) naďalej adekvátna. V nasledujúcom období bude dôležité neustále dôkladné monitorovanie finančného sektora.

V oblasti štrukturálnych reforiem sa dosiahol výrazný pokrok. Misia víta skutočnosť, že grécky parlament schválil významnú dôchodkovú reformu, ktorá v medzinárodnom porovnaní zavádza rozsiahle zmeny. Úspešne prebieha aj významná reforma trhu práce. Zavedenie nedávnej daňovej a rozpočtovej reformy má zásadný význam z hľadiska rozpočtovej konsolidácie. V najbližšom období sa tiež plánuje realizácia reforiem v oblasti dopravy, kde sa už dosiahol významný pokrok v liberalizácii cestnej nákladnej dopravy, a tiež v oblasti energetiky. Zásadným predpokladom úspešnosti programu zostáva obnovenie konkurencieschopnosti a podpora potenciálneho rastu. V tomto smere bude musieť vláda prekonať odpor zo strany ukotvených záujmov proti otvoreniu chránených profesií, deregulácii, zavedeniu smernice o službách a eliminácii bariér rozvoja turizmu a maloobchodu.

S výnimkou umiestňovania vládnych dlhopisov s nulovým kupónom grécka vláda stále nemá prístup na medzinárodné kapitálové trhy. Nálada na trhu sa však podľa všetkého zlepšuje. Grécko by malo využiť priestor na nadýchnutie, ktorý získalo vďaka rozsiahlej medzinárodnej finančnej pomoci, pričom kľúčovou výzvou pre grécke orgány naďalej zostáva neustála dôsledná implementácia politických opatrení s cieľom znova získať prístup na medzinárodné kapitálové trhy.

Ďalšie kroky. Dohoda uzavretá s gréckymi orgánmi na úrovni tímov odborníkov bude základom uzavretia prvého hodnotenia v rámci dohody o mechanizme pôžičiek (eurozóna) a dohody o pohotovostnom úvere (MMF), pričom uzavretie hodnotenia tiež podlieha schváleniu zo strany Komisie, Euroskupiny a vedenia a Výkonnej rady MMF. Toto schválenie umožní vyplatenie sumy vo výške 9 mld. EUR (6,5 mld. EUR od členských štátov eurozóny a 2,5 mld. EUR z MMF).

Misia ďalšieho hodnotenia programu je naplánovaná na október 2010.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá