Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Eurosistemos įkaito sistema: antrinės rinkos neturinčio turto įtraukimas į Bendrąjį sąrašą

2005 m. liepos 22 d.

2004 m. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba patvirtino nuoseklų Bendrojo sąrašo taikymą Eurosistemos įkaito sistemoje. Šis sąrašas pakeis dabartinę tinkamo įkaito dviejų lygių sistemą (žr. 2004 m. gegužės 10 d. pranešimą spaudai).

Pirmame Bendrojo sąrašo taikymo etape Valdančioji taryba nusprendė įtraukti į Eurosistemos įkaito sistemą naują anksčiau buvusią netinkamu įkaitu turto kategoriją (skolos priemones eurais, kurias išleido Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose Dešimties grupės (G10) šalyse įsteigti subjektai). Atlikus parengiamąjį darbą, 2005 m. liepos 1 d. atrinktos skolos priemonės, kurias išleido Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose G10 šalyse įsteigti subjektai, buvo įtrauktos į tinkamo turto sąrašą, skelbiamą ECB interneto svetainėje. Be to, Valdančioji taryba peržiūrėjo tinkamam turtui priimtinomis pripažintų nereguliuojamų rinkų sąrašą (taip pat žr. 2005 m. gegužės 30 d. pranešimą spaudai).

Antrame Bendrojo sąrašo taikymo etape Valdančioji taryba patvirtino visų euro zonos šalių antrinės rinkos neturinčio turto įtraukimo į Bendrąjį tinkamo įkaito sąrašą sistemą. Ši sistema bus taikoma bankų paskoloms ir antrinės rinkos neturinčioms būsto paskolomis užtikrintoms skolos priemonėms (taip pat žr. 2004 m. rugpjūčio 5 d. pranešimą spaudai). Toliau aprašytos pagrindinės šios sistemos ypatybės.

Išsamus antrinės rinkos neturinčiam turtui taikomų tinkamumo kriterijų aprašymas bus pateiktas kartu su peržiūrėta leidinio „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ (vadinamo „Bendraisiais dokumentais“) versija.

BANKŲ PASKOLOS

Remiantis 2005 m. vasario 18 d. paskelbtu Valdančiosios tarybos sprendimu (žr. tą pačią dieną paskelbtus „kitus Valdančiosios tarybos sprendimus“), bankų paskolos į Bendrąjį sąrašą bus įtraukiamos pagal šį grafiką:

Bankų paskolos bus laikomos Eurosistemos kredito operacijoms tinkamu įkaitu visose euro zonos šalyse nuo 2007 m. sausio 1 d., kai bus įdiegti bendri tinkamumo kriterijai ir Eurosistemos kredito vertinimo sistema (EKVS; angl. ECAF).

Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. veiks tarpinė sistema – kiekvienas Eurosistemos nacionalinis centrinis bankas galės nusistatyti minimalų tinkamos būti įkaitu paskolos dydį ir nuspręsti, ar turėtų būti imamas tvarkymo mokestis.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. veiks suvienodinta bankų paskolų naudojimo įkaitu sistema, taikant bendrą 500 000 € minimumą.

1.1. Tinkamumo kriterijai

Nuo 2007 m. sausio 1 d. bus taikomi šie tinkamumo kriterijai:

Tinkama paskola. Tai – tinkamo skolininko (žr. toliau) skolos įsipareigojimas kitoms Eurosistemos sandorių šalims, atitinkantis visus toliau nurodytus tinkamumo kriterijus. Bankų paskoloms taikomi tinkamumo kriterijai taip pat bus taikomi ir sindikuotoms paskoloms. Tinkamomis laikomos ir bankų paskolos su „mažėjančiu likučiu“ (t.y. kai paskolos suma ir palūkanos grąžinamos pagal iš anksto nustatytą grafiką). Nepanaudotos kredito linijos (pvz., nepanaudotos atnaujinamųjų paskolų galimybės), lėšų pereikvojimas einamosiose sąskaitose ir akredityvai (kurie suteikia teisę į paskolą, bet nėra bankų paskola) nėra tinkamas įkaitas. Tinkamu įkaitu nelaikomos ir bankų paskolos, suteikiančios teises į pagrindinę sumą ir (arba) palūkanas, kurios yra pasitikėtinės pagal kitų tam pačiam skolininkui suteiktų bankų paskolų arba jo išleistų skolos priemonių savininkų teises.[1]

Tinkami skolininkai. Tai – nefinansinės korporacijos ir valdžia.[2] Garantams ir tinkamoms garantijoms bus taikoma tokia pati tvarka, kaip ir tinkamoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms.[3]

Minimalus paskolų dydis. Nuo 2007 m. iki 2012 m. kiekvienas NCB pats pasirinks minimalų dydį, o 2012 m. bus įvestas bendras 500 000 € minimumas.

Skolininko kreditingumas. Tam, kad būtų tinkami, skolininkai turi būti finansiškai patikimi. Finansinis patikimumas bus vertinamas pagal EKVS (žr. 1.3 skirsnį).

Paskolos valiuta. Tik eurais denominuotos bankų paskolos bus laikomos tinkamomis.

Ilgiausias ir trumpiausias terminas. Nenustatytas.[4]

Paskolų sutartis reglamentuojantis įstatymas. Paskolų sutartis turi reglamentuoti euro zonai priklausančios šalies įstatymai.

Skolininko/garanto buvimo vieta. Skolininko/garanto buvimo vieta turi būti euro zonai priklausanti šalis.

1.2. Papildomi teisiniai reikalavimai

Euro zonai priklausančiose šalyse galioja skirtingi teisiniai reikalavimai, kurių privaloma laikytis, siekiant, kad bankų paskolos užtikrintų saugumo reikalavimą ir kad paskolas būtų galima nedelsiant realizuoti kitai sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimų. Šie teisiniai reikalavimai yra susiję su skolininko informavimu, bankų paslaptimis ir paskolų mobilizavimu bei realizavimu. Kadangi šie klausimai įvairių šalių jurisdikcijose sprendžiami skirtingai, gali skirtis nacionaliniai teisiniai reikalavimai ir jų taikymo praktika.

1.3. Eurosistemos kredito vertinimo sistema (EKVS)

EKVS sudaro įvairių procedūrų ir taisyklių rinkinys, kuriomis remiantis nustatomi aukšti kredito standartai tinkamam įkaitui Eurosistemoje. EKVS pagrįsta keturiais kredito kokybės vertinimo (KKV) šaltiniais: išorinėmis kredito vertinimo įstaigomis (IKVĮ), nacionalinių centrinių bankų vidinėmis kredito vertinimo sistemomis (VKVS)[5], kitų sandorio šalių vidinėmis reitingais pagrįstomis vertinimo sistemomis (VRP), ir trečiųjų šalių teikiamomis reitingo nustatymo priemonėmis (RNP), kurias tvarko pripažintos trečiosios šalys. Nei vienam KKV šaltiniui nebus teikiama pirmenybė.

Visi KKV šaltiniai turės atitikti atitinkamo tipo šaltiniams keliamus tinkamumo reikalavimus, kurie padės užtikrinti EKVS tikslumo, suderinamumo ir palyginamumo principų, taikomų visiems šaltiniams kartu ir kiekvienam atskirai, laikymąsi. Eurosistema vertins kiekvieno šaltinio darbą pagal tam tikrą kriterijų, siekdama užtikrinti, kad tinkamas įkaitas atitiktų minimalius kreditingumo standartus.

Ateityje Eurosistema paskelbs tinkamiems skolininkams taikomus kredito kokybės reikalavimus ir antrinės rinkos neturinčio turto garantams taikomas tinkamumo taisykles bei kriterijus, pagal kuriuos bus stebimi KKV šaltiniai. Eurosistema taip pat paskelbs tinkamų išorinių kredito vertinimo įstaigų ir trečiųjų šalių naudojamų reitingo nustatymo priemonių bei jas tvarkančių subjektų sąrašus.

Kiekviena sandorio šalis turės nurodyti, kurį KKV šaltinį (IKVĮ, VRP sistemą, RNP ar VKVS) ji naudos kaip pagrindinę skolininkų (garantų), ketinančių įkaitu teikti bankų paskolas, vertinimo priemonę. Pasirinktą KKV sistemą reikės taikyti tam tikrą nustatytą laiką (pvz., vienerius metus). Sandorio šalies pateiktas tinkamų skolininkų/garantų sąrašas bus laikomas griežtai konfidencialia informacija, kurią žinos tik Eurosistema ir sandorio šalis.

EKVS bankų paskoloms numatytų priemonių ir taisyklių rinkinys bus taikomas ir nereitinguotam antrinę rinką turinčiam turtui.

1.4. Tvarka

Bankų paskolų naudojimo įkaitu tvarka bus įgyvendinta, atsižvelgiant į nacionalinės teisės ir operacinę aplinką bei į numatomą tinkamų paskolų, kurias naudos sandorio šalys, apimtį.

Tarpiniu laikotarpiu kiekvienas NCB įgyvendins nacionalinę tvarką, atitinkančią bendrus paslaugų reikalavimus, kuriais užtikrinamas minimalus Eurosistemos bankų paskolų pervedimo paslaugos lygis. Korespondentinės centrinės bankininkystės modelis (KCBM) leis sandorio šalims bankų paskolas naudoti tarptautinėms operacijoms.

ANTRINĖS RINKOS NETURINČIOS BŪSTO PAKOLOMIS UŽTIKRINTOS SKOLOS PRIEMONĖS

Antrinės rinkos neturinčios būsto paskolomis užtikrintos skolos priemonės yra turtas, kuris nėra įprastiniai vertybiniai popieriai. Ši turto kategorija iš pradžių apims tik airiškus būsto paskolomis užtikrintus vekselius. Taip yra dėl Airijoje tokiam turtui taikomo teisinio režimo ypatumų, kuriuos sudėtinga pritaikyti kitose euro zonos šalyse. Šiuo metu Eurosistema nemato būtinybės šią Airijoje naudojamą turto kategoriją naudoti visose euro zonos šalyse, nes daugumoje šalių būsto paskolomis užtikrinti vertybiniai popieriai (pvz., Pfandbrief tipo priemonės) jau yra pripažinti tinkamu įkaitu.

  1. [1] Tai panašu į šiuo metu galiojantį Pirmojo lygio turto apibrėžimą (žr. Bendrųjų dokumentų 6 skyriaus 3 išnašą).

  2. [2] Pagal ESS 95 (1995 m. Europos sąskaitų sistemos) sektorių skirstymą, tinkami skolininkai yra suskirstyti į šias kategorijas: centrinė valdžia, regioninė valdžia, vietos valdžia ir nefinansinės korporacijos. Supranacionalinės ir tarptautinės įstaigos taip pat yra tinkami skolininkai.

  3. [3] Žr. Bendrųjų dokumentų 6 skyrių.

  4. [4] Šiuo metu (žr. Bendrųjų dokumentų 6.2 skirsnį) nacionaliniai centriniai bankai gali nuspręsti nepripažinti užtikrinamuoju turtu bankų paskolų, kurios turi būti grąžintos iki pinigų politikos operacijos, kuriai jos naudojamos kaip užtikrinamasis turtas, termino suėjimo dienos.

  5. [5] Tai taikoma tik Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Austrijoje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai