PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2006 och svaret på denna rapport

4 september 2009

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2006 samt ECB:s svar på denna rapport. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten och ECB:s svar på den publiceras i Europeiska unionens officiella tidning den 4 september 2009 och finns på ECB:s webbplats.

European Central Bank

Kontakt för media