Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens årsredovisning för det år som slutade den 31 december

18 mars 2004

Idag godkände Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) den reviderade årsredovisningen för ECB för det år som slutade den 31 december 2003.

Under 2003 gjorde ECB en nettoförlust på 477 miljoner EUR jämfört med en vinst på 1 220 miljoner EUR 2002. Denna förlust berodde främst på växelkursutvecklingen som negativt påverkade värdet i euro på bankens innehav av tillgångar i amerikanska dollar samt även på lägre räntor, såväl inhemska som de utanför euroområdet.

I ECB:s redovisningsprinciper tas särskild hänsyn till försiktighetsprincipen. Följaktligen räknas orealiserade förluster på ECB:s valuta- och guldinnehav till följd av växelkurs- och marknadsprisomvärderingar som realiserade och förs till resultaträkningen vid årets slut. Orealiserade intäkter från växelkurs- och marknadsprisomvärdering av ECB:s valuta- och guldinnehav betraktas dock inte som vinst utan förs direkt till värderegleringskontot. Eurons styrka under 2003 resulterade i orealiserade nettoomvärderingsförluster på nästan 4 miljarder EUR efter utnyttjande av behållningen på värderegleringskontot, vilket i slutet av räkenskapsåret 2002 uppgick till ca 1,7 miljarder EUR. Dessa förluster uppvägdes delvis av att hela riskreserven på 2,6 miljarder upplöstes. Denna hade upprättats tidigare för att täcka valuta- och ränterisker.

ECB:s löpande intäkter härrör främst från vinstmedel på valutareservinnehavet och det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder EUR samt, fr.o.m. början av 2002, från ränteintäkter på ECB:s 8-procentiga andel av eurosedlar i omlopp. Ränteinkomsterna 2003 påverkades negativt av låga räntor på både inhemskt och utländskt valutainnehav. ECB betalade ersättning på 808 miljoner EUR till de nationella centralbankerna avseende deras fordringar på de valutareserver som överförts till ECB. Totalt hade ECB en ränteintäkt netto på 715 miljoner EUR från alla källor, inklusive 698 miljoner EUR från sin andel av utgivningen av eurosedlar, jämfört med 995 miljoner EUR 2002. Följaktligen minskade nettointäkterna, utom intäkterna från eurosedlar, till 17 miljoner EUR, jämfört med 268 miljoner 2002.

ECB:s administrativa kostnader för löner och relaterade kostnader, lokalhyra samt varor och tjänster uppgick till 286 miljoner euro. Som jämförelse var utgifterna för 2002 totalt 372 miljoner euro, men dessa inkluderade kostnader på 118 miljoner euro för central finansiering av ett strategisk sedellager för Eurosystemet. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 30 miljoner EUR. I slutet av 2003 hade ECB 1 213 anställda (däribland 84 på chefspositioner) jämfört med 1 105 året innan.

Vid sammanträdet den 18 mars 2004 beslutade ECB-rådet att avräkna ECB:s nettoförlust på 477 miljoner euro mot den allmänna reservfonden.

Årsredovisningen kommer också att offentliggöras i ECB:s årsrapport den 27 april 2004.

Bakgrundsinformation

 1. ECB:s redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), vilka offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.[1] Redovisningsprinciperna baseras i stort på internationell redovisningssed men har utformats speciellt med tanke på de speciella villkor som gäller för centralbanker. I dessa läggs särskild vikt vid försiktighetsprincipen med tanke på de stora valutaexponeringar som centralbanker är utsatta för. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter, samt förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Alla nationella centralbanker skall följa dessa principer vid rapportering av sina transaktioner som del i Eurosystemet, vilka ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning. Samtliga nationella centralbanker följer i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB i sina årsredovisningar.
 2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: När de nationella centralbankerna gick med i Eurosystemet och överförde valutatillgångar till ECB fick de en räntebärande fordran på värdet av det överförda beloppet. ECB-rådet har beslutat att dessa fordringar skall vara i euro och att de skall uppbära daglig ränta till den ränta som satts på Eurosystemets senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion (i dagsläget två-veckors reporänta i euro), justerad för att räntan är noll på guldkomponenten. Ersättningen 2003 resulterade i en räntekostnad på ungefär 808 miljoner euro, jämfört med ränteintäkter netto på 541 miljoner euro från valutareserver.
 3. Förlustdisposition: Enligt artikel 33.2 i stadgan för ECBS ska en förlust för ECB täckas på följande sätt: Förlusten kan avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret.
 4. Fördelning av ECB:s intäkter från eurosedlar i omlopp:

  ECB-rådet har besultat om en separat interimistisk fördelning av denna intäkt till de nationella centralbankerna i slutet av varje kvartal.

  [2]

  Den skall delas ut i sin helhet såvida inte ECB:s nettovinst för året understiger dess inkomster från eurosedlar i omlopp eller om ECB-rådet beslutar att det belopp som härrör från denna intäkt skall minskas med sådana kostnader som ECB haft i samband med utgivning och hantering av eurosedlar. Baserat på ECB:s uppskattade resultat för året som slutade den 31 december 2003 beslutade ECB-rådet i december 2003 att:

  1. återkalla de tre interimistiska kvartalsöverföringar som redan gjorts till de nationella centralbankerna under året, totalt 533 miljoner euro,
  2. hålla inne den sista kvartalsöverföringen på 165 miljoner euro.
 1. [1] Europeiska centralbankens beslut av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2002/11), EUT L 58, 3.3.2003, s. 38.

 2. [2] Europeiska centralbankens beslut av den 21 november 2002 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2002/9), EGT L 323, 28.11.2002, s.49.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media