Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Euroopan keskuspankin tilinpäätös vuodelta 2003

18.3.2004

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi tänään EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2003.

EKP:n nettotappio vuodelta 2003 oli 477 miljoonaa euroa, kun vuonna 2002 kirjattiin 1 220 miljoonan euron nettovoitto. Tappio johtui pääasiassa valuuttakurssikehityksestä, joka vaikutti epäsuotuisasti EKP:n Yhdysvaltain dollarin määräisten varantojen euroarvoon. Tappioon vaikutti kuitenkin myös matala koti- ja ulkomainen korkotaso.

EKP:n kirjanpitoperiaatteissa painotetaan erityisesti varovaisuuden periaatetta. Tämän periaatteen mukaisesti valuuttakurssien ja markkinahintojen muutoksista aiheutuvia EKP:n hallussa olevien valuuttavarantojen ja kullan realisoitumattomia arvostustappioita käsitellään realisoituneina ja ne kirjataan tuloslaskelmaan vuoden lopussa. Valuuttakurssien ja markkinahintojen muutoksista aiheutuvia EKP:n hallussa olevien valuuttavarantojen ja kullan realisoitumattomia arvostusvoittoja ei kuitenkaan kirjata tuotoiksi, vaan ne siirretään suoraan taseen arvonmuutostilille. Euron vahvuuden vuoksi vuonna 2003 realisoitumattomat valuuttakurssimuutoksista johtuvat nettomääräiset arvostustappiot olivat lähes 4 miljardia euroa, kun osa arvostustappioista oli katettu vuoden 2002 lopussa arvonmuutostileillä olleilla 1,7 miljardilla eurolla. Osa näistä tappioista katettiin purkamalla aiempina vuosina valuuttakurssi- ja korkoriskiä varten luodut 2,6 miljardin euron varaukset.

EKP:n säännölliset tuotot koostuvat pääasiassa sijoitustuotoista, joita se saa hallussaan olevista valuuttavarannoista ja 4,1 miljardin suuruisesta maksetusta pääomastaan sekä vuoden 2002 alusta lähtien myös korosta, jota kertyy sen 8 prosentin osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä. Vuoden 2003 korkotuottoihin vaikuttivat epäsuotuisasti sekä euromääräisten että valuuttamääräisten saamisten alhaiset korot. EKP maksoi 808 miljoonaa euroa korkoa kansallisten keskuspankkien saamisille, jotka perustuvat niiden EKP:lle siirtämiin valuuttavarantoihin. EKP:n korkokate oli kaikkiaan 715 miljoonaa euroa, johon sisältyy EKP:n osuudelle liikkeeseen lasketuista euroseteleistä kertynyt 698 miljoonan euron tuotto. Vuonna 2002 EKP:n korkokate oli 995 miljoonaa euroa. Ilman euroseteleistä kertynyttä tuottoa laskettu korkokate pieneni täten 17 miljoonaan euroon oltuaan 268 miljoonaa euroa vuonna 2002.

EKP:n henkilöstökulut sekä toimitilojen vuokrista ja hyödykkeiden ja palveluiden ostoista aiheutuneet hallinnolliset kulut olivat yhteensä 286 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 vastaavat kulut olivat kaikkiaan 372 miljoonaa euroa, mutta niihin sisältyivät eurojärjestelmän strategisten setelivarastojen luomisen rahoittamiseen käytetyt 118 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuudesta tehtiin 30 miljoonan euron poistot. Vuoden 2003 lopussa EKP:n palveluksessa oli 1 213 henkeä (joista 84 toimi esimiestehtävissä), kun määrä vuonna 2002 oli 1 105 henkeä.

EKP:n neuvosto päätti 18.3.2004 pitämässään kokouksessa kattaa EKP:n 477 miljoonan euron nettotappion yleisrahastosta.

Tilinpäätös julkaistaan myös osana EKP:n 27.4.2004 ilmestyvää vuosikertomusta.

Lisätietoja

 1. EKP:n kirjanpitoperiaatteet: EKP:n neuvosto on hyväksynyt eurojärjestelmän (mukaan luettuna EKP) yhteiset kirjanpitoperiaatteet Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussäännön) artiklan 26.4 mukaisesti, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.[1] Kirjanpitoperiaatteet perustuvat yleisesti ottaen kansainvälisesti hyväksyttyyn kirjanpitokäytäntöön, mutta niitä laadittaessa otettiin huomioon keskuspankkien erityisluonne, ja niissä painotetaan erityisesti varovaisuuden periaatetta ottaen huomioon keskuspankkien suuriin valuuttamääräisiin saamisiin liittyvät riskit. Varovaisuusperiaatetta noudatetaan etenkin siten, että realisoitumattomia voittoja ja tappioita ei kirjata tuloslaskelmaan samalla tavalla, ja siten, että tiettyyn saamiseen liittyviä realisoitumattomia tappioita ei voi kattaa toiseen saamiseen liittyvillä realisoitumattomilla voitoilla. Kaikkien kansallisten keskuspankkien on noudatettava näitä kirjanpitoperiaatteita, kun ne ilmoittavat EKP:lle eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen laatimiseksi tarvittavat tasetiedot toiminnastaan osana eurojärjestelmää. Kaikki kansalliset keskuspankit noudattavat myös omien tilinpäätöksiensä laatimisessa vapaaehtoisesti jokseenkin samoja kirjanpitoperiaatteita kuin EKP.
 2. EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantojen korollisuus:

  Liittyessään eurojärjestelmän jäseniksi kansalliset keskuspankit siirsivät valuuttavarantoja EKP:lle. Kullekin kansalliselle keskuspankille syntyi tuolloin sen siirtämän varannon arvoa vastaava korollinen saaminen EKP:ltä. EKP:n neuvosto on päättänyt, että nämä saamiset ovat euromääräisiä ja että niille maksetaan eurojärjestelmän viimeksi suorittaman perusrahoitusoperaation mukaista päivittäistä korkoa (nykyisin kahden viikon eurorepokorko). Sille saamisen osalle, jota vastaan siirrettiin kultaa, ei kerry korkoa. Vuonna 2002 näille saamisille maksettiin korkoa noin 808 miljoonaa euroa ja valuuttavarannoista kertyi 541 miljoonan euron korkotuotto.

 3. Tappioiden kattaminen:

  EKPJ:n perussäännön artiklan 33.2 mukaan EKP:n tappiollinen tulos katetaan seuraavasti: Tappiot voidaan kattaa yleisrahastosta ja tarvittaessa EKP:n neuvoston päätöksellä kyseisen tilikauden rahoitustulolla.

 4. EKP:n osuudelle liikkeessä olevista seteleistä kertyneen tulon jakaminen:

  EKP:n neuvosto on päättänyt, että tämä tulo jaetaan kansallisille keskuspankeille ennakkovoitonjakona jokaisen vuosineljänneksen lopussa

  [2]

  . Tulo jaetaan kokonaisuudessaan, ellei EKP:n nettovoitto ole pienempi kuin sen liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saama tulo. Tuloa voidaan jakaa vähemmän myös silloin, kun EKP:n neuvosto katsoo sen aiheelliseksi euroseteleiden painamiseen ja käsittelyyn liittyvien kulujen takia.EKP:n 31.12.2003 päättyneen tilikauden tuloksen perusteella EKP:n neuvosto päätti joulukuussa 2003:

  1. kerätä takaisin kansallisille keskuspankeille kolmena vuosineljänneksenä jo jaetut ennakkovoitot, yhteensä 533 miljoonaa euroa
  2. jättää jakamatta viimeisen vuosineljänneksen ennakkovoiton, joka oli 165 miljoonaa euroa.
 1. [1] Euroopan keskuspankin päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2002 Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EKP/2002/11), EUVL L 58, 3.3.2003, s.38.

 2. [2] EKP:n päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenmaiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2002/9), EYVL L 323, 28.11.2002, s. 49.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle