Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemets ramverk för säkerheter - den gemensamma listan utökas med ej omsättbara tillgångar

22 juli 2005

ECB-rådet godkände 2004 att en gemensam lista gradvis införs i Eurosystemets ramverk för säkerheter. Den ska ersätta det nuvarande systemet med två grupper godtagbara säkerheter (se pressmeddelande av den 10 maj 2004 )

ECB-rådet beslutade att, som ett första steg, inkludera en ny kategori av tidigare ej godtagbara säkerheter (skuldinstrument denominerade i euro utfärdade av enheter i de G10-länder som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) i Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter. När det förberedande arbetet var avslutat, inkluderades, fr.o.m. den 1 juli 2005, en del skuldinstrument utfärdade av enheter etablerade i de G10-länder som inte är del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i listan över godtagbara tillgångar. Listan offentliggörs på ECB:s webbplats. Dessutom reviderade ECB-rådet listan över icke-reglerade marknader som godkänts för godtagbara tillgångar (se även pressmeddelande av den 30 maj 2005).

Som ett andra steg har ECB-rådet godkänt ramverket för att inkludera ej omsättbara tillgångar från alla euroländer på den gemensamma listan över godtagbara säkerheter. Detta ramverk kommer att tillämpas på banklån och ej omsättbara privata skuldinstrument med säkerhet i inteckning (se även pressmeddelande av den 5 augusti 2004). Ramverkets viktigaste egenskaper beskrivs nedan.

En detaljerad beskrivning av de godtagbarhetskriterier som kommer att gälla för ej omsättbara tillgångar kommer att tillhandahållas tillsammans med en reviderad version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (kallad Allmän dokumentation).

BANKLÅN

Enligt ECB-rådets beslut, publicerat den 18 februari 2005 (se ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) publicerat den dagen) kommer följande tidsram att gälla för inkluderande av banklån på den gemensamma listan:

Banklån kommer att godtas som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner i alla euroländer fr.o.m. den 1 januari 2007 när gemensamma urvalskriterier och Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) tas i bruk.

Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2011 gäller ett tillfälligt system, enligt vilket varje nationell centralbank i Eurosystemet fastställer minimistorleken, dvs. tröskelvärdet för lån som godtas som säkerheter och huruvida en administrationsavgift tas ut.

Från och med den 1 januari 2012 tillämpas ett enhetligt arrangemang för användning av banklån som säkerhet och ett gemensamt tröskelvärdet på 500 000 euro.

1.1. Godtagbarhetskriterier

Från och med den 1 januari 2007 tillämpas följande godtagbarhetskriterier:

Godtagbara lån: Detta är en skuldförbindelse, från en godtagbar gäldenär (se nedan) till Eurosystemets motparter, som uppfyller alla godtagbarhetskriterier nedan. Godtagbarhetskriterierna för banklån kommer även att tillämpas på syndikerade lån. Även banklån som har ett ”minskande kapital” (dvs. där kapitalet och räntan amorteras enligt en förutbestämd plan) är godtagbara. Ej dragna kreditutfästelser (t.ex. ej dragna faciliteter av ”revolving credits”) checkräkningskrediter och remburser (som auktoriserar användning av kredit, men inte i sig är banklån) är inte godtagbara. Banklån vars kapital och/eller ränta är efterställda andra banklån eller skuldförbindelser som samma emittenten har utgivit är inte heller godtagbara.[1]

Godtagbara gäldenärer: Icke-finansiella företag och den offentliga sektorn.[2] Gäldenärer och godtagbara garantier kommer att lyda under det arrangemang som gäller för godtagbara marknadsnoterade skuldinstrument.[3]

Lånens minimistorlek: Mellan 2007 och 2012 får varje nationell centralbank välja minimistorlek. Från och med 2012 införs ett gemensamt tröskelvärde på 500 000 euro.

Gäldenärens kreditvärdighet:: För att vara godtagbar ska gäldenären vara solvent. Solvensen kommer att bedömas genom ”Eurosystemets övergripande ramverk för kreditbedömning” (se avsnitt 1.3 nedan).

Valuta: Endast banklån i euro kommer att vara godtagbara.

Längsta och kortaste löptid: Ingen.[4]

Tillämplig lagstiftning för låneavtalet: Låneavtalet ska lyda under lagstiftningen i ett euroland.

Gäldenärens/borgensmannens hemvist: Gäldenären/borgensmannen ska ha sin hemvist i ett euroland.

1.2. Ytterligare rättsliga krav

De olika euroländerna har olika rättsliga krav, som måste uppfyllas för att säkerställa att banklån utgör giltig säkerhet och att lånen snabbt kan realiseras i fall av betalningsförsummelse av en motpart. Sådana rättsliga krav omfattar information till låntagaren, banksekretess, samt mobilisering och realisering av lånen. Eftersom dessa frågor inte behandlas på samma sätt i de olika jurisdiktionerna varierar de rättsliga kraven och fordringarna för uppfyllande av dessa från land till land.

1.3. Eurosystemets ramverk för kreditbedömning

Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) innehåller teknikerna och reglerna för att upprätta Eurosystemets krav på ”höga kreditvärdighetsstandarder” för godtagbara säkerheter. ECAF bygger på fyra källor för kreditkvalitetsbedömning, dvs. externa kreditvärderingsinstitut (ECAI), de nationella centralbankernas interna kreditvärderingssystem (ICAS)[5], motparters interna ratingsystem (IRB), och utomstående operatörers godkända ratingverktyg (RT). Ingen rankning kommer att tillämpas mellan källor för bedömning av kreditvärdigheten.

Alla källor för bedömning av kreditvärdigheten bör uppfylla en uppsättning godtagbarhetskriterier beroende på källan och dessa kommer att garantera att principerna om riktighet, konsekvens och jämförbarhet mellan de fyra källorna och inom varje källa garanteras enligt Eurosystemets ramverk för kreditbedömning. Eurosystemet kommer att övervaka de olika källornas prestationer mot ett riktmärke för att garantera att godtagbara säkerheter uppfyller minimistandarderna för kreditvärdighet.

Eurosystemet kommer senare att offentliggöra ett tröskelvärde på kreditvärdigheten för godtagbara låntagare och godtagbarhetsregler för borgensmän till ej omsättbara tillgångar, samt den benchmark som kommer att användas för bedömning av källorna för bedömning av kreditvärdigheten. Eurosystemet kommer också att offentliggöra listan över godtagbara externa kreditvärderingsinstitut samt utomstående operatörers godtagbara ratingverktyg och godtagbara operatörer för dem.

Alla motparter bör specificera vilken källa för kreditvärdighetsbedömning (ECAI, IRB-system, RT eller ICAS) de kommer att använda som huvudsakligt verktyg för att bedöma gäldenärer eller borgensmän för de banklån som lämnas som säkerhet. De ska sedan hålla sig till denna källa för kreditvärdighetsbedömning under en förutbestämd period (t.ex. ett år). Listan över godtagbara gäldenärer och borgensmän som en motpart lämnar in kommer att vara konfidentiell information och åtkomlig bara för Eurosystemet och motparten.

Den uppsättning tekniker och regler som planeras i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning av banklån kommer också att vara tillämplig på marknadsnoterade tillgångar utan rating.

1.4. Förfaranden

Procedurer för användning av banklån som säkerhet kommer att införas enligt nationella rättsliga och operationella förhållanden och den förväntade volymen på godtagbara lån som motparterna kommer att använda.

Då övergångsperioden börjar kommer de nationella centralbankerna att ta i bruk nationella lösningar. Dessa bör uppfylla vissa gemensamma minimikrav som säkerställer att hela Eurosystemet uppfyller en miniminivå för överföring av banklån. Korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) kommer att möjliggöra att motparter kan använda banklån i gränsöverskridande sammanhang.

EJ OMSÄTTBARA PRIVATA SKULDINSTRUMENT MED SÄKERHET I INTECKNING

Ej omsättbara privata skuldinstrument med säkerhet i inteckning är tillgångar som praktiskt taget räknas som värdepapperisering. Denna kategori tillgångar kommer inledningsvis endast att omfatta irländska skuldsedlar med säkerhet i inteckning. Detta på grund av de specifika rättsliga arrangemangen för sådana tillgångar i Irland, vilka inte enkelt kan överföras till andra euroländer. För tillfället ser Eurosystemet inget behov av att utvidga denna tillgångskategori som används i Irland till alla euroländer eftersom bolån redan är godtagbara som säkerhet i många länder i värdepapperiserad form eller som instrument i form av Pfandbrief.

  1. [1] Detta motsvarar specifikationerna för den nuvarande grupp ett (tier 1), (se Allmän dokumentation, kapitel 6, fotnot 3)

  2. [2] Med hjälp av uppdelningen i sektorer enligt ENS 95 (europeiska national- och regionalräkenskapssystemet) kommer kategorierna godtagbara gäldenärer att vara: centrala myndigheter, regionala myndigheter, lokala myndigheter och icke-finansiella företag: Överstatliga och internationella institutioner är också godtagbara låntagare.

  3. [3] Se Allmän dokumentation, kapitel 6.

  4. [4] Som för närvarande är fallet (se Allmän dokumentation, kapitel 6.2) kan nationella centralbanker besluta att inte acceptera banklån som förfaller före den penningpolitiska transaktion för vilken de används som underliggande värdepapper.

  5. [5] Denna möjlighet finns endast i Tyskland, Spanien, Frankrike och Österrike.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media