SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbanks Årsregnskab for 2003

18. marts 2004

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag godkendt ECBs reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2003.

ECB havde i 2003 et nettotab på 477 mio. euro mod et overskud på 1.220 mio. euro i 2002. Tabet skyldes primært valutakursudviklingen, der har betydet, at værdien af ECBs beholdning af aktiver i amerikanske dollar opgjort i euro er blevet påvirket negativt, men det skyldes også et lavere indenlandsk og udenlandsk renteniveau.

Forsigtighedsprincippet er en vigtig del af ECBs regnskabspraksis. I overensstemmelse hermed bogføres urealiserede tab, der skyldes kurs- og prisreguleringen af ECBs valuta- og guldbeholdning, som realiserede tab og medtages i resultatopgørelsen ultimo året. Omvendt bogføres urealiserede gevinster, der skyldes kurs- og prisreguleringen af ECBs valuta- og guldbeholdning, ikke som indtægter, men overføres direkte til revalueringskonti. Euroens styrke førte i 2003 til urealiserede valutakurstab på næsten 4 mia. euro netto, efter at ca. 1,7 mia. euro, der var udestående på revalueringskonti ultimo 2002, var blevet opbrugt. Tabene er delvist blevet dækket ved at frigøre hele den generelle hensættelse på 2,6 mia. euro, som tidligere var blevet hensat til dækning af valutakurs- og renterisici.

ECBs ordinære indtægter hidrører primært fra det afkast, der fremkommer ved investering af beholdningen af valutareserveaktiver og den indbetalte kapital på 4,1 mia. euro, og - siden begyndelsen af 2002 - fra renteindtægterne fra ECBs andel på 8 pct. af euroseddelomløbet. Renteindtægterne blev i 2003 påvirket negativt af de lave renter på såvel indenlandske som udenlandske valutaaktiver. ECB udbetalte 808 mio. euro til de nationale centralbanker i renter på deres tilgodehavender vedrørende de valutareserveaktiver, som de har overført til ECB. ECBs samlede nettorenteindtægt, inkl. 698 mio. euro fra ECBs andel af udstedelsen af eurosedler, var i alt 715 mio. euro mod 995 mio. euro i 2002. Nettorenteindtægterne, ekskl. indtægterne fra eurosedlerne, faldt således til 17 mio. euro mod 268 mio. euro i 2002.

ECBs administrationsomkostninger til lønninger og hermed forbundne omkostninger, husleje, varer og tjenesteydelser beløb sig til i alt 286 mio. euro. Til sammenligning var omkostningerne i 2002 i alt 372 mio. euro, men i dette beløb var indregnet udgifter på 118 mio. euro i forbindelse med den centrale finansiering af etableringen af et strategisk lager af eurosedler for Eurosystemet. Afskrivninger på anlægsaktiver beløb sig til i alt 30 mio. euro. Pr. 31. december 2003 beskæftigede ECB 1.213 medarbejdere (heraf 84 ledende medarbejdere) mod 1.105 på samme tid året før.

Styrelsesrådet har på mødet i dag besluttet at lade ECBs almindelige reservefond dække tabet på 477 mio. euro.

Årsregnskabet vil ligeledes være at finde i ECBs årsberetning, som offentliggøres den 27. april 2004.

Information til pressen

  1. ECBs regnskabspraksis: I henhold til artikel 26.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) har Styrelsesrådet udarbejdet en fælles regnskabspraksis for Eurosystemet, herunder ECB, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.[1] Selv om den fælles regnskabspraksis generelt er baseret på internationalt anerkendt regnskabspraksis, blev der ved udarbejdelsen taget særlig hensyn til de unikke forhold, der gælder for centralbanker. Regnskabspraksis lægger på grund af centralbankers store valutaeksponering ekstra vægt på princippet om forsigtighed. Forsigtighedsprincippet vedrører især forskelle i behandlingen af urealiserede gevinster og urealiserede tab i forbindelse med resultatføringen, og forbuddet mod at modregne et urealiseret tab på et aktiv i en urealiseret gevinst på et andet. De nationale centralbanker har alle pligt til at følge denne praksis, når de som en del af Eurosystemet indberetter operationer, som indgår i Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance. De nationale centralbanker anvender dog alle frivilligt stort set samme praksis som ECB, når de udarbejder deres årsregnskab.
  2. Forrentning af valutareserveaktiver overført til ECB: Ved at overføre valutareserveaktiver til ECB, da de indtrådte i Eurosystemet, erhvervede de nationale centralbanker et forrentet tilgodehavende på ECB svarende til værdien af det overførte beløb. Styrelsesrådet har besluttet, at disse tilgodehavender skal være denomineret i euro, og at deres forrentning skal udregnes dag-til-dag på grundlag af den seneste rente på Eurosystemets primære markedsoperationer (for tiden den 2-ugers euroreporente), korrigeret så den tager højde for nulafkastet på guldkomponenten. I 2003 førte denne forrentning til en renteudgift på ca. 808 mio. euro mod en nettorenteindtægt på 541 mio. euro, der hidrører fra valutareserveaktiverne.
  3. Fordeling af tab: I henhold til artikel 33.2 i ESCB-statutten skal ECB dække et tab på følgende måde: Tabet kan dækkes med midler fra den almindelige reservefond og om nødvendigt efter beslutning truffet af Styrelsesrådet med de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår.
  4. Fordeling af ECBs indtægt fra eurosedler i omløb: Styrelsesrådet har besluttet, at disse indtægter skal fordeles separat til de nationale centralbanker i form af en foreløbig fordeling efter udgangen af hvert kvartal.[2] Indtægterne fordeles fuldt ud, medmindre ECBs nettooverskud for året er mindre end ECBs indtægter fra euroseddelomløbet. Fordelingen er underlagt enhver beslutning, som Styrelsesrådet måtte træffe om at nedsætte beløbet som følge af omkostninger, som ECB måtte have afholdt i forbindelse med udstedelse og håndtering af eurosedler. På baggrund af ECBs forventede regnskabsresultat for regnskabsåret 2003 besluttede Styrelsesrådet i december 2003:
    1. at tilbagekalde de tre foreløbige kvartalsvise fordelinger, der allerede var udbetalt til de nationale centralbanker i løbet af året, og som i alt udgjorde 533 mio. euro
    2. at tilbageholde årets sidste foreløbige kvartalsvise fordeling på 165 mio. euro.
  1. [1] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. december 2002 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2002/11), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 38.

  2. [2] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 21. november 2002 om fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2002/9), EFT L 323 af 28.11.2002, s. 49.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt